Spausdinti

ĮVAIRŪS STRAIPSNIAI

 
MŪSŲ LINIJA — Redakcija ......................................... 1
KAS VERČIA AMERIKONĖTI? — J. Kidykas, S. J. ..................... 3
STALINE, APDOVANOK JUOS! — Nebendradarbis ...................... 24
VASARIO 16-osios PR ASMĖ SVETUR — K. Vabalkšnis ................ 25
LIUTERIO ATSISKYRIMO PRIEŽASTYS — J. Venckus, S. J. ............ 30
DORA IR ŪKINIAI REIKALAVIMAI — P. Daugintis, S. J. ............. 46
KRYŽIUS — P. Rabikauskas, S. J. ................................ 49
TIK VIENA BAŽNYČIA — J. Kidykas, S. J. ......................... 50
TEISĖ, TEISINGUMAS IR MEILĖ — P. Daugintis, S. J. .............. 54
LIUTERIS IR ATLAIDAI — J. Venckus, S. J. ....................... 56
TARP ŽEMĖS IR DANGAUS — Bruno Markaitis, S. J. ................. 73
TEISĖ, TEISINGUMAS TR MEILĖ — P. Daugintis, S. J. .............. 93
MOTINA — SUPRATIMO ĮSIKŪNIJIMAS — Bruno Markaitis, S. J. ....... 97
KELIAI Į DIEVĄ, I, — A. G. ..................................... 99
KAIP TAUTOS ŽŪVA IR IŠSILAIKO — J. Venckus, S. J. ............. 106
UŽ NAUJA PASAULĮ .............................................. 109
LIETUVOS KRYŽIAUS KELIAS — J. Vaišnys, S. J. .................. 121
KELIAI Į DIEVĄ, II — A. G. .................................... 122
IEŠKOK UOLOS — J. Kidykas, S. J. .............................. 130
KAIP TAUTOS IŠSILAIKO — J. Venckus, S. J. ..................... 134
KĄ AŠ MACIAU BALTIMORĖJE — Redaktorius ........................ 138
GUNDYMŲ KALNAS — Nelė Mazalaitė ............................... 139
PASIKALBĖJIMAS SU... LAGAMINAIS — A. Tamošaitis, S. J. ........ 143
SENA IR NAUJA — Dr. Tomas Pliekis ............................. 145
PRANAŠAI KARALIŲ DVARUOSE — J. Elijošius, S. J. ............... 147
KUR TIESA? — J. Kidykas, S. J. ................................ 149
MEILĖ — KELIAS Į DIEVĄ — A. G. ................................ 171
DORYBĖ IR ASMENYBĖ — P. Daugintis, S. J. ...................... 174
ATGAL  Į VIDURAMŽIUS — Bruno Markaitis, S. J. ................. 177
POPIEŽIUS APIE SKAUTUS ........................................ 179
PAIKUMAS TRIUMFUOJA! — J. Kidykas, S. J. ...................... 181
VYRIŠKUMAS IR KRIKŠČIONYBĖ — B. Woehrmueller .................. 186
ASILAS IR DRAMBLYS — J. V. .................................... 189
VISUOTINOJI APVAIZDA — Bruno Markaitis, S. J................... 201
SVEIKATA IR KRIKŠČIONYBĖ — B. Woehrmueller .................... 203
TIKRASIS PERLAS — J. Kidykas, S. J............................. 206
POPIEŽIAUS KALBA APIE SĄŽINĘ .................................. 225
AR PROTESTANTAI TIKROJI BAŽNYČIA? — J. Kidykas, S. J. ......... 230
PROTESTANTŲ BALSAI — J. K. .................................... 232
TVIRTUMAS IR KRIKŠČIONYBĖ — B. Woehrmueller ................... 240
ŠVIESA TAMSOJE, LIEPSNA ŠALTYJE — R. Lombardi, S. J. .......... 250
TIESOS IR LAIMĖS PASLAPTIS — Bruno Markaitis, S. J. ........... 252
DVASINGUMAS — B. Woehrmueller ................................. 261
 
PRIE ŠEIMOS ŽIDINIO
 
MOTERYSTĖS ESMĖ IR TIKSLAS — J. Vaišnys, S. J.................... 8
KUNIGUI JONUI ŠONUS VANOJA! — Kun. Jonas ....................... 34
TIK JUO DALINTIS NEGALIU... — Thelma Pearson ................... 38
AUKLĖJIMAS, KINTANT GYVENIMO SĄLYGOMS — P. Maldeikis ..........  60
TIK. VIENĄ KARTĄ JĄ SUTIKAU... — K. Vabalkšnis ................. 63
ŠEIMOS KELIAI IŠLAIKYTI LIETUVYBĘ IŠEIVIJOJE — Vysk. V. Brizgys  74
DOROVINIS VAIKO UGDYMAS — Kun. A. Baltinis ..................... 80
JAUNAJAI MOTINAI — Jūratė P. .................................. 101
NAUJAGIMIS — Jūrate P.......................................... 124
KAIP NAUJAGIMIS TURĖTŲ BŪTI SUTINKAMAS — Jūratė P. ............ 152
VAIKAS IR RELIGIJA — Kun. Dr. J. Gutauskas .................... 155
ŠEIMŲ ORGANIZAVIMAS — P. Salantas ............................. 159
VAIKO KELIAS Į RELIGIJĄ — Kun. Dr. J. Gutauskas ............... 183
RELIGINĖ VAIKO RAIDA - Kun. Dr. J. Gutauskas .................. 209
JAUNUOLĖLIŲ DIENOS — Kun. Dr. J. Gutauskas .................... 233
NAUJAGIMIO PRIEŽIŪRA — Jūratė P. .............................. 257
 
JAUNIMO PASLAPTYS
 
MEILĖS SŪKURIUOSE — K. Vabalkšnis ............................. 10
AR MOTERYS NEAPKENČIA VYRŲ? — J. Venckus, S. J. ............... 15
PASIKALBĖKIM VISAI ATVIRAI — Juozas Vaišnys, S. J.............. 40
PAŠNEKESYS SU POETE — P. Lippert, S. J......................... 41
UŽ KOKIŲ VYRŲ NETEKĖTI — J. Venckus, S. J. .................... 67
PUSLAPIAI, KURIE PASAULĮ REIŠKIA — M. Mueller ................. 85
AR NORĖTUM BŪTI BERNIUKAS? — J. Vaišnys, S. J. ............... 114
JEI TU BŪTUM GIMUSI INDIJOJE ... — D. Slapšys, S. J. ......... 115
KODĖL AŠ VIENUOLIS? — Vaidievulis ............................ 127
MERGAITĖS LAIŠKAS JAUNIMUI — Klaustukaitė .................... 128
ANKETOS KLAUSIMAIS ........................................... 162
RAŠO JAUNIMAS — Šešupė ....................................... 167
ATSAKYMAI KLAUSTUKAITEI ...................................... 190
PROBLEMŲ PROBLEMA — J. Vaišnys, S. J. ........................ 213
MERGAITĖS ELGESYS SU VYRAIS — J. Venckus, S. J. .............. 216
SURADAU, KO IEŠKOJAU — Antanas K. ............................ 217
STIKLINIS KALNAS — J. Vaišnys, S. J. ......................... 237
JEI NORI PATIKTI MERGAITĖMS... — J. Venckus, S. J. ........... 263
 
RŪPIMIEJI KLAUSIMAI
 
IŠ KUR ŽMOGUS? — V. Gutauskas, S. J. .......................... 19
NESUPRASTI ATSAKYMAI — J. Vaišnys, S. J. ...................... 23
ŽYDU KRIKŠTO REIKŠMĖ — J. Venckus, S. J. ...................... 44
LIETUVIAI IR GIRTAVIMAS — J. Vaišnys, S. J. ................... 70
TIKĖJIMAS IR TIKĖJIMAI — V. Gutauskas, S. J. .................. 88
BOKSAS — NEMORALUS SPORTAS — A. Tamošaitis, S. J. ............ 117
VAIKAI IR “COMICS” — Zofija .................................. 144
DVEJOPA PASEKMĖ — A. Tamošaitis, S. J. ....................... 169
KAS YRA PAŠVENČIAMOJI MALONĖ — A. Tamošaitis, S. J. .......... 195
KADA ATSIRANDA ŽMOGAUS SIELA — J. Venckus, S. J. ............. 197
KOKIA NAUDAI IŠ ŠKAPLIERIŲ — J. Venckus, S. .................. 223
EVOLIUCIJA IR BAŽNYČIA — Redaktorius ......................... 242
KODĖL KENTĖTI DĖL KITO KALTĖS? — Redaktorius ................. 248
LIETUVIŲ IR LENKŲ TAUTINĖS BAŽNYČIOS — J. Venckus, S. J. ..... 265
 
FAKTAI IR IDĖJOS
 
PROTESTANTŲ DOROVĖS PRINCIPAI — Bruno Markaitis, S. J. ....... 220
RAUDONOJO DEKANO DVASIŠKIEJI DRAUGAI — B. Markaitis, S. J. ... 221
SKURDO IR TURTO AKIVAIZDOJE — P. Daugintis, S. J. ............ 245
NAUJAS PRIEKAIŠTAS VATIKANUI — Bruno Markaitis, S. J. ........ 269
PENKI PLAUKAI IR ŠEŠI PERSKYRIMAI — Br. Markaitis, S. J. ..... 269
ŽINIOS IŠ BELGRADO — Br. Markaitis, S. J. .................... 270
 
EILĖRAŠČIAI
 
ATEINI VĖL TU — P. Orintaitė . ...............................   2
DANGAUS VITRAŽAI — Sonė Pipiraitė ............................. 29
ERŠKĖČIAI — A. Šatas .......................................... 53
PALIKIT MIRUSIUS — Danutė Lipčiūtė ........................... 168
NEIŠEIK IŠ NAMŲ — D. Mickutė ................................. 176
VAKARĖJANČIOJE ŽEMĖJE — J. Augustaitytė - Vaičiūnienė ........ 194
NAKTIS SODE — P. Bagdonas .................................... 222
DULKEI NUKRINTANT — Sonė Pipiraitė ........................... 239
ŠIA NAKTĮ — D. Mickutė ....................................... 249
 

“Laiškai Lietuviams” leidžiami Tėvų Jėzuitų kas mėnesį, išskyrus liepos - rugpjūčio dvimė-nesinį. Redaguoja T. Juozas Vaišnys, S. J. Administratorius Petras Kleinotas, S. J. Redakcijos ir Administracijos adresas: 5541 S. Paulina St., Chicago 36, 111. Telefonas: Hemlock 4-1677. Spausdinama N. P. Seserų Spaustuvėje, Putnam, Conn.