•    Visuotinis anglikonų sinodas priėmė rezoliuciją, kuria reiškia viltį, kad popiežiaus Jono Pauliaus II atsilankymas Anglijoje 1982 m. pasitarnaus anglikonų ir katalikų vienybei. Taip pat sinodas išreiškė padėką karalienei Elzbietai II už atsilankymą pas Šv. Tėvą. Sinodas kvietė anglikonus prisidėti prie paruošiamųjų darbų sutikti popiežių Joną Paulių II. Pareikštas pritarimas ir tarptautinės teologų komisijos darbams, siekiant vienybės.

•    Renė H. Gracida, II pasaulinio karo metu buvo skridimų inžinierius, dalyvavęs 32 kovos skridimuose virš Vokietijos, vėliau taip pasuko į religinį gyvenimą, kad tapo kunigu, o dabar yra PensacolosTallahassee vyskupas.

•    Europos vyskupų susirinkimas Austrijoje, Vienoje, liepos 1-5 d. savo svarstymų tema pasirinko vyskupų ganytojinę atsakomybę pasauliečių krikščioniškos veiklos atžvilgiu”.

•    Prancūzijoje įsikūrė Tikinčiųjų sąjunga, kuri siekia ugdyti brolišką visų religinių bendruomenių tikinčiųjų suartėjimą.

•    Vakarų Vokietijos vyriausybė padovanojo popiežiui Jonui Pauliui II žymiausių savo krašto meistrų pastatytus pučiamųjų vamzdžių didžiulius kilnojamuosius vargonus, kurie sveria 32 tonas. Jie beveik 4 metrų pločio ir 4 m aukščio. Turi dvi klaviatūras, 840 pučiamųjų vamzdžių. Veikia varomi elektra. Skirti Švč. Sakramento koplyčiai Šv. Petro bazilikoje.

•    JAV automobilių pramonės darbininkų unija paskyrė katalikų kunigui George Higgins aukščiausią savo organizacijos žymenį — Socialinio teisingumo premiją. Unijos pirmininkas Fraser pavadino kun. Higgins mylimu darbo žmonių draugu, pasižymėjusiu iškeliant pagarbą žmogui. Premijos įteikimo iškilmėse dalyvavo tūkstančiai darbininkų, kurie kunigą sutiko karštais plojimais.

•    Vietname, Saigono mieste, areštuoti penki jėzuitų kunigai, jų tarpe ir provinciolas. Vietnamo katalikai mano, kad jie buvo todėl areštuoti, kad jėzuitai turi itin stiprią įtaką jaunimo ir intelektualų tarpe. Jėzuitų centras Romoje negali užmegzti ryšio su Vietnamo jėzuitais. Apie areštus pranešė ”La Stampa” bendradarbis iš Saigono.

•    Eugene McCarthy, 72 m. našlys, dešimties vaikų tėvas, buvo Warminstery, Pa., įšventintas kunigu. Anksčiau jis buvo kontraktorius. Kunigystei pradėjo ruoštis, kai 1977 m. mirė jo žmona. Jis sako: “Aš nenorėjau supamoj kėdėj sėdėti ir laukti gra-boriaus”. Šventimuose dalyvavo jo vaikai, 19 vaikaičių, du broliai ir dvi seserys.

•    Jungtinių Tautų Ekonominė ir socialinė taryba priėmė nuostatą prieš religinę netoleranciją ir diskriminaciją dėl religinių įsitikinimų. Dokumentas sako: “Niekas negali būti diskriminuojamas jokios valstybės, institucijos, asmenų grupės ar pavieniu asmenų dėl savo religijos ar kitų įsitikinimų’ Maskvos blokas norėjo išvengti to nutarimo, siūlydamas šio klausimo sprendimą perkelti į Žmogaus teisių komisiją Genevoje, tačiau jų tas pasiūlymas buvo atmestas. Balsuojant, šis nuostatas priimtas 45 balsais. Prieš nebalsavo nė viena valstybė, bet Bulgarija, Gudija, Rytų Vokietija ir Sovietų Sąjunga susilaikė.

•    Kardinolas Stefan Wyszynski, Lenkijos primas, visame pasaulyje žinomas kovotojas dėl žmogaus ir Bažnyčios laisvės, mirė gegužės 28 dieną, sulaukęs 79 m. amžiaus. Jo laidotuvėse dalyvavo šimtai tūkstančių žmonių, net ir komunistinės vyriausybės atstovai.

•    Latvijos vyskupas Boleslovas Sloskans, išblokštas į tremtį, mirė balandžio 22 d. viename Belgijos vienuolyne, sulaukęs 87 m. amžiaus.

J. Pr.