religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1981 / LAPKRITIS - NOVEMBER / VOLUME XXXII, NO. 10

ADVENTO VAINIKAS

325

 Anicetas Tamošaitis, S.J.

LIURDAS — SVARBIAUSIA STEBUKLŲ VIETA

327

 Juozas Vaišnys, S.J.

VYTAUTO MAČERNIO EILĖRAŠČIAI

330

 Vytautas Mačernis

GENĖTINOS ŽMOGAUS ŠAKOS

331

 Anicetas Tamošaitis, S.J

LAIŠKAS LIETUVIAMS IŠ SINAJAUS DYKUMOS

334

 Nijolė Jankutė

“NUSIRAMINKITE, TAI AŠ, NEBIJOKITE”

337

 Chiara Lubich

ŽMOGAUS GYVENIMO PRASME

338

 A. Mauragis

AKMUO IR SAPNAS

340

 Andrius Valevičius, S.J.

KĄ GALVOTI APIE VISUOTINĮ TVANĄ?

341

 J. E.

LIETUVIŲ MOKSLO DRAUGIJA VILNIUJE

344

 Jonas Miškinis

MIRTIS

347

 Aleksandras Kelmietis

ISSIŽADĖJAU VAIKO . . .

348

 Vytautas Kasniūnas

VAIKŲ KNYGA SUAUGUSIEMS

351

 J. V.

AŠTUNTASIS LITUANISTIKOS SEMINARAS

353

 Juozas Vaišnys, S.J. ir studentai

TĖVYNĖJE

355

 Gediminas Vakaris

KALBA

358

 Juozas Vaišnys, S.J.

TRUMPAI IŠ VISUR

359

 J. Pr.

Šio numerio iliustracijos: viršelis — Algirdo Grigaičio, 326 psl. — Algimanto Kezio, S.J., 335 ir 336 psl. — Nijolės Jankutės, 342 ir 343 psl. — Donato Slavicko.

“Laiškai Lietuviams”—Letters to Lithuanians—is published monthly except July and August, when bi-monthly. Its publishers and owners are the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., a non-profit religious society approved by the Roman Catholic Church. The editor is Rev. Joseph Vaišnys, S.J. The managing editor is Mrs. Al. Likander. The offices of editors, publishers and management are located at 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636. In the preceding 12 months “Laiškai Lietuviams” averaged a press run of 2650 copies. Total distribution—2625 copies, mail subscription—2590, free distribution—35. None (0) distributed to news agents and none (0) sold through dealers, and leftovers—25. Annual subscription— $8.00, single copy is 80^. Second class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices.