Žinau, Šviesiausioji Saule, kad tu nelieki skolingas geriausiems savo tarnams ! Geresniu maistu, patogesniais butais, įvairiausiomis privilegijomis ir medaliais apdovanoji geriausius savo korikus, kurie tau padeda naikinti pačioje partijoje bet kokią opoziciją ir tavo “išlaisvintų” tautų pasipriešinimą visiškam suvirškinimui!
 
     Tau be galo malonu žinoti, kad šimtai moterų negali susisiekti su vyrais ir tūkstančiai vyrų turi gyventi atskirti nuo žmonų, nuo šeimų.
 
     Juk pagal tavo valią tūkstančiai vaikučių yra atimti nuo tėvų ir, sudėti į valstybines prieglaudas, rusinami, bolševikinami. Taip tu sunaikini kitų tautų prieauglį. Ne vienu medaliu atžymėjai tuos savo tarnus, kurie masėmis žudė politinius kalinius, kurie vaikučių galvas triuškino į sienas, kurie prievartavimais į savižudybę varė moteris.
 
     Bet tu pamiršai, visiškai vieną klasę savo geriausių bendradarbių! Mes lietuviai turime vyrų, kurie suardo savo draugų ir pažįstamųjų šeimas: patys pasiima jų moteris, o moterys pasivilioja svetimus vyrus. Jie dirba tavo darbą. Jie griauja lietuviškos šeimos atsparumą. Apdovanok juos Lenino ordinais! Mes turime tėvų ir motinų, kurie mirštančiai tautai neduoda prieauglio! Tyčia neduoda, nes jiems taip patogiau. Ir tau, Staline, taip patogiau. Apdovanok ir juos, nes ir jie tavo bendradarbiai! Mes turime motinų kurios pačios žudo savo dar negimusius kūdikius! Apdovanok ir jas, Staline, jos yra tavo artimiausios bendradarbės — sutaupo kulkas ir darbo jėgą — mažiau bereiks užtrukti tavo budeliams mūsų tautai išžudyti !
 
     Gaila, aš negaliu patiekti tau vardinių sąrašų! Bet tu turi pagelbininkų visuose teismuose, ligoninėse, ir daugelis gydytojų mielai suteiks tau nusipelniusiųjų sąrašus. Jie bus ilgoki! Eis į tūkstančius. Bet koks padrąsinimas bus kitiems ir kitoms tau patarnauti! Nepraleisk progos, Šviesiausioji Saule, apdovanok mūsų šeimų ardytojus ir vaikų žudytojus savo garbingiausiais ordinais! Jie tavo naudingiausi bendradarbiai.
 
Tavo bausmės nusipelnęs
 
Nebendradarbis