■    Telšių vyskupijoje ir Klaipėdos prelatūroje iš 142 parapijų net 53 nebeturi savo kunigo. Tai per Vatikano radiją savo kalboje pranešė į Romą atvykęs vysk. Antanas Vaičius.

■ Putname, vieton mirusio a.a. kun. St. Ylos, Nekaltai Pr. Marijos vienuolyno kapelionu paskirtas kun. dr. Valdemaras Cukuras.

■    Bulgarijos delegacija, kurioje buvo ir Bulgarijos užsienio reikalų viceministeris Luban Gotsev bei Sofijos universiteto rektorius prof. G. Blisnakov, aplankė popiežių Joną Paulių II. Bulgarų 12 asmenų delegacija į Romą buvo atvykusi šv. Kiri

lo ir šv. Metodijaus šventės proga. Delegacijos lankymasis pas popiežių galbūt turėjo tikslą sušvelninti tą įspūdį, kurį pasaulyje padarė kaltinimai, kad Bulgarijos slaptoji policija buvusi įsivėlusi į atentatą prieš popiežių.

■    John Herbert, išbuvęs mokytoju daugiau kaip 30 metų, įstojo į kunigų seminariją, jau turėdamas 60 metų amžiaus, o šiemet kovo 19 d. buvo Burlingtono, Vt., katedroje įšventintas kunigu, jau turėdamas 64 m. amžiaus. Paskirtas į Švč. Marijos parapiją St. Algans, Vt., kur jis darbuosis su dviem kitais kunigais.

■ Stalino duktė Svetlana iš JAV persikėlė gyventi į D. Britaniją. Savo dukterį Olgą, kuri pagal jos tėvo pavardę vadinasi Peters, Svetlana leidžia į religinę kvakerių mokyklą Saffron Waldone, apgyvendinusi ją bendrabutyje.

■    Kauno kunigų seminarijoje vasaros pradžioje buvo įšventinta dvylika naujų kunigų.

■ Popiežių Joną Paulių II gegužės mėnesį aplankė daugiau negu 8000 moksleivių, dalyvaujančių vadinamoje žmonių meilės ir taikos estafetėje.

■ Popiežius Jonas Paulius II šį pavasarį įšventino 74 naujus kunigus iš 20-ties įvairių kraštų.

■    Nauji palaimintieji, patvirtinus specialiais dekretais, Vatikane paskelbti: kapucinas kun. Leopoldas Mandič, miręs Jugoslavijoje 1932 m.; Krokuvoje 1916 m. miręs vienuolis Adomas Chmielowski, įkūrėjas šv. Pranciškaus tretininkų — vargšų globėjų — vyrų ir moterų vienuolijų; Uršulė Ledochovska, mirusi Romoje 1939 m., įkūrėja Švč. Jėzaus Širdies vienuolių uršuliečių kongregacijos. Dar vienu dekretu patvirtinta heroiška 98 prancūzų kankinių mirtis už tikėjimą Prancūzijos revoliucijos metu. Jų tarpe 11 kunigų, 3 vienuolės ir 84 pasauliečiai.

■    Reigeno vyriausybė birželio 26 d. pasisakė už konstitucijos pataisą, kuri įvestų laisvą maldos kalbėjimą valdinėse mokyklose. Pareiškime sakoma, kad atominių pavojų metu negana tylios maldos ar savanoriškų religinių susibūrimų.

■ Prezidentas Reigenas pareiškė norą, kad JAV kongresas darytų žygių mažinti negimusių kūdikių žudymą. Prezidentas suminėjo, kad milijonai amerikiečių yra nepatenkinti aukščiausiojo teismo sprendimu, atidariusiu laisves negimusių žudymui. Prezidentas pažadėjo siekti pakeisti dabartinius nuostatus.

■ Peru valstybėje besidarbuojanti seselė pranciškietė Apolonija Valeikaitė jau sulaukė 75 m. amžiaus. Peru misijose ji darbuojasi jau 33 metus. Jai paramą galima siųsti per kun. J. Prunskį.

■ Popiežių kėsinęsis nužudyti Mehmet Ali Agca liepos 8 d. laikraštininkams pareiškė, kad jis tą pasikėsinimą vykdė, bendradarbiaudamas su Bulgarijos slaptąja policija ir su Sovietų KGB.

■    Pasaulio vyskupų sinodas įvyks Romoje 1983 m. spalio mėnesį.

■ Anglikonų Bažnyčios primas, Canterbury arkivyskupas dr. Runcie pareiškė, kad po popiežiaus atsilankymo D. Britanijoje santykiai tarp katalikų ir anglikonų pakrypo nauja linkme. Išaugo pasiryžimas bendradarbiauti žmonijos gerovei, kurti geresnį pasaulį, kiek galima užmirštant praeities ginčus.

■ Čekoslovakijoje paleistas iš kalėjimo jėzuitas kun. Fr. Lizna. Jis buvo kalinamas dvejus metus ir tris mėnesius. Jis buvo pasirašęs 1977 m. chartą, įsijungęs į Helsinkio sąjūdį, siekiantį saugoti žmonių teises bei laisves.

■ Konstantinopolio stačiatikių patriarcho delegacija, vadovaujama metropolito Melitone, atvykusi į Romą šv. Petro ir šv. Pauliaus šventės proga, aplankė popiežių Joną Paulių II. Popiežius pareiškė, kad tokie susitikimai pasitarnauja geresniam vieni kitų pažinimui, stiprina solidarumo ir meilės dvasią, siekiant abiejų Bažnyčių vienybės.

■ Vatikano paskelbtais statistikos duomenimis, 1981 m. pasaulio katalikų skaičius paaugo 8 milijonais. Naujai įšventintų kunigų skaičius padidėjo 1,8%, tačiau mirusių skaičius buvo didesnis, ir kunigų sumažėjo 957-iais. Nuo 1973 m. iki 1981 m. sumažėjo pasitraukiančių iš kunigystės skaičius.

■ Jonas Paulius II Liurdui aplankyti pasirinko Marijos Dangun Ėmimo šventę — rugpjūčio 15 d.

■ Vietname prieš dvejus metus suimti keturi jėzuitai, apkaltinti “priešrevoliuciniais” nusikaltimais. Tų kunigų vardai: Nguyen Cong Doan, 42 m., Le Thanh Que, 50 m., Hoang Si Qui, 50 m., ir Dinh Trung, 56 m. Šią žinią paskelbė Vatikano radijas, remdamasis Hanoi mieste leidžiamo komunistų laikraščio pranešimu.    J. Pr.