Konstantinas Avižonis. RINKTINIAI RAŠTAI. III tomas. Išleido Lietuvių katalikų mokslo akademija (Piazza della Pilotta 4) Romoje 1982 m. Redagavo dr. A. Avižonienė. Kieti viršeliai, 567 psl., kaina 30 dol., bet Akademijos nariams — 15 dol. Pagrindinė šio tomo studija apima Lietuvos istorijos tragiškiausią laikotarpį XVII amžiuje. Taip pat į šį tomą įeina anksčiau išspausdinti darbai: Bendroji rusinimo politika, Kelios istorinės Lietuvos vietos, Lietuvos kilimo iš romėnų teorija XV ir XVI a., Stanislavo Albrechto Radvilo “Memoriale” ir Die Entstehung und Entwicklung des litauischen Adels bis zur litauisch-polnischen Union 1385.

ČIURLIONIO GALERIJA 1957-1982. M. K. Čiurlionio galerijos katalogas 25 metų sukakčiai paminėti. Redagavo Galerijos komitetas: Vanda Aleknienė, Marija Gaižutienė, Rimantas Griškelis, Donatas Kavaliūnas, Vincas Lukas, Magdalena Stankūnienė ir Algis Trinkūnas. Spaudė Morkūno spaustuvė. Tiražas — 1000 egzempliorių.

Elegantiškai paruoštas leidinys, kuriame paminėti visi galerijoje esantieji meno kūriniai ir įdėta po vieną kiekvieno menininko kurio nors galerijoje esančio kūrinio reprodukciją. Leidinys daro gerą įspūdį. Galima prikišti tik tai, kad redakcija, stengdamasi meniškai pateikti paveikslų ir kitų meno kūrinių reprodukcijas, nekreipė dėmesio į lietuvių kalbos taisyklingumą. Tos kalbos čia yra nedaug — tik keturi sveikinimai, bet juose pasitaiko, pavyzdžiui, tokių klaidų: pasigerėt (=pasigėrėt), sekmės (=sėkmės), kurinių (=kūrinių), trūksta kelių kablelių ir yra dar viena kita kalbos klaidelė. Jeigu redakcija būtų davusi tuos sveikinimus perskaityti kam nors, kas daugiau nusimano apie lietuvių kalbą, tai būtų buvę galima tas klaidas ištaisyti per keletą minučių, o leidinys būtų daug tobulesnis. Nereikia užmiršti, kad kalbos taisyklingumas taip pat yra menas.

ŠVIETIMO GAIRĖS. Lietuviško ugdymo žurnalas mokyklai ir šeimai. Nr. 28. Redaguoja Stefanija Sta-sienė, 18112 Windward Rd., Cleveland, Ohio 44119. Administratorius Juozas Plačas, 3206 W. 65th PI., Chicago, IL 6C629. Išeina du kartus per metus. Prenumerata — 4 dol., atskiras numeris — 2 dol.

Šiame numeryje išspausdintos praėjusioje Mokytojų savaitėje skaitytos paskaitos, o taip pat yra ir kitos įdomios bei naudingos medžiagos mokytojams. Leidinys, be abejo, labai naudingas. Tačiau norėtume tarti ir vieną kritikos žodį. Lituanistinių mokyklų mokytojams skirtame leidinyje neturėtų būti rašybos ir kitokių kalbos klaidų. Deja, čia jų pasitaiko. Štai tik vienas kitas pavyzdys: 2 psl. — netik (=ne tik), nors rankraštyje buvo parašyta taisyklingai. Tame pačiame straipsnyje vienas sakinys visiškai sugadintas. Taip ten išspausdinta: Tie trys vaikučiai (dar vos tik išėję iš darželinio amžiaus 10, 7 ir 5 metų). O rankraštyje buvo taip: Tie trys vaikučiai dar vos išėję iš darželinio amžiaus (10, 7 ir 5 metų). 51 psl. — pav. (=pvz), 67 psl. — dėlto (=dėl to), 91 psl. — neužilgo (^netrukus). Tai tik keletas paminėtų klaidų, bet jų yra ir daugiau.

Pagaliau dar vienas svarbus dalykas. Keliose praeitose Mokytojų savaitėse buvo pageidaujama, kad kas nors paruoštų leidinėlį, kuriame būtų paaiškinta apie naująją rašybą, dabar naudojamą Lietuvoje. Visos ten įvestos reformos mums yra priimtinos, ir būtų keista, jeigu Lietuvoje vartotų vienokią rašybą, o mes čia, išeivijoje, kitokią. Taip pat Mokytojų savaitėje buvo nutarta, kad tą naują rašybą turėtų visiems autoritetingai rekomenduoti Lituanistikos institutas. Tas leidinėlis (“Dabartinė lietuvių kalbos rašyba”) jau yra pernai paruoštas ir Kultūros tarybos (kuriai pirmininkauja redaktorės duktė) išleistas. Lituanistikos institutas nutarė, kad šios rašybos laikytųsi mūsų mokyklos, laikraščiai ir kiti leidiniai. Keista, kad mokytojams skirtame žurnale nei toji knygelė visai nebuvo paminėta, nei joje nurodytos rašybos laikomasi. Tų rašybos pakeitimų palyginti nėra daug, tad juos įsidėmėti ir jų laikytis nebūtų jau taip sunku.

CHRONICLE OF THE CATHOLIC CHURCH IN LITHUANIA. No. 53. Leidžia R.K. Kunigų vienybė, 351 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207.