•    Čekoslovakijoje veikia dvi kunigų seminarijos. Vasarą buvo įšventinti kunigais tas seminarijas baigę 42 nauji kunigai, tačiau praėjusiais metais tame krašte mirė 80 kunigų.

•    Olando kunigo Werenfried van Staaten vadovaujama Pagalba kenčiančiai Bažnyčiai 1981 m. paskyrė 50 mil. dolerių vakaruose prisiglaudusių pabėgėlių iš komunistinių kraštų sielovadai finansuoti.

•    Jėzuitas kun. Brambila, 35 m. gyvenęs Tarahumara indėnų tarpe, parašė jų kalbos raramuri ir ispanišką žodyną, kurį išspausdino viena Meksikos knygų leidykla.

•    Tarptautiniame Eucharistiniame kongrese Liurde dalyvavo ir Lietuvos katalikų delegacija, vadovaujama Kauno ir Vilkaviškio vyskupijų administratoriaus vysk. Liudo Povilonio. Dalyvavo visų šešių Lietuvos vyskupijų atstovai. Kauno arkivyskupijai atstovavo Šiluvos klebonas prel. Vaclovas Grauslys, Vilniaus arkivyskupijai — jos valdytojas kun. Algirdas Gutauskas, Vilkaviškio vyskupijai — kun. Kostas Ambrosas, Telšių vyskupijai — kun. Bernardas Talaišis, Panevėžio vyskupijai — kun. Jonas Jurgaitis, Kaišiadorių vyskupijai — kun. Bronius Bulika. Užsienio lietuviams kunigams ir pasauliečiams vadovavo vysk. Antanas Deksnys.

•    Nijolė Sadūnaitė, būdama Sibire, gaudavo po 10 - 20 laiškų kasdien. Grįžus į Lietuvą, laiškų pradėjo visai negauti — jie buvo konfiskuojami.

•    Vengrijoje pirmą kartą komunistinė vyriausybė leido Bažnyčiai įsteigti poilsio namus pasauliečiams seneliams.

•    Milano universitetas Italijoje, minėdamas savo 60 m. sukaktį, suteikė garbės daktaro laipsnius 8 pasaulinio garso asmenims, jų tarpe ir motinai Teresei, Kalkutoje. Literatūros garbės doktoratas suteiktas Krokuvos universiteto lenkų literatūros profesoriui Ulewicz.

•    Apie 100 apgavikų, persirengusių kunigais, vaikšto San Diego vyskupijoje, rinkdami sau “aukas”. Toje vyskupijoje iš viso tėra 275 katalikų kunigai. Apie tai perspėjo vyskupijos vadovybė, ir policija pasidarė budresnė.

•    Austrijos katalikų organizacija MIVA misijų stotims pasiuntė 319 automobilių, tuo būdu patenkindama du trečdalius misininkų pageidavimų turėti automobilius misijų darbui. Iš viso ši organizacija nuo savo įsisteigimo 1949 m. misininkams jau pasiuntė 3.307 automobilius.

•    Vysk. Edward Walsh, Maryknoll vienuoliškos bendrijos narys, buvęs jų generalinis vyresnysis, mirė liepos 29 d., sulaukęs 90 m. amžiaus. Jis buvo misininkas Kinijoje, komunistų nuteistas 20 m. kalėti, bet išleistas po 12 metų. Buvo gimęs 1891 m. Cumberlande, Md. Per visą kalinimo laiką komunistai teleido tik vieną, kartą jį aplankyti, kai atvyko jo brolis.

•    JAV Katalikų mokytojų sąjunga atsiskyrė nuo bendrosios sąjungos, nes bendroji labai priešinasi, kad būtų leista tėvams, leidžiantiems vaikus į privačias mokyklas, mokslo mokestį atskaityti nuo mokesčių.

•    Motina Teresė šiemet atidarė du savo įsteigtos vienuolijos namus Egipte globoti neturtinguosius ir apleistuosius.

•    Jugoslavijos vyskupai paskelbė ganytojišką laišką, kritikuodami ir atmesdami komunistų pareigūnų neteisingus priekaištus ir pabrėždami reikalą laikytis religijos laisvės, kaip tai yra garantuota Jugoslavijos įstatymais. Šiam pareiškimui progą sudarė Kroatijos prezidento Blazevic pasisakymai prieš kardinolą Stepinač, mirusį Zagrebo arkivyskupą.

•    JAV-se yra daugiau kaip 50 milijonų katalikų, 221/2% visų gyventojų. Čia yra 33 arkivyskupijos ir 138 vyskupijos. Kunigų apie 58.400, vienuolių 123.000, kandidatų į kunigus yra 12.468, veikia 88 vyskupijų seminarijos. Didžiausia arkivyskupija — Čikagos.

•    Čekoslovakijoje 12 metų išlaikyti kalėjime du kunigai, kaip skelbia italų laikraštis “Avvenire”, dabar paleisti. Vieno jų vardas Rudolf English, kito pavardė nepaskelbta. Abudu vokiečiai iš Vakarų Vokietijos. Jie buvo suimti, kai aplankė kalinamas seseles vienuoles.

•    Prezidentas Reagan pritarė katalikų šalpos organizacijos planui supirkti iš JAV vyriausybės turimų maisto perteklių naujas siuntas į Lenkiją. Tuo reikalu su prezidentu kalbėjosi Filadelfijos kardinolas John Krol. Siuntoms į Lenkiją bus galima pigesnėmis kainomis gauti miltų, pieno miltelių, sūrių, sviesto.

•    Vatikano naujas metraštis skelbia, kad pasaulyje yra 763.644.000 katalikų. Padaugėjo 24 milijonais. Katalikai sudaro 17,8% pasaulio gyventojų. Kunigų skaičius padidėjo.

•    JAV-se 1979 m. buvo 222.666 vedybos, kur abudu susituokiantieji buvo katalikai, ir 126.548 vedybos, kur tik vienas susituokiančių buvo katalikas.

•    Indonezijoje yra penki milijonai katalikų. Jie sudaro 3 1/2 % visų gyventojų. Katalikus aptarnauja 1554 kunigai, kurių 892 yra jau vietinės kilmės, o iš 27 vyskupų net 18 yra vietiniai. Indonezijos gyventojų dauguma — apie 90% — yra musulmonai.

•    Vatikano komisijos religiniams santykiams su Islamu pirmininkas arkiv. Jadot musulmonų šventės Ramadano proga specialiu pareiškimu kreipėsi į viso pasaulio musulmonus, krikščionių brolius, sveikindamas juos ir išreikšdamas pagarbą dėl jų tvirto tikėjimo.

•    Pietų Korėjoje suplanuota pastatyti didžiausią pasaulyje bažnyčią. Ji bus pavadinta Tautų šventove, kainuos apie 100 mil. dol. Jos grindų plotas užims 24 akrus, ir joje tilps pusė milijono žmonių. Numatoma baigti 1984 m. Šio projekto finansavimu rūpinsis protestantas pramonininkas Kim Chul Ho.

•    Popiežius Jonas Paulius II telegrama pasveikino Valijos princą ir jo žmoną Dianą Spencer jų vedybų proga. Jų sutuoktuvių metu Šv. Pauliaus anglikonų katedroje, Londone, pirmą kartą anglikonų Bažnyčios istorijoje, dalyvavo ir Westminsterio katalikų arkivyskupas Basil Hume, kuris buvo pakviestas pamaldų metu paskaityti jaunavedžiams specialią maldą.

•    Šv. Vincento a Paulo gimimo 400 m. sukakties proga popiežius Jonas Paulius II pasiuntė to šventojo įsteigto lazaristų vienuolyno vyresniajam Mc-Cullen specialų laišą, kuriame iškėlė šv. Vincento ypatingą veiklą labdaros ir socialinėje srityje.

•    JAV katalikų šalpa pasiryžo nupirkti 20 mil. svarų pieninių produktų ir pasiųsti į Lenkiją.

•    Per 1980 m. slapta iš Hong Kongo į Kiniją buvo įgabenta apie 500.000 egzempliorių Šventojo Rašto.

•    Azijoje iš 2,5 bilijono gyventojų yra arti 100 milijonų krikščionių, iš kurių apie 70 milijonų katalikai.

•    Arkiv. Josef Tomko, pasaulio vyskupų sinodo generalinis sekretorius, atvykęs į JAV, lankydamas savo tautiečius slovakus, skatino juos neužmiršti savo gimtųjų šaknų ir nebijoti kartu su “God Bless America” dainuoti ir “Slovakas esu ir slovakas būsiu”, nes tos dainos nėra priešingos, o viena kitą papildo. Slovakų suvažiavime jis priminė, kad Jonas Paulius II yra JAV-se pabrėžęs, jog kiekvienos tautybės palikuonys turi teisę ir pareigą puoselėti savo tautybės lobį.

•    Žymaus katalikų rašytojo Hilaire Belloc biblioteką su visais rankraščiais įsigijo jėzuitų vadovaujama Bostono kolegija. Susidarė keletas šimtų dėžių. H. Belloc yra profesoriavęs Notre Dame ir Fordhamo universitetuose.

•    EI Salvadoro vysk. Pedra Aparicio y Quintilla, kalbėdamas grupei Kalifornijos universiteto studentų Berkeley mieste, pažymėjo, kad komunistinės jėgos naudoja Kubą savo karine baze prieš Salvadorą. Anot vysk. Quintilla, jei Salvadoras prieš komunistinį puolimą neišsilaikys; tai per 10 metų visa Centro Amerika pateks į komunistų rankas, ir tada komunistinės kovos persimesiančios į JAV.