Spausdinti

DVIDEŠIMT PENKTASIS (JUBILIEJINIS) “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KONKURSAS

     Skelbiame straipsnio konkursą atskirai suaugusiems ir jaunimui. Suaugusiems skiriamos dvi temos: 1. Koks turėtų būti šių laikų kunigas. 2. Užuot keikus tamsą, verčiau uždegti bent mažą žvakutę. Straipsnio ilgumas — maždaug 4-9 mašinėle rašyti puslapiai. Skiriamos keturios premijos: I — 200 dol. (mecenatas kun. dr. Juozas Prunskis), II — 150 dol. (mecenatas Jonas Veselka), III — 100 dol. (mecenatė Ona Požarniukaitė), IV — 50 dol. (mecenatė Stefanija Rudokienė).

     Jaunimui (iki 30 m. amžiaus) siūlomos keturios temos: 1. Kas man tikėjime yra maloniausia ir kas sunkiausia? 2. I ką kreipti dėmesį, renkantis profesiją ar pašaukimą? 3. Mergaitėms neapsimoka siekti profesijų, nes jų vieta vis tiek bus šeimoje. 4. Kaip lietuvišką spaudą padaryti jaunimui įdomesnę? Straipsnio ilgumas — ne mažiau kaip trys mašinėle rašyti puslapiai. Jaunimui taip pat skiriamos keturios premijos: I — 100 dol., II — 80 dol., III — 70 dol., IV — 50 dol. Premijų mecenatai, davę po 100 dol.: Elena Antanaitienė, Jurgis ir Veronika Janušaičiai, N.N.

     Konkursai baigiasi 1984 m. vasario mėn. 16 d. Laimėtojams premijos bus įteiktos “Laiškų lietuviams” renginyje 1984 m. kovo mėn. 18 d. Jaunimo centro didžiojoje salėje.

Nuoširdi padėka “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” rėmėjams

17 dol. aukojo V. Fidleris.

14 dol. aukojo J. Dūda.

Po 12 dol. aukojo: O. Kuliešienė ir kun. J. Pragulbickas.

8 dol. aukojo J. Jusys.

Po 7 dol. aukojo: I. Rimkūnienė, T. Vildžius, M. Macevičienė.

5 dol. aukojo D. Šatas.

4 dol. aukojo A. Jurjonienė.

Po 2 dol. aukojo: J. Ališauskas, P. Marcinkienė, V. Kundrotienė, A. Undraitienė, E. Strungienė, B. Matulevičius, A. Margevičienė, J. Radvilienė, R. Pikūnienė, J. Orantienė, J. Gedrimienė, kun. D. Kenstavičius, J. Norkaitis, S. Galasienė, I. Jacinavičius, J. Paronis, P. Strumskienė, A. Maurutienė, F. Krumplis, M. Vaišvilienė, B. Paliulionis, U. Stapulionis, V. Plioplienė, S. Vilūnienė, B. Lintakienė, E. Mališauskienė, K. Remeza. S. Einikis, B. Morkūnienė, A. Verbickas, S. Jučas, A. Dičius, J. Puodžiūnas, A. Totoraitienė, M. Levišauskas, D. Balsienė, S. Durickas, A. Svotelis, A. Lietuvninkas, J. Masilionis.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Marija Stankus-Saulaitė, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Telef. 737-8400. Nekalto Prasidėjimo Šv. Marijos Seserų spaustuvė. Putnam, CT 06260. Metinė prenumerata — 8 dol.. atskiras numeris — 80 centų.