Spausdinti

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” METINĖ ŠVENTĖ

     Kiekvienais metais “Laiškai lietuviams” ruošia savo metinę šventę, kurios metu paprastai įteikiamos premijos konkurso laimėtojams. Šių metų šventė praėjo su dideliu pasisekimu. Pirmiausia redaktorius laikė koplyčioje mišias už visus žurnalo skaitytojus, bendradarbius, rėmėjus. Paskui Jaunimo centro didžiojoje salėje buvo premijų įteikimas, vakarienė ir meninė programa. Buvo pilna salė žmonių.

     Premijas laimėjo: Danutė Bindokienė (100 dol.), Nina Gailiūnienė (75 dol.) ir Gražina Kriaučiūnienė (50 dol.). Vertinimo komisija šiais metais pirmosios premijos nutarė neskirti, tad, pasitarus su jos mecenatais G. ir S. Mickevičiais, buvo nutarta 150 dol. dovanoti Nijolei Jankutei už nepaprastai gražius reportažus iš buvusios “Laiškų lietuviams” ekskursijos.

     Jau turime mecenatus ir ateinančių metų konkurso premijoms: Gediminas ir Sofija Mickevičiai (200 dol.), Vytautas Vizgirda (150 dol.), Veronika Janušaitienė (100 dol.), Stefanija Rudokienė (50 dol.). Ateinančiais metais metinė šventė bus gegužės mėn. 1 d., sekmadienį. Konkurso temą paskelbsime vėliau. Manome skelbti atskirą konkursą jaunimui.

     Meninę programą atliko Elena Blandytė ir Manigirdas Motekaitis. Publikai labai patiko E. Blandytės pramoginės (estradinės) dainos. Galima drąsiai sakyti, kad ji yra geriausia mūsų šio žanro dainininkė.

     Esame nuoširdžiai dėkingi visiems, kokiu nors būdu prisidėjusiems prie šios šventės pasisekimo, ypač ponioms, platinusioms bilietus.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

     Danutė Bindokienė. LIETUVIŲ KALBOS SINONIMŲ ŽODYNĖLIS. Kristijono Donelaičio lituanistinių mokyklų leidinys, 1982 m. Kieti viršeliai, 285 psl., kaina nepažymėta. Tai labai naudingas leidinys ne tik mokykloms, bet visiems, norintiems praturtinti savo lietuvių kalbos žodyną. Vincentas Liulevičius. IŠEIVIJOS VAIDMUO NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ATKŪRIMO DARBE. Išleido PLB valdyba 1981 metais Čikagoje. Kieti viršeliai, 398 psl., kaina nepažymėta.

     Dr. Antanas Rukša. KOVOS DĖL LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS. II tomas. Išleido LKVS ramovė 1981 m. Kieti viršeliai, 619 psl., kaina nepažymėta.

     Birutė Pūkelevičiūtė. DEVINTAS LAPAS. “Draugo” premijuotas romanas. Išleido Liet. knygos klubas 1982 m. Viršelis Kazio Veselkos. 472 psl., kaina 12 dol.

     ŠVENTASIS RAŠTAS. Komentarai —- aiškinimai. Apaštalo Povilo laiškai. Paruošė Kostas Burbulys. 319 psl., kaina nepažymėta.

     CHRONICLE OF THE CATHOLIC CHURCH IN LITHUANIA. No. 49. Leidžia Kunigų Vienybė.

     PIRMIEJI ŽINGSNIAI. Nr. 3(91). Kr. Donelaičio lituanistinių mokyklų mokinių laikraštėlis.

“Laiškų lietuviams” ekskursijai jau turime apie 70 asmenų. Daugiau nebegalime priimti.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Telef. 737-8400. Nekalto Prasidėjimo Šv. Marijos Seserų spaustuvė, Putnam, CT 06260. Metinė prenumerata — 8 dol., atskiras numeris — 80 centų.