ATSIŲSTA PAMINĖTI

Kazys Bradūnas. UŽEIGOJE PRIE VILNIAUS VIEŠKELIO. Eilėraščiai, laimėję Lietuvių Bendruomenės 1980 metų literatūros premiją. Viršelis O. Virkau. Išleido “Ateitis” 1981 m. 112 psl., kaina 6 dol. Galima užsisakyti pas platintojus arba tiesiog “Ateities” leidykloje: 16349 Addison, Southfield, Michigan 48075.

Tomas Venclova. LIETUVA PASAULYJE. Publicistika. Akademinės skautuos leidinys 1981 m. 292 psl., kaina 10 dol. Leidyklos adresas: 8913 S. Leavitt St., Chicago, Illinois 60620.

ŠVIETIMO GAIRĖS. Lietuviškojo ugdymo žurnalas mokyklai ir šeimai. Nr. 25. Redaguoja Stefanija Stasienė, 18112 Windward Rd., Cleveland, Ohio 44119. Administratorius Juozas Plačas, 3206 W. 65th PI., Chicago, Ill. 60629. Metinė prenumerata — 4 dol., atskiras numeris 2 dol.

Arėjas Vitkauskas. PEGASUS ON STILTS. Savotiški eilėraščiai anglų kalba. 32 psl., kaina 1 dol.

Nuoširdi padėka “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” rėmėjams

Po 7 dol. aukojo: E. Zenkevičienė, M. Valaitis, M. Tumienė.

Po 6 dol. aukojo: J. Ramonas, A. Kaspariūnas.

Po 5dol. aukojo: P. Razminas, A. Puzinienė, B. Kukalienė, O. Rugelienė, M. Bajoraitienė, K. Jasiukevičius.

Po 4dol. aukojo: Z. Sinkevičienė, J. Jusys, O. Martišauskienė, A. Baleišienė, K. Lietuvninkas, P. Žolynas, J. Kalainis, A. Šimkus, B. Sirbintaitė, M. Genčius, J. Zalagėnienė, P. Atkočiūnas, J. Jakševičienė, O. Romanas.

3 dol. aukojo I. Borgogni.

Po 2 dol. aukojo: A. Mauragis, M. Kapočienė, A. Bražėnas, J. Žvinakis, J. Kesgailienė, I. Kairienė, L. Murauskienė, P. Vilutis, A. Baleišienė, M. Kvedaras, B. Valavičienė, O. Alčiauskienė, V. Musonis, A. Stepaitis, O. Navickienė, A. Dragūnevičienė, B. Kliorė, C. Surdokas, V. Stankus, E. Šlekys, V. Sonda, P. Jurkštas, A. Rimkus, O. Šimaitienė, L. Vilūnienė, J. Vasiukevičius, G. Ažubalis, L. Vansauskienė, G. Sirutienė, P. Balčiūnas, M. Krasauskas, J. Pleinys, G. Dambras, P. Simanauskas, A. Adams, V. Vitkienė, P. Misevičius, S. Čepas, E. Juknevičienė, J. Spurgis, O. Siliūnienė, E. Repšienė, K. Trečiokas, O. Jesiūnas, kun. A. Gleveckas, O. Krasauskas, R. Ziogarys, J. Gustainis, M. Graužinytė, B. Tamošiūnienė, S. Ilginienė, kun. V. Karalevičius, S. Alšėnas, M. Vasienė, A. Kalnėnas, J. Gedrimienė, J. Paronis, J. Arštikys, S. Damašienė, E. Sinsinienė, M. Maskaliūnienė, kun. A. Bartkus, V. Mockienė, V. Sinkevičius, A. Garkūnas, A. Varneckienė, L. Senutienė, P. Norkus, J. Stankūnas, J. Guobužis, S. Grigaliūnienė, J. Alyta, V. Valaitis, A. Janušis, O. Nagelė, G. Indreika, Č. Masaitis, M. Tomiak, V. Sidabras, T. Šakienė, kun. J. Grabys, J. Žukas-Gliaudelis, R. Banionienė, A. Kašubienė, A. Žvirblis, L. Kerulis, R. Kriaučiūnienė, E. Josen, J. Leveris.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Telef. 737-8400. Nekalto Prasidėjimo Šv. Marijos Seserų spaustuvė, Putnam, CT 06260. Metinė prenumerata — 8 dol., atskiras numeris —80 centų.