Spausdinti
LIGONIAI IR SENELIAI VOKIETIJOJE PRAŠO KNYGŲ
 
     Pernai Bostone buvo išleista nauja knyga apie Fatimą “Marija Kalba Pasauliui”, kurią parašė prof. G. Fonseca, lietuvių kalbon išvertė kun. M. Vembrė. Knyga didelio formato, 264 psl., su 18 fotografijų, kaina 2 doleriai. Leidėjai padovanojo 10 egz. Vokietijoj likusiems ligoniams bei seneliams. Bendruomenės pirmininkas Pr. Zunde, dėkodamas už šias knygas, atsiuntė BALF’o centrui laišką, prašydamas prisiųsti dar bent 100 egzempliorių, nes daugelis tremtinių nori ją turėti ir skaityti.
 
     Jei kas iš geraširdžių lietuvių norėtų padaryti džiaugsmo mūsų ligoniams Vokietijoj, prisiunčiant minėtą knygą, užsakymus galima siųsti knygos leidėjui šiuo adresu: Fatimos Knyga, 122 Canton St., Stoughton, Mass. Knyga bus pasiųsta BALF’o centrui arba tiesiog nurodytam adresatui.
 
REIKALINGOS KNYGOS!
 
     Patariamajai Lietuvių Grupei yra reikalingi Lietuvos Universiteto ir kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų leidiniai, ministerijų leidiniai ir metraščiai, ūkinių organizacijų (Pienocentro, Maisto, Lietūkio, Lietuvos Banko ir kt.) leidiniai, Lietuviškoji Enciklopedija ir kiti veikalai, liečią teisės, istorijos, ūkio, kultūros ir kitus klausimus. Tais pačiais Lietuvą liečiančiais klausimais reikalingos knygos ir ne lietuvių kalba.
 
     Kas turi čia išvardintų leidinių ir sutiktų juos perleisti, prašomas rašyti šiuo adresu: Lithuanian Consultative Panel, 16 W. 58th St., New York 19, N, Y., nurodant veikalo pavadinimą, autorių ir kainą.

Jeigu dar neskaitai, tai tuoj užsiprenumeruok Tėvų Jėzuitų leidžiamą mėnesinį žurnalą
 
 ŽVAIGŽDĘ
 
     Nuo šių metų jos Redakcija ir Administracija yra perkelta į Čikagą. “Žvaigždė” yra Maldos Apaštalavimo organas. Jos ypatingas tikslas paprastu ir visiems suprantamu būdu skleisti tarp lietuvių Jėzaus Širdies garbinimą.    Kaina metams tik du doleriai.
 
Adresas: “Žvaigždė”, 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Illinois.
 

VISI Į  “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” PLATINIMO VAJŲ!

 
     Nuo 1952 m. sausio mėn. 1 d. iki liepos mėn. 15 d. vyksta “L. L.” platinimo vajus. Trys platintojai, surinkę daugiausia užsimokėjusių skaitytojų, gaus šias dovanas:
 
pirmas — 150 dolerių, antras — 100 dolerių, trečias — 50 dolerių.
 
Be to, keturios dovanos, po 25 dol. kiekviena, burtų keliu teks kitiems platintojams.
 
“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” Administracija nuoširdžiai dėkoja vajaus premijų fundatoriams:
 
1.    Žinomam Čikagos gydytojui Dr. Zenonui Danilevičiui (Rezid. 3241 W. 66th PI.; ligonius priima: 10748 S. Michigan Avė., tel. Waterfall 8-3060), aukojusiam 200 dol.
 
2.    Ponui B. Palutsis, 6914 S. Campbell Ave., aukojusiam 50 dol.
 
3.    Aukojusiems po 25 dolerius:
 
P. Aleksui Dargiui, 2425 W. Marquette Rd. (Vaistinė ir smulkių prekių krautuvė) ;
 
P. Juozui Mozeriui, 3236 S. Halsted St. (Taupymo ir skolinimo bendrovė);
 
Roosevelt Furniture Company, Inc. 2310 W. Roosevelt Rd. (Baldai, kilimai).
 
SĄLYGOS:
 
1.    Platintoju skaitomas, kas suranda bent penkis naujus skaitytojus.
 
2.    Už kiekvieną naują skaitytoją ar penkis senų skaitytojų prenumeratos atnaujinimus platintojui užskaitoma po vieną tašką. Kiek platintojas surinks taškų, tiek gaus bilietų 25 dol. dovanai laimėti.
 
3.    Kiekvienas platintojas galės laimėti tik vieną dovaną.
 
4.    Platintojams, kurie praėjusiais metais gaudavo didesnį “L. L.” skaičių (nemažiau penkis egzempliorius) savo vardu, atnaujinant prenumeratas, užskaitoma po vieną tašką už penkis senus skaitytojus ir po vieną tašką už kiekvieną naują.
 
“L. L.” prenumerata Amerikoje ir visuose kituose kraštuose tik vienas doleris metams.
 
Adresas:
 
“Laiškai Lietuviams”, 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Illinois.