religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1983 / SPALIS - OCTOBER / VOLUME XXXIV, NO. 9

KAS TA KATEDRA?

289

 Juozas Vaišnys, S.J.

MOTERIS — KOVOTOJA

292

 Anicetas Tamošaitis, S.J.

SAUGOKITĖS GODUMO

295

 Chiara Lubich

LEPANTO PERGALĖ

296

 G. K. Chesterton

ŠTAI KODĖL NESIVERŽIAM PRIE TAVĘS, DIEVE

300

 Kun. Jonas

SKANDINAVIJOJE

302

 J. V.

SIEKIANT DALYVAUTI PALAIMINIMUOSE (III)

306

 P. Daugintis, S.J.

NEBŪKITE SUSIRŪPINĘ

313

 Sibiro Tremtinė

ARABŲ TURGUS

313

 K. P.

AŠ VIENGUNGIS. . . JI VIENGUNGĖ. . .

314

 Vytautas Kasniūnas

KIEK VIENAS KITAM GALIME PAŽADĖTI

317

 Marija Stankus-Saulaitė

TĖVYNĖJE

319

 Gediminas Vakaris

KALBA

321

 Juozas Vaišnys, S.J.

ŠVIESA TARP MEDŽIŲ

323

 Marija Stankus-Saulaitė

NAUJI LEIDINIAI

323

 Red.

TRUMPAI IŠ VISUR

324

 J. Pr.

Šis numeris iliustruotas vaizdais iš “Laiškų lietuviams” ekskursijos Skandinavijoje. Viršelio nuotrauka — Algirdo Grigaičio.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July and August, when bimonthly, for $8.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636. Second class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices. Postmaster: Send address changes to “Laiškai Lietuviams”, 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636.