Anatolijus Kairys. KELIONĖ Į VILNIŲ. “Draugo” premijuotas romanas. Viršelis ir aplankas dail. A. Sutkuvienės. 247 psl., kaina 10 dol.

     Šiame numeryje yra Nijolės Jankutės parašyta romano recenzija. Prie tos recenzijos reikėtų pridėti, kad romane gausu gramatikos, sintaksės ir kitokių klaidų. Štai tik keli pavyzdžiai: pedestalas (= pjedestalas), stovylėlės (=statulėlės), grimsta (= grimzta), penkis metus (=penkerius metus), popierio (=popieriaus), taip vadinamas (=vadinamasis), dėlto (=dėl to), nemažiau, nemažesnis (=ne mažiau, ne mažesnis), pečius (=krosnis), savistovumas (=savarankiškumas), kolioti (=plūsti, koneveikti) lekia 100 km į valandą (-per valandą), koloborantas (=kolaborantas), tur būt (=turbūt), bastijonas (=bastionas), ultra-violetiniai spinduliai (=ultravioletiniai), ūsotas (=ūsuotas), Senelė atidavė šimtą penkiasdešimt trijų metų senumo lovą (48 psl.). Šį sakinį taip reikėtų pataisyti: Senelė atidavė šimto penkiasdešimt trejų metų lovą (arba: šimtas penkiasdešimt trejų metų).

Dabar mūsų knygų, laikraščių ir žurnalų kalba nė iš tolo neprilygsta Lietuvoje leidžiamiems. Labai liūdna. Sunku tikėtis kokio nors pagerėjimo, nes jau ir dabar beveik neturime gerų kalbos taisytojų, o ateity gali būti dar blogiau. Vis dėlto kai kurias minėto romano klaidas būtų galėjęs ištaisyti ir vienas kitas Pedagoginį lituanistikos institutą baigęs studentas. Leidžiant į pasaulį naują knygą, reikėtų turėti daugiau pagarbos lietuviškam žodžiui ir skaitytojui.

LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJOS SUVAŽIAVIMO DARBAI. IX tomas. Redagavo A. Liuima, S.J. Išleido LKMA 1982 m. Romoje, Piazza della Pilotta 4. 455 psl.

J. Burkus. GAILA MINIOS. Knygoje kalbama apie seselės Faustinos šventą gyvenimą ir įvairius privačius apsireiškimus. Taip pat to paties autoriaus išleista ir brošiūrėlė “Pasitikiu”. Tai lyg minėtos knygos santrauka su atitinkamomis maldomis. Knygą ir brošiūrėlę galima užsisakyti šiuo adresu: 809 Ramble St., Hot Springs, AR 71901. Knygos kaina — 8 dol., brošiūrėlės — 1 dol.

PEDAGOGINIO LITUANISTIKOS INSTITUTO LEIDINIAI 1982-1983. Sudarė Robertas Vitas. Korektūras skaitė Birutė Tamulynaitė.