Spausdinti

Publius Vergilius Maro. GEORGIKOS. Vertė Alfonsas Nyka-Niliūnas. Dailininkas Romas Viesulas. Išleido Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas 1984 m. Spaudė M. Morkūno spaustuvė. Kieti viršeliai, 135 psl., didelis formatas, kaina 10 dol.

Elegantiškai išleista ir puikiai iliustruota knyga. Kaina palyginti labai žema. Knygos gale įdėtas labai naudingas aiškinamasis istorinių, geografinių, mitologinių vardų bei kai kurių terminų žodynėlis. Nyka-Niliūnas atliko didelį darbą, iš lotynų kalbos išversdamas šį romėnų poeto Vergilijaus veikalą.

Knygą galima gauti Fondo adresu: Gintautas Vėžys, 7338 S. Sacramento Avė., Chicago, IL 60629.

J. Burkus. TĖVAS GINAS, šių dienų stigmatizuotasis. “Sūduvos” leidinys, 809 Ramble St., Hot Springs, AR 71901. 110 psl., kaina 4 dol.

K. Karg, O.F.M. Cap. MAŽYTĖ PASLAPTIS. Vertimas. 48 psl., kaina 1,50 dol. Knygą galima gauti pas leidėją: Kun. J. Burkus, 809 Ramble St., Hot Springs, AR 71901.

LITUANUS. Vol. 30, No. 1. Šį numerį redagavo Antanas Klimas. Redakcijos ir administracijos adresas: 6621 S. Troy, Chicago, IL 60629. Metinės prenumeratos kaina — 10 dol., knygynams ir institucijoms — 15 dol.

PIRMIEJI ŽINGSNIAI. Kr. Donelaičio lituanistinių mokyklų mokinių laikraštėlis. Nr. 3 (99). Išeina 4 kartus per metus. Redaguoja Danutė Bindokienė.