Spausdinti


religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1982 / SPALIS-OCTOBER / VOLUME XXXIII, NO. 9

KAS GRĄŽINS DIEVĄ Į LIETUVĄ?

289

 Juozas Vaišnys, S.J.

SAMSONAS IR KIRKĖ

293

 Anicetas Tamošaitis, S.J.

AŠ ESU SU JUMIS . . .

296

 Chiara Lubich

MARKSIZMO PATRAUKLUMAS IR PAMOKOS

297

 P. Daugintis, S.J.

KUNIGŲ-MAIŠTININKŲ “PAVYZDYS"

301

 Kostas Paulius

ĮSPŪDŽIAI IŠ “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KELIONĖS

303

 Gunda Kodatienė

TIK SAVA KULTŪRA UŽTIKRINS MUMS ATEITĮ

308

 Jonas Miškinis

AR LAIMĖ - ILIUZIJA?

310

 A. Mauragis

AFRIKIEČIŲ PASAKA

311

 Vertė D. Sadūnaitė

JAUNYSTĖS DŽIAUGSMAS, MEILĖ
IR . . . MIRTIS (III)

312

 Vytautas Kasniūnas

TĖVYNĖJE

316

 Gediminas Vakaris

KALBA

320

 Juozas Vaišnys, S.J.

TRUMPAI IŠ VISUR

322

 J. Pr.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

324

 Redakcija

Viršelio nuotrauka — Algirdo Grigaičio.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July and August for $8.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Second class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices. POSTMASTER: Send address changes to LAIŠKAI LIETUVIAMS, 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636.