1980 / BIRŽELIS - JUNE / VOLUME XXXI, NO. 6

BIRŽELINĖS MINTYS

181

 Juozas Vaišnys, S.J.

KAIP AŠ SUPRANTU TIKĖJIMĄ

183

 Aldona Kamantienė

TRISDEŠIMTMEČIAI “LAIŠKAI LIETUVIAMS”

186

 Ingrida Bublienė

TIKĖJIMO NEAIŠKUMAI (IV)

188

 Anicetas Tamošaitis, S.J.

II VATIKANO SUSIRINKIMAS MŪSŲ
KASDIENINIAME GYVENIME (IV
)

192

 Vysk. V. Brizgys

SKYRYBOS: PRIEŽASČIŲ BEIEŠKANT

196

 Danutė Bindokienė

PO AUDRŲ — Į SAULĖTĄ GYVENIMĄ

202

 Vytautas Kasnis

KĄ MAN REIŠKIA TIKĖJIMAS

208

 Daina Kamantaitė

IŠ JAUNŲJŲ LIETUVIUKŲ
POETINIŲ BANDYMŲ

208

 Rita Dambrauskaitė, Vanda Giedrytė, Kornelijus Platelis

PRAEITIS KALBA

210

 P. D.

“KLAJŪNO DALIA”

211

 Alė Rūta

TĖVYNĖJE

212

 D. ir G. Vakariai

KALBA

214

 P. Jonikas

TRUMPAI IŠ VISUR

215

 J. Pr.

     Šis numeris iliustruotas dail. Domicėlės Tarabildienės grafikos kūriniais. D. Tarabildienė yra viena žymiausių mūsų dailininkių. Ji reiškiasi tapyboje, skulptūroje ir ypač grafikoje; yra iliustravusi apie porą šimtų knygų, dalyvavusi daugelyje parodų, laimėjusi aukščiausių įvertinimų ir medalių. Pradėjo piešti dar tebebūdama kūdikis. Meną studijavo Lietuvoje ir Prancūzijoje. Ne tik ji pati, bet beveik visa jos šeima yra dailininkai: vyras, du sūnūs (vienas jau miręs) ir marti.

     Viršelio nuotrauka — Algirdo Grigaičio.

     LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $8.00, single copy 80 cents. Second class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing offices.