Laiškai lietuviams

Metai, Numeriai

Vol. 30 1979m.

Subkategorijos

 • 1979m. 1 Sausis

  Jubiliejiniai metai. Naujas popiežius ir povatikaninės problemos. Dr. Vincas Kudirka gyvas mūsų tautoje. Vyrui apie moters psichologiją. Ką mylėjo Petrarka? Rankos paspaudimas. Šekspyras. Vilniaus universitetas - lietuvių tautinio atgimimo židinys. Kodėl vaikai pabėga iš namų? Žodžiai apie žodį. Ir aš ten "Kronokoje" buvau. Dail. Pranas Domšaitis.

 • 1979m. 2 Vasaris

  Žmogaus ir Dievo valia tautoje. Tėvo generolo laiškas lietuviams jėzuitams. Jonas Miltonas. Pestalozzi - žymusis pedagogas. Mintys apie religiją. Karaliaus Stepono Batoro privilegojos Vilniaus Universitetui. Dail. Dalia Ancevičienė. Evoliucija ir katalikų pasaulėžiūra. Kodėl vaikai pabėga iš namų. Apie mokytojavimą. Bendruomenėn jungianti malda. Birutė Barodickaitė ir Violeta Karosaitė.

 • 1979m. 3 Kovas

  Žmogaus skausmas. Pasauliečiai - Kristaus pranašiškos galios dalininkai. Jonas Biliūnas. Kai kurios Dievo problemos. Kokios kliūtys moterims tapti kunigams? Kalbos pikžolės. Iš moderniosios anglų poezijos. Popiežiaus Grigaliaus XIII bula Vilniaus universitetui. Ir pradėjo nuo ABC... Vakaras kunigo namelyje. Dėl ko vaikai pabėga iš namų?

 • 1979m. 4 Balandis

  Žmogaus prisikėlimas. Asyžius ir asyžietis. Maironis ir Schopenhaueris. Vyriausioji Lietuvos mokykla. Kad vaikai nebėgtų iš namų... Laiškeliai lietuvėnams. "Laiškų lietuviams" metinė šventė.

 • 1979m. 5 Gegužis

  Motinos diena. Meilė didžiajai moteriai. Geras draugas - retas draugas. Didysis rūpestis žmogumi. Asyžius ir asyžietis. Nežengtas žingsnis. Gyvenimo žodis. Išeivija ir Vilniaus universitetas. Ne toks, kaip kiti. Vlaido Šlaito "Nesu vėjo malonėje".

 • 1979m. 6 Birželis

  Kunigas ir žmonės. Gyvenimo žodis. Geras draugas - retas paukštis. Asyžius ir asyžietis. Krikščioniškoji artimo meilė. Miguel de Cervantes Saavedra. Pirmieji Vilniaus universiteto rektoriai. Tikra draugystė. Rekolekcijų mintys. Močiūtės lepūnėlė. 

 • 1979m. 7 Liepa-Rugp.

  Branginkime žodį. Nėra draugystės be ištikimybės. Gyvenimo žodis. Asyžius ir asyžietis. Krikščioniškoji draugiška meilė. Geografinė malda. Tegul jos vardas būna moteris. Darbo universitetas Vilniuje. Vilniaus akademijos antspaudas. Svetimi uostai ir Lotoso vaisiaus saldumas. Tylinčios bažnyčios. Dabartinio popiežiaus poezijos rinkinys. Aš pats... raskime laiko.

 • 1979m. 8 Rugsėjis

  Tikras draugas - didelis turtas. geras draugas - retas paukštis. Asyžius ir asyžietis. Krikščioniškoji moralė ir mes. Gyvenimo žodis. Jau (ar dar vos) dešimt metų. Dzūkija - dainų kraštas. Kas yra vaikas? Knygos puslapiai neprirašyti. Ar vien tik mažyliui? Vilniaus Akademijos spaustuvė. Viv at academia. Marija Tūbelytė - Kuhlman.

 • 1979m. 9 Spalis

  Popiežiui apsilankant. Dievo laukinėje gamtoje. Vilniaus Universiteto 400 m. sukaktį minint. Ideali moteris. Vaikai neleidžia. Kongreso mintys. Dviejų pakopų lietuvių jaunimo veikla. Jaunimo Kongreso studijų dienos. Šeštasis lituanistikos seminaras. Aš esu lietuvaitė. Kas yra geras draugas? Kaip laimėti draugų. Kazimiero Barėno "Kilogramas cukraus" Vanda Aleknienė.

 • 1979m. 10 Lapkritis

  Priksikėlę su Kristumi. Taika, baisioji grėsmė ir žmogus. Vyskupų laiškas. Didvyrių, kankinių ir šventųjų žemė. Jurgis Pabrėža. Meno turtas ir svarba tautos gyvenime. Dievo laukinėje gamtoje. Vilniaus Universiteto 400 m. sukaktį minint. Vilniaus Universiteto sukaktuvinis medalis. Ideali moteris. Monsinjoras. Arti tikslo. Ekskursija į Europą.

 • 1979m. 11 Gruodis

   

  Ką žada ateitis? "Moterys visame teklauso vyrų". Dievo laukinėje gamtoje.  Kodėl linkėdama Kristaus ramybės dar vis jaučiuosi nepatogiai? Vladas Pūtvis - kilni lietuvių tautos asmenybė. Lituanistika Stepono Batoro Universitete Vilniuje. Moteris su kauke. Kad vaikams būtų gera. Uošvės, anytos... Popiežiaus apsilankymas jaunimo akimis.