"LAIŠKŲ LIETUVIAMS” METINĖ ŠVENTĖ

     Pirmoji metinė šventė buvo suruošta 1960 metais, švenčiant "Laiškų lietuviams” dešimtmetį. Tada buvo įteiktos premijos ir pirmojo konkurso laimėtojams. Po to kasmet skelbėme konkursus ir turėjome metines šventes, per kurias įteikdavome konkursų laimėtojams premijas. Taip pat paprastai būdavo meninė programa ir vaišės. Šiais metais jau dvidešimt antrą kartą buvo metinė šventė balandžio mėn. 4 d., šeštadienį, 7 val. vak. Jaunimo Centro kavinėje. Meninę programą atliko jaunimas: estradinė dainininkė Linda Ruzgaitė ir II kaimo aktoriai.

     Šių metų konkurso tema buvo: "Kaip išlaikyti šeimos vienybę ir lietuviškumą”. Konkurso premijų mecenatai: I — J. K. Vembrė, II — Jonas Veselka, III — J. J. Vizgirda, IV — Stefanija Rudokienė.

     Premijų laimėtojai: I (150 dol.) — Gražina Kriaučiūnienė, II (100 dol.) — Dalia Staniškienė, III (75 dol.) — Kostas Paulius, IV (50 dol.) — Regina Šilgalienė.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

CHRONICLE OF THE CATHOLIC CHURCH IN LITHUANIA. No. 44. Šis numeris skirtas Nijolei Sadūnaitei. Leidžia Kunigų Vienybė, 351 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

AUŠROS VARTŲ TUNTAS 1949-1979. Čikagos lietuvių skaučių “Aušros Vartų” tunto sukaktuvinis leidinys. Redagavo v.s. Alė Namikienė. Dailininkė — ps. fil. Jūratė Eidukaitė-Okura. 132 psl., daug iliustracijų, kaina 5 dol. Leidinį galima gauti pas Aureliją Vaičiulienę, 6535 S. Campbell, Chicago, Illinois 60629.

J. Savasis. LAISVOS ATOSTOGOS. Trump“ apsakymėlių rinkinys. Išleido Lietuviškos knygos klubas 1980 m. 192 psl., kaina 6 dol.

Vytautas Volertas. GREITKELIS. Romanas. Išleido Lietuviškos knygos klubas. 164 psl., kaina 6 dol.

Janina Narūne. PIRMŪNĖS AKADEMIKĖS. Trumpos biografinės žinios apie mūsų žymesniąsias moteris akademikes. Gausiai iliustruota. 200 psl., kaina nepažymėta.

LITUANUS. Vol. 27, No. 1. Šį numerį redagavo Antanas Klimas. Redakcijos ir administracijos adresas: Lituanus, 6621 S. Troy, Chicago, IL 60629.

Į LAISVĘ. Nr. 80(117). Politikos žurnalas. Redaguoja Vacys Rociūnas, 7328 Midland Rd., Independence, Ohio 44094. Administracijos adresas: Jonas Prakapas, 14 Thelma Dr., Bakersfield, CA 93305.

Nuoširdi padėka “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” rėmėjams32 dol. aukojo S. Jurskytė.

24 dol. aukojokun. J. Pragulbickas (užmokėjo už 3 prenumeratas Brazilijoje).

Po 12 dol. aukojo:kun. E. Stakus, P. Balandienė, J. Kaknevičius.

Po 3 dol. aukojo:P. Pajaujis, K. Jakštas, P. Sideravičius, V. Mažeika, M. Kudirkienė, E. Gimžauskienė, A. Lauraitis.

Po 2 dol. aukojo:K. Barzdukas, L. Vedegienė, S. Daržinskis, kun. F. Kūra, F. Dimgailienė, P. Balčiūnas, K. Nenortienė, B. Lukas, A. Pakštys, B. Balčiūnienė, kun. K. Šimaitis, O. Kaselis, S. Lukas, G. Juškėnas, H. Pakalnis, V. Ročiūnas, A. Paulius, V. Biliūnienė, B. Baublys, S. Jakubonienė, O. Michelevičienė, L. Valančius, L. Barauskas, J. Juodikis, A. Laucis, E. Arlauskienė, J. Petrikas, J. Ugėnas, kun. J. Pakalniškis, P. Bielinis, V. Matulionis, kun. J. Bacevičius, M. Venckus, K. Mikužienė, L. Rumša, E. Vilimaitė, J. Stočkus, A. Naujokas, J. Andrašiūnas, A. Siutas, S. Vosylienė, A. Januška, M. Galeckas, kun. V. Kriščiunevičius, E. Mališauskienė, kun. Č. Auglys, L. Zurlis, K. Puskunigis, J. Paulėnas, ses. M. Mercedes, A. Vaitkus, G. Biskis, M. Gaputytė, V. Zubas, L. Šiaučiūnaitė, S. Riekutė, A. Jokūbaitienė, T. Zailskienė, B. Morkūnienė, O. Damas, V. Mikuckis, S. Lipčius, kun. J. Tautkus, V. Augas, D. Valiukėnas, P. Butkuvienė, M. Tarvydienė, O. Girnienė, S. Paketuras, A. Stanus, K. Stundžia, V. Volodka, kun. V. Aleksoms, J. Ambrizas, V. Garbenis, L. Griniūtė, E. Gaškienė, A. Gaška, I. Jacinavičienė, B. Petrošius, I. Truškūnienė, V. Laniauskas, J. Gritėnas, O. Dovydaitienė, S. Strolienė, P. Baltuonis, J. Briedis, B. Augustauskienė, M. Barienė, V. Kazlauskas, J. Karalius, P. Matiukas, A. Poskočimas, K. Rožanskas, T. Rymantienė, K. Skaisgirys, J. Susmuras, J. Tarasevičius, Z. Grybinas, O. Motiejūnienė, P. Skablauskas, O. Arlauskienė, A. Juodvalkis, D. Norkaitytė, I. Šalčiuvienė, E. Sereičikienė, S. Petrulis, A. Kavaliūnienė, V. Vizgirda, kun. T. Žiūraitis, S. Urbonienė, E. Ribokienė, J. Rūkas, B. Raugas, V. Macijauskienė, L. Bieliauskaitė, K. Augūnas, J. Arvydas, J. Karuža, H. Laucius, B. Adamson, E. Šilgalienė, V. Barius, E. Vaišnienė, A. Zalubas, J. Šiaučiūnas, M. Malcius, E. Barškėtienė, L. Dainauskienė, L. Jaras, A. Juodka, J. Kanišauskas, E. Matukas, D. Petkauskienė, V. Vaitkevičienė, P. Sirgedas, E. Olšauskas, V. Pažiūra, C. Petrulis, V. Vaitkus, G. Lapenas, T. Bogušienė, J. Kačkelis, J. Lapšienė, M. Pauliukonienė, S. Rudys, M. židžiūnienė, D. Balienė, M. Kušlikienė, J. Povilaitienė, kun. A. Goldikovskis, O. Žilinskienė, R. Čepulienė, L. Gailiušienė, A. Barzdukas, V. Vardys, V. Kezinaitis, J. Stonkus, B. Balys, A. Baradas, S. Dargis, B. Jankauskas, J. Raišienė, S. Strokienė, S. Stravinskis, K. Stasiulienė, J. Morkūnas, K. Dūlys, J. Lescinskas, J. Banėnas, Z. Brencienė, A. Jadviršienė, N. Kaveckienė, L. Morkūnas, J. Turčinskas, E. Lišauskienė, P. Balčiūnas, P. Grušas, M. Kuprionienė, H. Milaknienė, M. Gureckienė, M. Šilkaitis, J. Lasinskas, kun. P. Katauskas.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Telef. 737-8400. Nekalto Prasidėjimo Šv. Marijos Seserų spaustuvė, Putnam, CT 06260. Metinė prenumerata — 8 dol., atskiras numeris —80 centų.