Spausdinti

P. DAUGINTIS, S.J.

     Dabar Amerikoje ir Europoje labai plinta sąjūdis prieš branduolinių ginklų naudojimą, prieš ginklavimąsi atominėmis bombomis. Man tai nedarė didelio įspūdžio, iki į rankas nepakliuvo du laikraščiai. Vienas jų — tai "Center Focus”, News from the Center of Concern, No. 53, March 1983. Tai Amerikos jėzuitų vadovaujamo religinių, socialinių ir pedagoginių studijų tarptautinėje plotmėje centro biuletenis. Ten JAV vyskupų ganytojiško laiško apie atominį pavojų ir nusiginklavimą proga straipsnyje "Who is misreading whom” trumpai aprašomi du JAV kariniai planai: "The 1982 Five-year Defense Guidance Plan” ir "The Pentagon Master Plan”. Pirmasis, kurs cituojamas pažodžiui, sako, kad JAV branduolinis pajėgumas turi pirmauti net ir prasitęsusio karo sąlygomis.

     Taigi tie JAV vyriausybės planai įrodo, kad branduolinio karo politika jau yra rimtai planuojama ir ruošiamasi ne vien atbauginimui, bet plataus masto atominiam karui.

     Kitas laikraštis "Soul” 1983 m. Gegužės - birželio numeryje duoda du įdomius straipsnius. Viename jų rašoma, kaip Fatimos Marijos Mėlynosios armijos vadovybė užsimojo susukdinti naują, įdomų, plataus masto filmą apie Fatimą. Tačiau filmo libreto rašytojas Tom Guggino skundėsi negalįs parašyti jį taip, kad busimasis filmas atvaizduotų Fatimą naujai ir kaip labai svarbų dalyką. Tad jis ryžosi to darbo atsisakyti. Tačiau tą pačią dieną jis gavo dr. J. Rand McNally mokslišką rašinį apie pasirodžiusią nuostabią pašvaistę, Marijos pažadėtą ženklą, ir galimą ištisų tautų sunaikinimą. Libreto autorius ir jo bendradarbiai, paskaitę tą rašinį, labai nustebo, susijaudino ir po vienerių darbo metų pirmą kartą pajuto, kad jų kuriamas filmas turi tikrai didelį uždavinį ir labai aktualią temą.

     Aptvarkęs savo reikalus, libreto autorius tuoj nuvažiavo pas to straipsnio rašytoją McNally ir štai ką sužinojo. Dr. Mc Nally sakosi gavęs laišką iš Mėlynosios armijos vadų, kuriame jis prašomas parašyti savo nuomonę apie nuostabią pašvaistę, pasirodžiusią 1938 m. naktį iš sausio 25 į 26 d. Klausiama, ar ji tik įprastinė šiaurės pašvaistė, ar kokia ypatinga šviesa, galinti būti ženklas, pažadėtas Marijos Fatimoje 1917 m. Laiške buvę ir įvairių pasakojimų bei pareiškimų apie tą nuostabią šviesą, matytą daugelio žmonių visuose šiaurės pusrutulio kraštuose. Buvo paminėti ir dar tebesančios gyvos Fatimos regėtojos Liucijos, dabar vienuolės, žodžiai vietos vyskupui, jog tai Marijos paskelbtasis didelis ženklas.

     Libreto autorius žinojo apie tuos išsiuntinėtus laiškus įvairiems mokslininkams ir apie Marijos žodžius, pasakytus vaikučiams liepos 13 d., būtent: "Karas (I pasaulinis) eina į galą. Tačiau, jeigu žmonės nesiliaus įžeidinėję Viešpaties, nedaug laiko praėjus, prie būsimo popiežiaus prasidės karas, dar baisesnis. Kai matysite vieną naktį apšviestą nepažįstamos šviesos, žinokite, kad tai Dievo duodamas didelis ženklas, jog yra arti pasaulio nubaudimas dėl tiek jo nuodėmių. Tai bus karas, badas, Bažnyčios ir Šventojo Tėvo persekiojimai. Kad tai neįvyktų, ateinu prašyti, kad pasaulį paaukotumėte Nekalčiausiajai mano Širdžiai ir priimtumėte atsiteisimo komuniją pirmaisiais mėnesio šeštadieniais. Jei šie mano prašymai bus išklausyti, Rusija atsivers ir bus taika. Jei ne — bedieviška propaganda išplatins savo klaidas po visą pasaulį, sukeldama karus ir Bažnyčios persekiojimus. Daug gerų žmonių bus nukankinti. Šv. Tėvas turės daug kentėti, įvairios tautos bus sunaikintos. Bet pagaliau mano Nekaltoji Širdis triumfuos, Šv. Tėvas paaukos Rusiją man, ji atsivers, ir pasauliui bus suteiktas taikos laikotarpis. ..”

     Dr. McNally buvo vienas iš tų mokslininkų, kurie darbavosi prie pirmosios atominės bombos sudarymo, yra buvęs MIT profesorius ir dabar darbuojasi Oak Ridge prie atominės energijos tyrimų. Libreto autoriui jis parodė laboratorijas ir milžinišką aparatūrą. Ją sudarė, kad išbandytų, ar kartais pakankamai didelis atominis sprogimas negalėtų uždegti atmosferos ir taip nuo žemės nušluotų visą gyvybę. Jis yra įsitikinęs, kad tokia galimybė yra. Kai kurie jo draugai mokslininkai su tuo taip pat sutinka.

     Dr. McNally pasakoja, kad, gavęs aną laišką su priedais, tuoj pradėjęs viską tyrinėti, tačiau po šešių mėnesių studijų nieko ypatingo neradęs. Bet tuo pačiu laiku jis rašęs laiškus kitiems mokslininkams, didesniems pašvaisčių specialistams. Pagaliau vienas tų mokslininkų, gyvenąs Aliaskoje, parašęs jam, kad iš tikrųjų su ta 1938 metų šviesa ir pašvaiste buvę kažkas neįprasta: ji turėjo tam tikrą raudoną lanką, nepastebimą prie paprastų pašvaisčių. Toks lankas buvo pastebėtas ir per didžiuosius branduolinius bandymus atmosferoje. Tai jį paskatino padaryti to "didelio ženklo” — šviesos smulkmenišką palyginimą su TEAK sprogimu atmosferoje. Štai ką apie tai rašo pats dr. McNally "Soul” laikraštyje: "Ta 1938 m. pasirodžiusi pašvaistė švietė bent dviem milžiniškais šviesos lankais (apie 50 milijonų kubinių mylių apimties), kurie sukėlė baimę tūkstančiams ją stebėjusių žmonių. Vienintelis aukštoje atmosferoje stebėtas ir aprašytas raudonas šviesos lankas buvo po megatoninio TEAK sprogimo 1958 metais. Jį JAV susprogdino 48 mylių aukštyje virš Johnston salos Ramiajame vandenyne. Raudonas lankas buvo apie 100 milijonų kubinių mylių tūrio. Be to, vienas astrofizikas ir kitas geofizikas taip pat informavo mane, kad milžiniški raudoni lankai niekur nebuvo pastebėti prie pašvaisčių. .. Išlaisvinta energija prie 1938 ir 1958 m. šviesų buvo netoli megatono dydžio. Visoje apylinkėje iki 1000 kilometrų nuotolio buvo jaučiama didelė magnetinė audra ir trukdymai”.

BRANDUOLINIS URAGANAS

     Sovietai paruošė ir 1961 metų gale išsprogdino milžinišką branduolinį įtaisą 58 megatonų dydžio. JAV turbūt taip pat turi suprojektavusios ir pasigaminusios 100megatonų atominę bombą, Kruščiovui grasinančiai pareiškus, kad sovietai turi kitą savo arsenale.

     Kai sovietai 1961 m. darė atominius bandymus, dr. McNally parašęs du laiškus vienam rusui mokslininkui. Pirmame laiške jis padavęs duomenis, kad "kiekvienas 20 m. pločio paprasto oro kubas turi savyje 100 megatonų sulydytos energijos, kuri gali išsilaisvinti, reaguodama į aukštą temperatūrą. Antrame laiške tarp kitko rašęs: "Termonuklearinis uraganas turbūt gali pagimdyti milijoną kartų didesnę jėgą negu paprasto uragano. Tokiu ginklu gali būti sunaikintos ištisos tautos.

TAI GALI ĮVYKTI

     Savo naujausioje knygoje "Energy from Heaven and Earth”, aprašančioje pirmąjį atominės bombos bandymą, Edward Teller rašo: "Tai buvo keletas, kurie man sakė, kad šis sprogimas gali susprogdinti pasaulį. Pagal žinomus fizikos dėsnius tai negali įvykti, bet gali būti kitų dėsnių, kurie mums dar nežinomi. Ar Viešpaties siųstas ugnies ir sieros lietus, sunaikinęs Sodomos ir Gomoros miestus dėl jų piktadarybių, nebuvo ženklas vėlesnėms generacijoms, kad, jei žmonės ir tautos nereformuos savo gyvenimo, pasidarys branduolinė ugnis, tyčiomis ar netyčiomis žmogaus sukelta, ir bus sunaikintos ištisos tautos? Nuo 1961 m. žmogus turi savo rankose tokią galią. Marija Fatimoje įspėjo žmones, kad tai įvyks, jei žmonės nepasitaisys!”

KAD TAI NEĮVYKTŲ . . .

     Marija, įspėdama apie tą baisią bausmę, nurodė dvi pagrindines sąlygas, kad tai neįvyktų.

     Pirma, kad Šv. Tėvas paaukotų Rusiją jos Nekaltajai Širdžiai. Popiežius drauge su viso pasaulio vyskupais tai padarė 1982 m. gegužės mėn. 13 d.

     Antra, kad žmonės priimtų atsiteisimo komuniją pirmąjį kiekvieno mėnesio šeštadienį.

     Pirmoji sąlyga, nors ir labai pavėluotai, įvykdyta. Bet antroji?! Juk labai dar mažas tikinčiųjų nuošimtis priima tą atsiteisimo komuniją. Per paskutinį apsireiškimą Fatimoje 1917 m. spalio mėn. 13 d., tuoj po vadinamojo "Saulės stebuklo”, Marija, laikydama ištiestus savo škaplierius virš pasaulio, prašė, kad žmonės kasdien kalbėtu rožančių. O kiek žmonių jį kalba kasdien?

     Pamažu susidaręs, bet jau plačiai paplitęs Mėlynosios armijos sąjūdis skleidžia Marijos žodį, paskelbtą Fatimoje. Priklausyti Mėlynajai armijai visai nesunku, reikia tik naudoti šiuos "ginklus”: paaukoti Dievui per Mariją savo kasdieninių pareigų gerą atlikimą, kalbėti kasdien vieną rožančiaus dalį, pirmaisiais mėnesio šeštadieniais priimti atsiteisimo komuniją, nešioti Marijos škaplierius arba atitinkamą medalikėlį — pasitikėjimo, įsipareigojimo ir prisiminimo ženklą.

Spėju, kad daugelis mūsų tautiečių, ypač per T. J. Bružiko vestas rekolekcijas, yra įsirašę į Mėlynąją armiją. Tereikia vykdyti duotus pasižadėjimus.

     Reikia tikėtis, kad labai daug padės paskleisti po pasaulį Marijos prašymus tas planuojamas pagaminti filmas. Darbai jau eina stipriai į priekį. Po to dr. McNally moksliško rašinio ir jo apsilankymo rašytojas Tom Guggino per porą mėnesių baigė rašyti filmui libretą. Lou Reda pagamino kai kurias to filmo scenas ir pasiuntė žinovams, Holywoodo filmų gamintojams ir platintojams. Atsiliepimai buvo labai teigiami. To filmo rodymas televizijoje ir kinuose stipriai paveiktų žmones. Tai būtų ne tiek baisaus atominio karo baimė, kiek pozityvios pastangos jo išvengti. Žinoma, toks filmas labai daug kainuoja. Dabar renkamos aukos. Atsiranda ir dosnių aukotojų.

     Jeigu Rusija atsiverstų, įvykdžius Marijos prašymus, tai būtų išvengta pasaulio sunaikinimo, o ir mūsų tėvynei nušvistų laisvės dienos.

■ Lenkijoje komunistinė vyriausybė nuteisė dviem mėnesiams kalėti jėzuitą kun. Stefaną Dier-zeką už tai, kad jis stengėsi padėti nukentėjusiems, įvedus krašte karo stovį.