Spausdinti
T U R I N Y S
 
MŪSŲ LINIJA — Redakcija ................................ 1
ATEINI VĖL TU — P. Orintaitė ........................... 2
KAS VERČIA AMERIKONĖTI ? — J. Kidykas, S. J. ........... 3
MOTERYSTĖS ESMĖ IR TIKSLAS —J. Vaišnys, S. J. .......... 8
MEILĖS SŪKURIUOSE — K. Vabalkšnis ..................... 10
AR MOTERYS NEAPKENČIA VYRŲ?— J. Venckus, S. J. ........ 15
IŠ KUR ŽMOGUS? — V. Gutauskas, S. J.................... 19
NESUPRASTI ATSAKYMAI — J. Vaišnys, S. J. .............. 23
STALINE, APDOVANOK JUOS! — Nebendradarbis ............. 24
 
Atsiųsta paminėti
 
     Stasys Yla. Žmonės ir Žvėrys Dievų Miške. Kaceto pergyvenimai. 1951 m. 555 pusl. Kaina 5 dol. Galima gauti leidykloj : Immaculata Press, R.F.D. 2, Putnam, Conn.
 
     Jonas Aistis. Sesuo Buitis. Poezija. 1951 m., 48 psl. Kaina 1 dol. Išleista prel. Pr. Juro lėšomis. Gaunama: J. Aistis, 48 Green St., Putnam, Conn.
 
     Pulgis Andriušis. Sudiev, Kvietkeli! Apysaka. 181 psl., 1951 m. Išleido “Australijos Lietuvis”. Kaina 1,50 dol. Knyga gaunama: Mr. V. Sulaitis, 4544 S. California Avė., Chicago, 111.
 
Administracijos pranešimas
 
Gerbiamieji Skaitytojai, be abejo, supras, kad metų pradžioje Administracija turi labai daug darbo. Jūs mums tame darbe padėsite, jeigu:
     1.    Atnaujinsite prenumeratą, nelaukdami asmeniško paraginimo;
     2.    Nelauksite atsakymo — padėkos   už prenumeratai atnaujinti pasiųstą dolerį. Paprastai visus iš Amerikos ir Kanados siunčiamus laiškuose pinigus bei čekius gauname. Ačiū visiems už pagalbą.
 

LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 5541 S Paulina St., Chicago 36, Illinois. Yearly subscription one dollar. Single copy 10 cents. Entered as second-class matter at the Post Office at Chicago, 111. Additional office of mailing in Putnam, Conn.
LAIŠKAI LIETUVIAMS leidžiami Tėvų Jėzuitų kas mėnesį. Redaguoja T. Juozas Vaišnys, S. J. Administratorius Petras Kleinotas, S. J. Redakcijos ir Administracijos adresas: 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Illinois. Telefonas: HEmlock 4-1677. Metinės prenumeratos kaina 1 doleris. Atskiras numeris 10 centi,
N. P. Seserų Spaustuvė, Putnam, Conn.    Vinjetės VI. Vijeikio