DVIDEŠIMT TREČIASIS “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KONKURSAS

     Jau dvidešimt trečią kartą skelbiame straipsnio konkursą. Siūlome dvi temas: 1. Kunigo įtaka žmogaus (mano) tikėjimui. 2. Pavyzdžio galia.

     Šios abi temos yra panašios. Manome, kad jos yra aktualios ir įdomios. Dažnai tenka išgirsti, kad tas ar kitas kunigas savo tinkamu žodžiu, elgesiu ar pavyzdžiu vieną ar kitą patraukė prie uolesnio tikėjimo praktikavimo. Deja, taip pat kai kurie skundžiasi, kad kokio nors kunigo netaktiškas elgesys jį atstūmė nuo tikėjimo. Rašant šia tema, galima panagrinėti kokią įtaką kunigas savo elgesiu daro aplamai žmogaus tikėjimui, bet į skliaustelius įdėjome žodį “mano”, tad galima rašyti apie savo asmeniškus pergyvenimus ar asmenišką patirtį. Antroji tema yra bendresnio pobūdžio, čia galima kalbėti ne tik apie kunigo, bet apie kiekvieno žmogaus pavyzdį. Pavyzdžio galia tikrai yra didelė. Lotyniškas posakis teigia: “Verba movent, exempla trahunt” (Žodžiai sujudina, o pavyzdžiai patraukia).

     Šias temas būtų galima rašyti ir beletristine forma — parašyti kokį nors apsakymėlį, išryškinant vienos ar kitos temos mintį.

     Straipsnis turi būti ne ilgesnis kaip 3000 žodžių, pasirašytas slapyvardžiu ir, įdėjus į atskirą vokelį savo tikrąją pavardę, adresą bei telefoną, atsiųstas redakcijai iki 1982 metų kovo mėn. 1 dienos.

     Už geriausius rašinius skiriamos keturios premijos: I — 150 dol. (mecenatai Sofija ir Gediminas Mickevičiai) II — 100 dol., III — 75 dol., IV — 50 dol. (mecenatė Stefanija Rudokienė). Tikimės, kad atsiras savanorių ir II bei III premijai.

     Laimėtojams premijos bus įteiktos “Laiškų lietuviams” metinėje šventėje balandžio mėn. 18 d., Atvelykio sekmadienį, Jaunimo centro didžiojoje salėje, kur bus iškilminga vakarienė ir įdomi meninė programa.

Nuoširdi padėka “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” rėmėjams

52 dol. aukojoIg. Labanauskas.

12 dol. aukojoJ. Klimas.

7 dol. aukojoJ. Janušaitis.

5 dol. aukojoJ. Stanislovaitienė.

Po 4 dol. aukojo: O. Literskienė, B. Urbelis, E. Eivienė, B. Stangenberg.

3 dol. aukojoA. Traška.

Po 2 dol.aukojo: kun. D. Kenstavičius, G. Miglinienė, V. Mažeika, S. Vėbrienė, E. Karklienė, S. Pusvaškis, O. Rimkus, L. Krajauskas, E. Tribinevičienė, I. Rimkūnienė, D. Eidukienė, L. Eimantas, R. Kalvaitis, D. Norkaitytė, K. Ramašauskas, L. Balaišis, P. Zibūnas.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 80636. Telef. 737-8400. Nekalto Prasidėjimo Šv. Marijos Seserų spaustuvė, Putnam, CT 06260. Metinė prenumerata — 8 dol., atskiras numeris —80 centų.