Spausdinti

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KONKURSAS

     Šių metų konkurso tema — Kaip išlaikyti šeimos vienybę ir lietuviškumą. Kai kurie teisingai pastebėjo, kad šiame pavadinime slypi dvi temos: 1. šeimos vieningumas arba nesuardomumas, 2. šeimos lietuviškumas. Jeigu kas nori, gali rašyti tik kuria nors viena tema, bet galima straipsnyje nagrinėti ir abidvi.

     Straipsnis turi būti ne ilgesnis kaip 3000 žodžių, pasirašytas slapyvardžiu ir, įdėjus į atskirą vokelį savo tikrąją pavardę, adresą bei tetefoną, atsiųstas redakcijai iki 1981 m. kovo mėn. 1 dienos.

     Už geriausius rašinius skiriamos keturios premijos: 1—150 dol., II — 100 dol., III — 75 dol., IV — 50 dol. Premijų mecenatai: I — J. K. Vembrė, II —JonasVeselka, III — J. V. Vizgirda, IV — Stefanija Rudokienė.

     Premijos bus įteiktos “Laiškų lietuviams” metinėje šventėje balandžio mėn. 4 d., šeštadienį, Jaunimo Centro kavinėje. Meninę programą atliks estradinė dainininkė Linda Ruzgaitė ir jaunieji aktoriai.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Antanas Vaičiulaitis. IR ATLĖKĖ VOLUNGĖ. Eilėraščiai. Išleido Lietuviškos knygos klubas 1980 m. Viršelis Viktoro Petravičiaus. 96 psl.. kaina 4 dol.

Povilas Gaučys. ISPANŲ NOVELĖ. Ispanų rašytojų novelių antologija, sudaryta Povilo Gaučio. Išleido Lietuviškos knygos klubas 1980 m. Viršelis Marytės Barzdžiūtės. 485 psl., kaina 10 dol.

ŠVENTASIS RAŠTAS. Komentarai ir aiškinimai. Apaštalų darbai. Paruošė Kostas Burbulys. Išleista Čikagoje 1980 metais. 187 puslapiai, kaina nepažymėta.

Vanda Frankienė-Vaitkevičienė. PASAKŲ PASAULIS. Penkios pasakos vaikams. Išleido JAV LB Švietimo taryba 1980 m. Viršelis ir iliustracijos Ados Korsakaitės-Sutkuvienės. 79 psl., kaina 3 dol. Galima gauti pas A. Kareivą, 6559 S. Richmond Ave., Chicago, 111. 60629.

Į LAISVĘ. Rugsėjis, 1980. Nr. 79(116). Politikos žurnalas. Leidžia Lietuvių fronto bičiuliai. Redaktorius Juozas Kojelis. Administracijos adresas: Jonas Prakapas, 14 Thelma Dr., Bakersfield, CA 93305. Metinė prenumerata JAV, Kanadoje ir Australijoje — 7 dol., kitur — 5 dol.

LIETUVIS ŽURNALISTAS, nr. 9. Lietuvių 2urnalistų sąjungos neperiodinis leidinys. Redaktorė Rūta Klevą Vidžiūnienė, 23500 Via Galera, Valencia, CA 91355.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Kristina Parėštytė, Nijolė Užubalienė, Danutė ir Gediminas Vakariai. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636. Telef. 737-8400. Nekalto Prasidėjimo Šv. Marijos Seserų spaustuvė, Putnam, CT 06260. Metinė prenumerata — 8 dol., atskiras numeris — 80 centų.