Spausdinti

Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS, S.J. Patarėjas — PROF. PETRAS JONIKAS

VIETININKAS NE SAVO VIETOJE

     Jau ne kartą esame rašę apie netaisyklingą vietininko vartojimą. Galima sakyti, kad tas vietininkas tikrai per dažnai ir per įžūliai skverbiasi į mūsų kalbą, išstumdamas kitus linksnius ar posakius. Žinoma, čia yra kitų kalbų (ypač rusų kalbos) įtaka. Manome, kad bus naudinga dar pakartoti ir priminti vieną kitą dažniau pasitaikantį netaisyklingo vartojimo atvejį.

     Dažnai vietininkas vartojamas ten, kur geriau tiktų įnagininkas. Štai keli pavyzdžiai:

     Imk tuos vaistus skysčių formoje (= skysčių forma, skysčių pavidalu).

     Tas veikalas buvo parašytas labai gražiame stiliuje ( = gražiu stiliumi).

     Skaičiau knygą, parašytą anglų kalboje ( = anglų kalba).

     Tame laikotarpyje (=Tuo laikotarpiu) aš nebuvau namie.

     Linkiu daug laimės ateinančiuose metuose (= ateinančiais metais).

     Norėčiau gauti tą paskaitą, surašytą trijuose egzemplioriuose ( = trimis egzemplioriais).

     Ligonis serga plaučių uždegimu, bet labai lengvoje formoje (= lengva forma).

     Šie du kūriniai skiriasi tik mažose detalėse (= mažomis detalėmis).

     Prof. Salio raštai bus išleisti trijuose tomuose ( = trimis tomais).

     Taip pat gana dažnai vietininkas vartojamas ten, kur reikėtų vartoti laiko galininką, pvz.: Šį vakarą koncertas prasidės septyniose ( = septintą valandą). Melsk už mus mirties valandoje (= valandą). Šios savaitės bėgyje ( = Šią savaitę) jis mane aplankė net tris kartus.

     Kartais netaisyklingai pavartotą vietininką galima pakeisti kitomis konstrukcijomis. Čia gali būti įvairiausių atvejų. Paminėsime tik keletą dažniau pasitaikančių: Tame (=Tai) ir yra didžiausia problema. Šiais metais tenisininkas pralaimėjo turnyrą, nes nebuvo geroje formoje (= geros formos). Jis puikiai nusimano muzikos reikaluose (=apie muziką). Savo apsileidimo išdavoje ( = Dėl savo apsileidimo) studentas neišlaikė egzaminų. Esmėje ( = Iš esmės) jis neblogas žmogus, tik reikia jį gerai pažinti. Šios mokyklos patalpos yra labai blogame stovyje ( = Šios mokyklos patalpų stovis yra labai blogas). Kelių žingsnių atstume (= Už kelių žingsnių) sprogo bomba. Mano draugas dar tebėra atostogose ( = tebeatostogauja). Tai turi didelės reikšmės šio jaunuolio vysymesi (= vystymuisi). Tas mechanikas yra labai prityręs radijo taisyme ( = radijo taisytojas). Tų vaistų poveikyje ( = Tiems vaistams veikiant), jis pradėjo kliedėti. Jis buvo smarkiai sutrenktas, ir to pasėkoje ( = dėl to) prarado atmintį. Tai tikiuosi atlikti dvejų metų bėgyje (=per dvejus metus). Daugumoje (= Dažniausiai, daugiausia) tai yra geri berniukai.