Spausdinti

• Indijos vyriausybė nusprendė neimti mokesčių iš Motinos Teresės nuo jos gautos Nobelio premijos 192.000 dolerių.

•    Seselei Paulette Hauber JAV-se paskirta Charles Livingston premija už jos ypatingą pasišventimą globojant senesnio amžiaus žmones ir organizuojant jiems pagalbą.

•    Lenkijoje 16 rašytojų, jų tarpe 6 komunistų partijos nariai, pasirašė vyriausybei skirtą atvirą laišką, reikalaudami atstatyti visišką religinę laisvę. Ypač gyvas Lenkijoje parašų rinkimas, kad būtų leidžiama katalikams pasinaudoti informacijų priemonėmis: radiju ir televizija. Už tokių parašų rinkimą buvo areštuotas studentas Cywinski.

•    Brazilijoje katalikai, anglikonai ir liuteronai išsiaiškino, kad jų visų krikštas yra galiojantis, turi būt pripažįstamas vieni kitų bažnyčiose.

•    Kuba leido Šv. Rašto draugijai įgabenti 10.000 Šventraščio knygų. Knygos jau nugabentos. Tai vertimai į ispanų kalbą.

•    Lenkija, nežiūrint po karo sumažintos savo teritorijos, dabar turi dvigubai tiek seselių vienuolių, negu turėjo 1938 m. Dabar Lenkijoje yra 38.000 moterų vienuolių. Stoja į vienuolynus, nepaisant komunistų priespaudos.

•    Kardinolą W. Baum, Vašingtono arkivyskupą, popiežius Jonas Paulius II paskyrė Vatikano švietimo kongregacijos vadovu. Jo žinioje bus viso pasaulio katalikų universitetai ir seminarijos.

•    Portugalijos Azoruose, Terceira saloje, kunigas nusiskubino skambinti varpais, perspėdamas gyventojus apie žemės drebėjimo pavojų. Griūvant bažnyčios varpinei, jis pats buvo užmuštas.

•    Net 10.000 moksleivių JAV-se dalyvavo konkurse, rašant tema.: “Kaip mano tėvai man padeda moksle”. Premijas skyrė WIND radijo stotis ir Illinois švietimo sąjunga. Net 21 aukščiausią premiją iš 31 laimėjo katalikų mokyklų auklėtiniai.

• JAV-se dar yra 545 apskritys, kur nėra nuolat gyvenančio katalikų kunigo. Tas skaičius mažėja. 1974 m. buvo 599 apskritys, kur nebuvo kunigo.

•    Rumunija yra truputį liberališkesnė už Rusiją, tačiau ir joje yra sunki tikinčiųjų priespauda. Kun. A. Ratiu, iškankintas 16 metų komunistiniuose lageriuose, drauge su kun. W. Virtue Rumunijos priespaudą aprašo knygoje “Stolen Church: Martyrdom in Romania”.

•    JAV aukščiausiojo tribunolo teisėjas W. Brennan yra katalikas.

•    Seselė Antonia Brenner jau treji metai kaip gyvena La Mesa kalėjime, Tijuanoje, Meksikoje. Kasdien ji būna su narkotikų vartotojais, moterų užpuolėjais, vagimis, žmogžudžiais, gatvės moterimis ir kitais nusikaltėliais, kurių tame kalėjime yra 1600. Ji jiems padeda, duoda naujos vilties kibirkštėlę, stengiasi juose atgimdyti žmoniškumą.

•    JAV-se apklausinėta 355.000 moksleivių ir studentų, lankančių privačias, parapines ir valdines aukštesniąsias mokyklas. Nustatyta, kad moksleiviai darosi labiau konservatyvūs šeimos, gėrimo, narkotikų, sekso, socialiniais ir politiniais klausimais. Religija jų tarpe užima svarbią vietą. Šie apklausinėjimai parodė, kad šiais mokslo metais net 86% moksleivių priklauso tikybinėms bendrijoms ir 67% jų pareiškė, kad jie tapo Bažnyčios nariais po savo savarankiškų svarstymų ir tyrimų. Prieš dešimtmetį tikybinėms bendrijoms priklausė 70%.

•    Pirmą kartą Dubuque, Iowa, miestas savo mere išrinko seselę Carolyn Farrell, Šv. M. Marijos šaričių vienuolę. Pirmą kartą to miesto mere yra moteris ir pirmą kartą Iowos valstijoje mere tapo seselė. Ji yra 44 m., kolegijos dekanė. Dvejus metus buvo miesto tarybos nare. Dubuque miestas turi 65.000 gyventojų.

J. Pr.