Spausdinti

     Mūsų išeivijos jaunimas labiau yra linkęs rašyti eilėraščius, negu straipsnius ar noveles. Mat, sekant dabar madingomis kryptimis ir vartojant modernią eilėraščio formą, gal ne taip pastebimos kalbos klaidos ar ne ta prasme pavartoti žodžiai.

     Taip pat ir mūsų lietuviukai anapus Atlanto jau mėgina rašyti ta modernia forma. Čia supažindinsime skaitytojus su kai kuriais jų poetiniais mėginimais.

*

RITA DAMBRAUSKAITĖ

IŠ SPEKTRO

Žydros
neužmirštuolės prieškambaryje
baltam moliniam puodelyje

Geltonai
nudažė namą sūnus
pirmam piešiny ant sienos

Žalia
mūsų mamos skara
per tolstanti traukinio langą

Balta
tėvo galva
ant svetimo priegalvio

Juodas
brolio švarkelis
senoj mokyklinėj nuotraukoj

Rudos
sesers akys
prašančios atleidimo

Raudonos
šermukšnių uogos
per visą mišką per lietų

Pilkas
tavo veidas temstant
mediniuose laiko rėmuose.

*  *  *

Taip niekas nesibaigia. Už miškų
yra dangaus pradžia, nors kelio galas.
Nors vakarinis varpas ritmą kala
gyvųjų eisenai. Už didmiesčio kapų

ramunių laukas ir gyvųjų sodai
 lig apsvaigimo šviesios dienos bus!
Dainos motyvą, graudų ir vienodą,
šilkinis vėjau, man tada atpūsk,

kai nežinosiu jau, kuo betikėti
po šitiek metų, miestų ir kalnų

Atpūski graudų ir vienodą lietų,
jo šiluma
žydėjimas delnų.

VANDA GIEDRYTĖ ĮKVĖPIMUI

Ką atneši šiandieną
tu į manąją širdį?. .
—-
Aš maldauju tik vieno:
jei gali, tai sušildyk
tu ją savo šviesa

teišnyksta šešėliai,
ir tegu aš visa
pasinersiu ir vėlei
svaigiame siautime
tavo dieviško kraujo,
ir tegu aš jame
vėl atgimsiu iš naujo...
.—
Ir mintis suplasnos
tarsi paukštė prieš skrydį,
kai širdis suliepsnos,
tavo šviesą išvydus. . .

Tad atneški šiandieną
tu į manąją širdį
spindulėlį, nors vieną. . .

Ir sušildyk. . . sušildyk. ..

*  *  *

Turėkim visad atsargoj
po gerą, švelnų žodi
kiekvienam prakalbintam
ar mus prakalbinusiam.
Turėkim atsargoj
po skaidrų, šiltą
šypsnį
liūdinčiam ir linksmam;
pažįstamam ir nepažįstamam.
Turėkim visad atsargoj
 širdy
tos įstabios šviesos,
kuri nematomu stebuklingu tvarsčiu
priglustų prie svetimų žaizdų,
išgydydama jas. . .
Turėkim visko po truputį atsargoj,
nes nežinia,
kada ir kur, kada ir kam
gyvenimo kely
ko nors pritrūkti gali. . .

KORNELIJUS PLATELIS

FONTANAS

Akis žvelgia į pilką apsamanojusi dangų
                        vasaros naktimis
iš gelmių trykšta ašaros virsdamos perlais
ant bronzinės vandenų moters krūtinės
o tinklainė įamžinus ją negyva
nešiojasi vėjai

                        besijuokiančius veidrodžius
apsamanojus akis: plūduriuoja
pūvantys lapai bet oras skaidrus
ir vanduo tarsi pirmą pasaulio tvėrimo dieną
                        bet pažvelk:
kraujas nori ištrykšti iš miegančio luito
ir ugnies raidėmis kalbėti apie gyvybę
kuri akmeny pasiliko ir pėdoj galvijo
                        jis ėjo čia gerti
                        bet krito pakąstas šalnos.

TYLA

Skaidrus ir skambantis
Plūsta pro langą šaltis
Į mano baltą kambarį

Ir apgaubia jo vidury
Laukianti tylų žvilgsnį
Užgipsuotomis ausimis

Už lango medžio šaka
Tarsi išganingas ženklas
Kurio prasmė pamiršta

Bet štai nelauktai ant šakos
Nusileidžia nedidelis paukštis
Ir jis dabar užgiedos

Negirdinčiam mano žvilgsniui. . .

 

   Bolivijoje šūviu į galvą nužudytas jėzuitas kun. Luis Espinal, laikraščio “Aqui” redaktorius. Jo kūnas rastas skurdžių rajone, kur jis kitados darbavosi. Lavone — kankinimo žymės. Nužudytas La Paz mieste. Velionis buvo peršautas 17 kartų. Buvo 48 m. amžiaus. Socialinį klausimą uoliai kėlusio jo laikraščio įstaiga prieš kiek laiko buvo dinamitu išsprogdinta.

•    Vakarų Vokietijos organizacija gelbėti raupsuotiesiems parėmė net 250 projektų 38-se kraštuose Afrikoje, Azijoje ir Lotynų Amerikoje.

•    JAV sielovados muzikų sąjungos suvažiavime Miami mieste balandžio 14-17 d. dalyvavo apie 1000 muzikų.

•    Liurde, besiruošiant 1981 m. tarptautiniam Eucharistiniam kongresui, bus naujai pertvarkytas geležinkelis, išdrenuota 20 akrų lauko prieš grotą ir įrengtas 180 kvadr. pėdų ekranas skaidrėms ir dokumentams rodyti.