Spausdinti
ĮVAIRŪS STRAIPSNIAI
 
LAIKO VERTĖ — Juozas Vaišnys, S.J. ............................... 1
PALAIMINTAS, KAS NEPASIPIKTINS — Chiara Lubich ................... 5
KAM SVIESTI AKMENĮ — J. Strimaitienė ............................. 6
GYVENIMO STAKLĖS — Anicetas Tamošaitis, S.J. ..................... 7
MEILĖ, JOS PSICHOLOGIJA — Aleksandras A. ........................ 10
“AMERIKOS OBERAMMERGAU” APLANKIUS — Henrikas Stasas ............. 13
PATRIOTIŠKUMAS — Jonas Miškinis ................................. 37
APIE LIETUVIŠKUMO MASTĄ - Antanas Saulaitis, S.J. ............... 40
KAIP AŠ PERGYVENU TIKĖJIMĄ — Andrius Valevičius  ...............  43
VILNIUS PRO LIŪDESĮ — Alė Rūta .................................. 45
ŽMOGAUS MINČIŲ ŠEIVA — Anicetas Tamošaitis, S.J. ................ 48
TIKRASIS GAILESTINGUMAS — P. Daugintis, S.J. .................... 51
MES IR APLINKA — dr. A. Protas .................................. 56
NUOBODULYS — A. A. .............................................. 57
ŠV. KAZIMIERAS — KELIARODIS DABARČIAI — A. Tamošaitis, S.J. ..... 73
GYVASIS VANDUO — Chiara Lubich .................................. 77
ŠVENTADIENIO PRIEVOLĖ — Antanas Saulaitis, S.J. ................. 78
SIŪLAI MINTIES ŠEIVAI — A. Tamošaitis, S.J. ..................... 82
KAIP AŠ SUPRANTU TIKĖJIMĄ? — dr. A. Mauragis .................... 85
KANDIDATAS Į ŠVENTUOSIUS — A. Vaisiūnienė ....................... 88
KŪRYBIŠKUMO UGDYMAS — Jonas Miškinis ............................ 92
IŠEIVIJA PAVADUOJA PAVERGTĄ TAUTĄ — Vincentas Liulevičius ....... 94
VELYKINĖS MINTYS — Red. ........................................ 109
ATSAKYMŲ BEIEŠKANT — Dalia Staniškienė ......................... 111
DIEVO ŽINGSNIAI PER ISTORIJOS LAUKĄ - A. Tamošaitis, S.J. ...... 114
PALAIMINTI TAIKDARIAI — Chiara Lubich .......................... 117
LAISVĖ — BRANGUS TURTAS — Vilija Kerelytė ...................... 120
PASIRINKIMAS - Nijolė Jankutė .................................. 123
AR MOKAME DŽIAUGTIS? — dr. L. Brazdeikienė ..................... 125
70 METŲ NUO M. ČIURLIONIO MIRTIES — J. Miškinis ................ 128
MOTINA IR SŪNUS — Šv. Augustinas ............................... 145
“IR UŽMOVIAU AUKSO ŽIEDĄ” — Gražina Kriaučiūnienė .............. 152
KAD LIETUVA DALYVAUTŲ PERGALĖS TRIUMFE — Vysk. V. Padolskis..... 156
“AŠ ESU PRISIKĖLIMAS IR GYVENIMAS” — Chiara Lubich ............. 158
ISTORINIAI KRIKŠČIONYBĖS ŠALTINIAI — Anicetas Tamošaitis, S.J. . 159
ORFĖJUS LIETUVIŠKOSE PASAKOSE — Kun. V. Bagdanavičius .......... 165
KELIAS Į BLAIVYBĘ — Al. Likanderienė ........................... 169
TĖVO DIENA — Red................................................ 181
KAIP IŠLAIKYTI ŠEIMOS VIENYBĘ IR LIETUVIŠKUMĄ — Kostas Paulius . 183
VELNIAS, TRAUKIANTIS DIEVO VEŽIMĄ — Anicetas Tamošaitis, S.J. ...186
AR TAI BUVO STEBUKLAS? — Gražina Kriaučiūnienė ................. 191
ALPĖS IR MĖLYNOJI ADRIJA — Henrikas Stasas ..................... 195
KLAUSYK JO BALSO — Chiara Lubich ............................... 200
ŠV. DVASIA IR JOS DOVANOS — P. Daugintis, S.J. ................. 201
PANAIKINKIME GINTARINĘ UŽDANGĄ — Linas Sidrys .................. 217
KAIP IŠLAIKYTI ŠEIMOS VIENYBĘ IR LIETUVIŠKUMĄ- Regina Šilgalienė 219
RYŠIO SU DIEVU MIGLOS — Anicetas Tamošaitis, S.J. .............. 220
PIRMENYBĖ ARTIMO MEILEI — Chiara Lubich ........................ 224
AUŠRININKAS MARTYNAS JANKUS — Jonas Miškinis ................... 225
LAIŠKAS LIETUVIAMS IŠ ROMOS — Nijolė Jankutė ................... 228
“LINŲ MOKOS” RELIGINĖ IR KULTŪRINĖ GELMĖ — kun. V. Bagdanavičius 232
MOKOME IR MOKOMĖS — Red. ....................................... 253
GYVENIMO ŽODIS — Kostas Paulius ................................ 255
RUOŠKIS DIDŽIAJAM EGZAMINUI — Chiara Lubich .................... 257
VAISMEDŽIO VAIZDUOJAMAS ŽMOGUS — Anicetas Tamošaitis, S.J. ..... 259
LAIŠKAS LIETUVIAMS IŠ CAIRO — Nijolė Jankutė ................... 261
DIDŽIOJI MŪSŲ IŠEIVIJOS MISIJA — Juozas Prunskis ............... 272
KODĖL DIEVAS NEMATOMAS? — A. Mauragis .......................... 274
AR TIK LITUANISTINĖ MOKYKLA KALTA? — Danutė Bindokienė ......... 289
TRYS KUOLAI ŽMOGUI PALAIKYTI — Anicetas Tamošaitis, S.J. ....... 292
NARIŲ DAUG, O KŪNAS VIENAS — Chiara Lubich ..................... 296
LAIŠKAS LIETUVIAMS IŠ LUXOR - Nijolė Jankutė ................... 297
SOLIDARUMO ĮGYVENDINIMAS — P. Daugintis, S.J ................... 308
SPAUDOS LAISVĖ BRANGIAI NUPIRKTA — Jonas Miškinis .............. 313
ADVENTO VAINIKAS — Anicetas Tamošaitis, S.J..................... 325
LIURDAS - SVARBIAUSIA STEBUKLŲ VIETA - Juozas Vaišnys, S.J...... 327
GENĖTINOS ŽMOGAUS ŠAKOS — Anicetas Tamošaitis, S.J. ............ 331
LAIŠKAS LIETUVIAMS IŠ SINAJAUS DYKUMOS — Nijolė Jankutė ........ 334
“NUSIRAMINKITE, TAI AŠ, NEBIJOKITE” — Chiara Lubich ............ 337
ŽMOGAUS GYVENIMO PRASMĖ — A. Mauragis .......................... 338
AKMUO IR SAPNAS — Andrius Valevičius, S.J....................... 340
KĄ GALVOTI APIE VISUOTINĮ TVANĄ? — J. E......................... 341
LIETUVIŲ MOKSLO DRAUGIJA VILNIUJE — Jonas Miškinis ............. 344
MIRTIS — Aleksandras Kelmietis ................................. 347
KALĖDINIAI APMĄSTYMAI — R. Lombardi, S.J. ...................... 361
JEI DU SUSITARS ... — Chiara Lubich ............................ 363
ŠALČIAI, KIŠKIAI IR VABZDZIAI — Anicetas Tamošaitis, S.J. ...... 364
IŠEIVIJOS MOHIKANAS — Stasys Yla ............................... 368
PASINAUDOJIMAS DARBO VAISIAIS — P. Daugintis, S.J. ............. 370
LAIŠKAS LIETUVIAMS IŠ GALILĖJOS — Nijolė Jankutė ............... 374
MOTERS PRISIMINIMAI — Išvertė A. Eivienė ....................... 381
 
ŠEIMA
 
SKYRYBOS: PRIEŽASČIŲ BEIEŠKANT — Danutė Bindokienė .............. 15
NETEKĖKITE, MERGAITĖS, UŽ SVETIMTAUČIŲ — Danutė Zilevičienė ..... 20
VYRAI, AR JŪS SUPRANTATE MOTERIS? — Vytautas Kąsnis ............. 22
HARMONINGA SANTUOKA — D.S........................................ 25
VISUR REIKALINGAS SAIKAS — A.S................................... 26
SKYRYBOS: PRIEŽASČIŲ BEIEŠKANT — Danutė Bindokienė .............. 60
UŽTRENKIAU JAI PANOSĖJE DURIS. . . — Vytautas Kąsnis ............ 62
NESUVALDOMŲ JAUSMŲ MOTERIS — Vytautas Kasniūnas ................. 96
ŠEIMOS PROBLEMOS IR MŪSŲ TAUTOS LIKIMAS — Juozas Prunskis ....... 99
MANO MINDAUGAS — E. Buivydaitė ................................. 101
ŠEIMA BAŽNYTINIŲ ĮSTATYMŲ SŪKURYJE — Vytautas Kasniūnas  ......  130
KODĖL VAIKAI NESUTARIA? — E. Elijošaitienė ..................... 133
IŠ MEILĖS KOŠĖS NEVIRSI — Vytautas Kasniūnas ................... 171
LAIŠKAI, PASIKALBĖJIMAI, ATVIRI ŽODŽIAI — Vytautas Kasniūnas ... 203
NEVESK Į PAGUNDĄ — V. K......................................... 205
NEIŠTIKIMYBĖ — Rita Stankutė ................................... 206
KOKIA AŠ LAIMINGA, KAD NENUŽUDŽIAU SAVO KŪDIKIO! — V. Kasniūnas  244
AŠ NENUŽUDŽIAU SAVO VAIKO ... - Vytautas Kasniūnas ............. 275
ŠEIMOS VIENYBĖ IR LIETUVIŠKUMAS - Jonas Miškinis ............... 277
MAMA, ATLEISK MAN. . . — Dorothy Crain ......................... 314
MEILĖ IR ABORTAS — Vytautas Kasniūnas .......................... 316
ŠEIMA BE TĖVO — Marija S........................................ 318
IŠSIŽADĖJAU VAIKO ... — Vytautas Kasniūnas ..................... 348
VAIKŲ KNYGA SUAUGUSIEMS — J. V.................................. 351
O, KAD GALĖČIAU PRADĖTI GYVENIMĄ IŠ NAUJO. . . — V. Kasniūnas .. 383
 
JAUNIMAS
 
PO VIENERIŲ METŲ JĖZUITŲ NAUJOKYNE — Andrius Valevičius ......... 26
ĮDOMIAUSIAS MANO GYVENIMO ĮVYKIS — Alvyde Eitutytė .............. 30
MERGAITĖ LIKO VIENA - E. Valmienė ............................... 31
ŽUDIKAI IR KENKĖJAI, KURIŲ NIEKAS NEBAUDŽIA — Daktaras ......... 135
KARTŲ ATOTRŪKIS — Vida Pociūtė ................................. 174
DIDŽIAUSIA PERGALĖ — Juozas Vaišnys, S.J........................ 240
ATVIRUMO VALANDĖLĖ — Gyd. A.A................................... 242
AŠTUNTASIS LITUANISTIKOS SEMINARAS— J.Vaišnys,S.J., ir studentai 353
 
KNYGOS
 
Dešimtoji B. Railos knyga — t. alga ............................ 136
ANGELŲ SNIEGO MĮSLĖ — Julija Gylienė ........................... 208
TURINYS AR FORMA? — Alė Rūta ................................... 246
ISTORINIS ROMANAS DABARČIAI - A. Tyruolis ...................... 385
 
EILĖRAŠČIAI
 
DALIA STANIŠKIENĖ, JUOZAS ALMIS JŪRAGIS, KAROLIS MILKOVAITIS ..... 4
MARIJA STANKUS-SAULAITĖ ......................................... 81
EGLĖ JUODVALKĖ ................................................. 119
ADA KARVELYTĖ .................................................. 151
ZENTA TENISONAITĖ .............................................. 190
DALIA STANIŠKIENĖ .............................................. 227
ZENTA TENISONAITĖ .............................................. 268
VYTAUTAS MAČERNIS .............................................. 330
JONAS GOTAUTAS ................................................. 373
 
TĖVYNĖJE ....... 32, 67, 102, 138, 177, 211, 247, 281, 320, 355, 386
 
KALBA .......... 35, 64, 105, 142, 176, 212, 250, 286, 322, 358, 389
 
ATGARSIAI ............................................. 214, 287, 391
 
TRUMPAI IŠ VISUR — visuose numeriuose yra trumpų žinučių iš katalikiškojo pasaulio.
 
“LAIŠKAI LIETUVIAMS” — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaguojo Juozas Vaišnys, S.J. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Redakcijos ir administracijos adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636. Tel. 737-8400.