T U R I N Y S
 
 
Atsiųsta paminėti
 
     LIETUVIŲ POEZIJOS ANTOLOGIJA. Sudarė J. Aistis ir A. Vaičiulaitis Išleido Liet. Knygos Klubas Čikagoje 1951 m.; viršelis ir piešiniai dail. Adomo Varno; 832 psl., kaina 6 doleriai. Čia yra surinkti svarbiausieji mūsų poetų eilėraščiai nuo 16 amžiaus iki naujausių laikų, neužmirštas ir mūsų žymiausias poetas — liaudis, randame net 100 liaudies dainų.
 
     VARPAI SKAMBA, Stasiaus Būdavo apysaka. Išleido “Lietuvių Dienos”, 9204 S. Broadway, Los Angeles 3, Calif., 180 psl, kaina $2.50. Viršelį piešė dail. P. Puzinas. Gaunama spaudos kioskuose ir pas L. D. platintojus. Knyga verta įsigyti kiekvienam lietuviui.
 
     Kazys Viktoras Banaitis. 100 LIAUDIES DAINŲ. Išleido prelatas P. M. Juras. 136 psl. 20 dainų vienam balsui ir pianui, 20 — vyrų chorui ir 60 — mišriam chorui
 
     GABIJA, trimėnesinis literatūros žurnalas Nr. 2. Red. Stepas Zobarskas. 96 psl., kaina $1. Dalyvauja 20 autorių. Adresas: Gabija, 335 Union Avė., Brooklyn 11, N. Y.
Antanas Sabaliauskas. NUO IMSRĖS IKI ORINOKO. Lietuvio misijonieriaus atsiminimai įspūdžiai, pergyvenimai Europoje, paslaptingojoj Indijoje ir Pietų Amerikoje. Išleido Venta 1951 m.; viršelis dail. Vl. Vijeikio; 225 psl.. kaina $2.50.
Administracijos pranešimas
 
     Kai kuriems skaitytojams “L. L.’' siuntinėjome, nors jų prenumerata jau seniai baigėsi. Šis numeris jiems bus paskutinis, jei neatnaujins prenumeratos. Taigi, pasiskubinkite, kad nereikėtų sustabdyti “L. L.” siuntinėjimo.
Vokietijoje pasilikusiems lietuviams siuntinėjame 400 egzempliorių visai nemokamai. Gal atsiras koks geradaris, kurs tas prenumeratas apmokės?
 
     Brazilijos gyventojai gali atnaujinti prenumeratą arba naujai užsisakyti “L. L.”, rašydami kun. P. Ragažmskui arba kun. K. Miliauskui, Caixa Postal, 4118 Sao Paulo, Brasil.
 
LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Illinois. Yearly subscription one dollar. Single copy 10 cents. Entered as second-class matter at the Post Office at Chicago, 111 Additional office of mailing in Putnam, Conn.
LAIŠKAI LIETUVIAMS leidžiami Tėvų Jėzuitų kas mėnesį. Redaguoja T. Juozas Vaišnys, S. J. Administratorius Petras Kleinotas, S. J. Redakcijos ir Administracijos adresas: 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Illinois. Telefonas: HEmlock 4-1677. Metinės prenumeratos kaina 1 doleris. Atskiras numeris 10 centų.
Vinjetės V. Vijeikio. N. P. Seserų Spaustuvė, Putnam, Conn.