Spausdinti

Vladas Kulbokas. LIETUVIŲ LITERATŪRINĖ KRITIKA TREMTYJE. Išleido Lietuvių katalikų mokslo akademija Romoje 1982 m. Spaustuvės išlaidos apmokėtos Veronikos ir Vlado Kulbokų lėšomis. 570 psl., kaina nepažymėta.

Anatolijus Kairys. PAŽADŲ DVARAS. Tautosakinis romanas. Viršelis ir aplankas dail. A. Sutkuvienės. Išleido Liet. knygos klubas 1982 m. Čikagoje. 243 psl., kaina 8 dol.

Birutė Pūkelevičiūtė. MARCO POLO LIETUVOJE. Apsakymai. Dailininkas Kazys Veselka. Išleido Liet. knygos klubas 1982 m. Čikagoje. 307 psl., kaina 10 dol.

Lidija Šimkutė. PRISIMINIMŲ INKARAI. Eilėraščiai. Išleido Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas, 7338 S. Sacramento Avė., Chicago, Ill. 60629. Kieti viršeliai, 80 psl., kaina 6 dol.

Stasys Maziliauskas. PIONEER PRINCE IN USA. An historical account of Prince Demetrius Augustine Gallitzin and his eminent relatives. Kieti viršeliai, 159 psl., kaina 10 dol. Išleido Amberland Publishing Co., 1813 Larchwood Avė., Troy, MI 48084.

Šis ypatingas mūsų istorinio valdovo Gedimino ainis pasidarė žinomas daugelyje tautų, tuo būdu tapdamas mūsų jungtimi su tomis tautomis. Rašant apie jį, buvo gera proga iškelti pasauliui mūsų tautos didingą praeitį, o iliustracijomis — jos tragišką dabartį. Per jį mes galime atkreipti kitų tautų dėmesį į mūsų tautos rūpesčius.

CHRONICLE OF THE CATHOLIC CHURCH IN LITHUANIA. No. 52. Leidžia Amerikos lietuvių R. K. kunigų vienybė.

LITUANUS. Vol. 28, No. 4. Šį numerį redagavo Jonas Zdanys. Lituanus, 6621 S. Troy, Chicago, 1L 60629.

NAUJOJI VILTIS. Politikos ir kultūros žurnalas. Nr. 15. Redaguoja Aleksas Laikūnas. Administratorius Bronius Kasakaitis, 7150 S. Spaulding Avenue. Chicago, IL 60629. Šio numerio (200 psl.) kaina 5 dol.

PIRMIEJI ŽINGSNIAI. Kr. Donelaičio lituanistinių mokyklų mokinių laikraštėlis. Nr. 1 (93). Spaudai paruošia mokyt. Danutė Bindokienė.