1980 / KOVAS - MARCH / VOLUME XXXI, NO. 3

PASKUTINIEJI KRISTAUS ŽODŽIAI

73

 J. EI.

TIKĖJIMO NEAIŠKUMAI (I)

77

 Anicetas Tamošaitis, S.J.

EILĖRAŠČIAI

80

 Felix Timmermans

II VATIKANO SUSIRINKIMAS MŪSŲ
KASDIENINIAME GYVENIME

81

 Vysk. V. Brizgys

ABORTAS — ŽMOGŽUDYSTĖ

84

 Kun. iš Lietuvos

DIEVAS, ŽMOGUS IR BLOGIS

86

 P. Daugintis, S.J.

KAS NEPRIIMA DIEVO KARALYSTĖS . . .

88

 Chiara Lubich

IDĖJŲ SKELBĖJAI — MITŲ HEROJAI

89

 Jonas Miškinis

IDEALI MOTERIS

92

 Vytautas Kasnis

VALIOS UGDYMAS

95

 Reda Norkienė

GYVENIMAS YRA AUKA

96

 Rūta

JAUNIMO MALDA UŽ TĖVYNĘ

99

 Stasys Yla

NEGI TAMSĄ MĖGSTAME LABIAU, KAIP ŠVIESĄ?

100

 Nina Gailiūnienė

SKAUDI KNYGA APIE SKAUDŽIUS ĮVYKIUS

103

 Nijolė Jankutė

TĖVYNĖJE

104

 D. ir G. Vakariai

KALBA

105

 J. Vaišnys, S.J.

TRUMPAI IŠ VISUR

107

 J. Pr.

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” 30 M. MINĖJIMAS

108

 Red.

Keramikė Sofija Butkienė ir grafikė Veronika Švabienė turėjo savo darbų parodą praėjusi rudenį Midland Savings patalpose, Čikagoje. Šis numeris iliustruojamas jųdviejų darbų nuotraukomis. Nuotraukos — V. Noreikos. Viršelio nuotrauka — Algirdo Gustaičio.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $8.00, single copy 80 cents. Second class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing offices.