•  Prancūzijoje Taiz ekumeninė krikščionių bendruomenė 1980 m. pabaigoje ir 1981 pradžioje Romoje surengė masinį jaunimo suvažiavimą, siekiant susitaikymo ir visuotinės taikos pasaulyje. Sąskrydyje dalyvavo daugiau kaip 15.000 jaunimo iš įvairių pasaulio kraštų.

•    Čekoslovokijoje susidaręs komitetas ginti neteisingai persekiojamus žmogaus teisių lygos narius pareiškė stiprų protestą prieš areštavimą pranciškonų kunigo Jan Barta, 59 m. Jo vienuolyne Literece buvo padaryta krata ir konfiskuota apie 70 dalykų, daugiausia religinių raštų — teologinių ir liturginių knygų.

•    Federalinis teismas New Orleans mieste nusprendė, kad Jeffersono apskrities mokyklų tarybos nutarimas leisti mokyklose maldą nėra priešingas konstitucijai. Mokiniai, kurie nenorės melstis, galės tuo metu nebūti klasėje arba nesimelsti būdami.

•    Nobelio taikos premijos laimėtojas Adolfo Perez Esquivel aplankė popiežių Joną Paulių II. Jis pareiškė, kad popiežius skatina žmoniją susimąstyti ir atsiversti, kad būtų užtikrinta taika pasaulyje.

•    Kun Robertas Drinan, S.J., 10 metų buvęs kongresmanu iš Massachusetts, buvo pagerbtas Niujorko žydų, kurie pagerbimo bankete aukštino jį už gynimą žydų teisių Sovietų Sąjungoje ir visame pasaulyje.

•    Kinijoje, Peipingo centrinėje dalyje Kūčių dieną buvo atidaryta antra katalikų bažnyčia. Peipingo arkivyskupas M. Fu Tieshan pasikalbėjime su “Corriere della Sera” korespondentu pareiškė, kad Kinija pasuko religinės laisvės kryptim.

•    Romos valstybinis universitetas bolševikų ištremtam mokslininkui Andriejui Sacharovui, Nobelio premijos laureatui, suteikė garbės daktaro laipsnį. Pagerbimo iškilmės įvyko universiteto didžiojoje salėje, dalyvaujant universiteto rektoriui, profesoriams ir studentams.

•    Vatikane atidarytos naujos slaptojo archyvo patalpos. Jau ankstyvesniame archyve buvo apie 50 km lentynų, o dabar vėl įrengta 50 km. Naujosios patalpos užima 4.500 kvadratinių metrų plotą. Vatikano archyvuose yra daug medžiagos apie Lietuvą. Iš tų archyvų paskutiniu laikmečiu medžiagą rinko kun. J. Totoraitis, prof. Z. Ivinskis, R. Krasauskas, P. Rabikauskas ir kt.

•    Vatikanas pasirašė susitarimą su Lenkijos vyriausybe, kuri sutiko leisti lenkišką laidą Vatikano laikraščio “L’Osservatore Romano” platinti Lenkijoje — pardavinėti prie parapijų bažnyčių ir prenumeruoti paštu. Laikraščio tiražas galės būti padidintas iki 90.000.

•    Betliejuje Kalėdų naktį dalyvavo daugiau kaip 10.000 maldininkų, atvykusių iš įvairių kraštų. Pamaldos buvo per televiziją perduodamos į daugelį kraštų, net ir į Ameriką. Tūkstančiai tikinčiųjų taip pat dalyvavo Kalėdų pamaldose Nazarete.

•    Romoje gruodžio pabaigoje įvyko Tarptautinės berniukų giesmininkų federacijos kongresas, kuriame dalyvavo apie 7.000 berniukų giesmininkų iš 13-kos Europos, Amerikos ir Azijos kraštų.

• Nekrikščionių sekretoriato vadovyben Vatikane paskirtas Afrikos kardinolas Bernardin Gantin, buvęs Popiežiškos pasaulio teisingumui ir taikai komisijos pirmininkas.

• Šv. Vincento a Paulo draugija Phoenixe, AZ, 1980 metais nemokamai davė varguomenei 346.025 pavalgymus. Per 28 savo veiklos metus draugija jau davė alkaniems 8,4 milijonų pavalgymų.

•    Šv. Gregoriaus universiteto Romoje, vedamo tėvų jėzuitų, nauju rektoriumi paskirtas ispanų kun. Urbano Navarette, SJ, 60 m. Universitetas buvo į-steigtas 1553 m. šv. Ignaco Lojolos. Dabar jame studijuoja per 2000 studentų iš 85 kraštų.

•    Rašytojas M. Katiliškis po ilgos ligos mirė gruodžio 17 d., sulaukęs 65 m. amžiaus.

•    Billy Graham, plačiai žinomas radijo ir televizijos bei masiniuose susirinkimuose kalbėtojas, aplankė Vatikaną ir buvo priimtas privačioje popiežiaus audiencijoje. Jis taip pat aplankė Šiaurės Amerikos kunigų kolegiją Romoje.

•    Čilėje du vyskupai: Tacos vyskupas C. Gonzales ir Linares vysk. C. Camus paskelbė ekskomuniką tiems, kurie kankino kalinius, laužydami žmogaus teises.

•    JAV kunigų seminarijose, nuo aukštesnės mokyklos iki teologinių kursų imtinai, šiais mokslo metais mokosi 13.037 jaunuoliai, 130 mažiau, negu praeitais mokslo metais.

•    Naujasis JAV švietimo sekretorius Terrel H. Bell yra stiprus privačių mokyklų šalininkas. Jo paskyrimas duoda vilties, kad bus glaudus bendradarbiavimas tarp valstybinės ir privačios auklėjimo sistemos.

•    AFL-CIO centrinės Arizonos darbininkų unija buvo pakvietusi kalbėti Phoenix vyskupą J. S. Rausch, kuris labai įvertino organizuotą darbininkijos sąjūdį.

•    JAV-se apie 10% visų mirčių yra dėl alkoholio. Taip buvo paskelbta vienos federalinės sveikatos agentūros. Tarp 35 ir 64% visų susisiekimo mirtinų nelaimių būna dėl gėrimo. JAV-se 1978 m. išgerto alkoholio kiekvienam gyventojui tenka po 2,73 galiono.

•    Vysk. Antanas Deksnys Kalėdų švenčių proga audiencijoje galėjo asmeniškai susitikti su popiežiumi Jonu Paulium, perduoti jam lietuvių sveikinimus. Šv. Tėvas perdavė visiems lietuviams savo sveikinimus ir laiminimą.

•    Jugoslavijoje, Liublijanos mieste, įvyko IV ekumeninis simpoziumas, kurį surengė vietos katalikų teologijos fakultetas, drauge su Zagrebo katalikų ir Belgrado stačiatikių fakultetais. Simpoziumo pagrindinė tema: “Religinis gyvenimas mūsų krašte”.

•    Daugiau negu 1000 lenkų vyrų ir moterų misininkų darbuojasi įvairiuose kraštuose. Vien 1979 m. j misijas išvyko 95 lenkų misininkai.

•    Japonijoje 1979 m. katalikų skaičius padaugėjo 4.215 asmenų. Bendras katalikų skaičius Japonijoje dabar siekia apie 402.000. Juos aptarnauja 1.906 kunigai, apie 390 vyrų vienuolių ir apie 6.700 moterų vienuolių. Seminarijose kunigystei ruošiasi apie 400 klierikų. Apie 11.500 suaugusių japonų ruošiasi priimti krikštą. Japonijoje yra net 12 katalikų universitetų, 33 kolegijos, 114 katalikų gimnazijų, 91 vidurinė mokykla, 55 pradžios mokyklos, apie 600 vaikų darželių. Katalikai turi 30 ligoninių, 50 našlaitynų, 14 namų vaikų globai, 4 namus invalidų slaugymui, 40 senelių namų, per 70 bendrabučių studentams ir jauniems darbininkams. Bažnyčia atskirta nuo valstybės, bet turi pilną veikimo laisvę.

•    Šv. Vincento labdaros draugija veikia 102-se kraštuose. Turi apie 760.000 narių, susibūrusių į 38.000 darbo grupių. Rūpinasi seneliais, vienišais, ligoniais, invalidais, kaliniais, vargšais. Dabar šiai draugijai vadovauja libanietis Amad De Tarrazi, 52 m.

•    JAV Aukščiausiasis teismas nusprendė, kad valdinėse mokyklose klasėje iškabinimas Dešimties Dievo įsakymų nesiderina su konstitucija. Sprendimas buvo padarytas, kai Kentucky valstijoje buvo užsimota kiekvienoje klasėje iškabinti 10 Dievo įsakymų.

•    Čikagos arkivyskupija turi 380 pradžios ir 16 aukštesniųjų mokyklų. Jų išlaikymas 1980 m. kainavo 94.963.000 dol.

•    Motinai Teresei, Nobelio taikos premijos laimėtojai, popiežius Jonas Paulius II padovanojo namus Romos priemiesty, kad ji juose įkurtų prieglaudą pamestiems vaikams.

•    Liuteronų Missouri Sinodo Bažnyčios prezidentas Rev. Jacob A. O. Preuss savo tikinčiųjų demonstracijoje už gyvybių saugojimą ir prieš negimusių žudymą pasakė kalbą, kurios klausėsi 60.000 liuteronų. Savo kalboje pabrėžė, kad buvo laikai, kada įstatymai leido vergiją, kaip dabar panašiai įstatymai leidžia negimusių žudymą.

•    Vysk. Liudas Povilonis, Kauno ir Vilkaviškio vyskupijų administratorius, spalio 24 d. buvo privačioje audiencijoje priimtas popiežiaus Jono Pauliaus II ir vėliau su latviu vysk. Zondaks buvo pakviesti pas papiežių vakarienės. Aptarė Lietuvos Bažnyčios reikalus. Popiežius užtikrino, kad lietuviais rūpinasi ir už Lietuvą nuolat meldžiasi, lietuvius laimina.    J. Pr.