Spausdinti


religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1980 / GRUODIS-DECEMBER / VOLUME XXXI, NO 11

KALĖDŲ NAKTIES VIZIJOS

361

 J. E

GEROJI NAUJIENA - KELIAS Į LAIMINGĄ GYVENIMĄ

364

 Nina Gailiūnienė

II VATIKANO SUSIRINKIMAS . . .

369

 Vysk. V. Brizgys

GYVENIMO MEDIS — PILNAS ŽIEDŲ IR VAISIŲ

375

 Bruno Markaitis, S.J.

EILĖRAŠČIAI

380

 Adelė Abromaitienė

JŪSŲ NEKĘS DĖL MANO VARDO

381

 Chiara Lubich

IŠ PIETŲ Į ŠIAURĘ PER EUROPĄ (IV)

382

 Birutė A. Vindašienė

IDEALUS VYRAS IR RELIGIJA

387

 Vytautas Kasnis

KALBA

389

 Juozas Vaišnys, S.J.

TĖVYNĖJE

391

 Vytas Butvila

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” EKSKURSIJA

393

 Redakcija

1980 METŲ “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” TURINYS

394

 Redakcija

Mūsų mieluosius skaitytojus, rėmėjus ir bendradarbius telydi kalėdinė ramybė ir džiaugsmas per visus 1981-uosius metus!

Šis numeris iliustruotas D. Tarabildienės darbų nuotraukomis. Visos nuotraukos Algirdo Grigaičio.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $8.00, single copy 80 cents. Second class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing offices.