Spausdinti
ĮVAIRŪS STRAIPSNIAI
 
ANNO DOMINI — Andrius Valevičius, S.J............................. 1
ŠVENTASIS KAZIMIERAS — Vincentas Liulevičius ................. 3, 39
DŽIAUGSMINGAI VIEŠPATIES VARDU — Antanas Saulaitis, S.J........... 7
KRIKŠČIONIO SĄJUNGININKAS — Anicetas Tamošaitis, S.J. ........... 13
BŪTI PANAŠIAM Į KRISTŲ - Chiara Lubich .......................... 16
POLITIKA AR KULTŪRA? — Juozas Vaišnys, S.J. ..................... 37
MELDIMASIS GALVA IR ŠIRDIMI - Anicetas Tamošaitis, S.J.  42, 75, 119
“VIEŠPATIE, GELBĖK MUS, ŽŪVAME” — Sibiro Tremtinė ............... 45
PARODYKITE ATSIVERTIMO VAISIŲ — Chiara Lubich ................... 46
JĖZAUS DRAUGAI — Antanas Saulaitis, S.J.......................... 47
ROMOS ŠIOKIADIENIAI — A. S....................................... 52
PASAULIO PRASMĖ — Aleksandras Mauragis .......................... 53
APGAVIKAS ALKOHOLIS — Juozas Kriaučiūnas ........................ 58
ŠV. KAZIMIERAS — PAVYZDYS IR ĮKVĖPIMAS — Juozas Vaišnys, S.J. ... 73
SIŲSTI Į PASAULĮ — Antanas Saulaitis, S.J. ...................... 78
VISUS PATRAUKSIU - Chiara Lubich ................................ 82
KIEKVIENAS KURIAME SAVO CIVILIZACIJĄ — Kun. Jonas ............... 84
SKAUSMUOSE GIMUSIOS TAUTOS KRAŠTE - Henrikas Stasas   87,122,153,195
RŪKYTI — NAIKINTI SVEIKATĄ - Dr. Juozas Kriaučiūnas ............. 94
JAI DAUG ATLEISTA - J. E. ...................................... 109
GRAŽIAUSIAS MŪSŲ TAUTOS ŽIEDAS — A. Kalnius .................... 111
KOKS TURĖTŲ BŪTI ŠIŲ LAIKŲ KUNIGAS — Andrius Valevičius, S.J. .. 116
SUSITAIKINK SU BROLIU - Chiara Lubich .......................... 118
KARAS AR TAIKA? — P. Daugintis, S.J. ........................... 129
ATVIRAS LAIŠKAS ŠVENTAJAM TĖVUI — Jonas Kidykas, S.J. .......... 147
UŽUOT KEIKUS TAMSĄ ... — Dalia Staniškienė ..................... 148
AR IŠ TIKRŲJŲ VISKAS NUSPRĘSTA? — Andrius Valevičius, S.J. ..... 150
VYKDYTI JO VALIĄ — Chiara Lubich ............................... 152
PAKALBĖKIME APIE MOTERIŠKAS PAVARDES — Danutė Bindokienė ....... 158
“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” METINĖ ŠVENTĖ — Red......................... 162
TIKROJO TĖVO ATVAIZDAS — Danutė Bindokienė ..................... 181
EVANGELIJOS PRO ISTORIKO AKINIUS — Anicetas Tamošaitis, S.J. ... 184
PADARĖME, KĄ TURĖJOME PADARYTI — Chiara Lubich ................. 187
MEDITACIJOS — Aleksandras Kelmietis ............................ 188
KOKS TURĖTŲ BŪTI ŠIŲ LAIKŲ KUNIGAS — Birutė Kožicienė .......... 190
JĖZUS TEBEGYVENA DABAR - Kari Rahner, S.J. ..................... 191
RANKOS - A. S. ................................................. 193
SPORTAS RELIGINIU POŽIŪRIU — Juozas Vaišnys, S.J. .............. 217
KAS TIKI — DARYS STEBUKLUS — Chiara Lubich ..................... 220
KANDIMAS IŠ PASALŲ — Juozas Vaišnys, S.J. ...................... 223
KATALIKIŠKASIS LIBERALAS — J. Kidykas, S.J. .................... 227
MODERNI MAIŠALIENĖ - Kun. Jonas ................................ 232
ŠV. KAZIMIERO ŽYGIS Į VENGRIJĄ — Kun. Kazimieras Vaičionis ..... 238
DVI TAUTOS ŠVENTĖS — A. Tyruolis ............................... 253
ŠV. KAZIMIERO LIGA IR MIRTIS — Kun. Kazimieras Vaičionis ....... 256
JĖZAUS ISTORIŠKUMO KLAUSIMU - P. Daugintis, S.J. ............... 260
AR TAI TIKRAI LIETUVOS TRADICIJOS? — Danutė Bindokienė ......... 265
NE PASMERKTI, BET GELBĖTI — Chiara Lubich ...................... 268
SEKSAS — DOVANA IR UŽDAVINYS — Kun. Jonas ...................... 269
PAŠAUKIMAI IR PAŠAUKTIEJI — Sesuo Ona Mikailaitė ............... 289
KAS IŠPAŽINS ... — Chiara Lubich ............................... 297
DU DIDIEJI KELIAI — Juozas Prunskis ............................ 298
ĮGYVENDINKIME SAVO GERUMĄ — V. Bagdanavičius ................... 299
MEDITACIJOS — Aleksandras Kelmietis ............................ 301
PERSIVALGYTI NESVEIKA IR NEKRIKŠČIONIŠKA— Dr. Juozas Kriaučiūnas 302
GARBĖS IR PADĖKOS GIESMĖ — Bruno Markaitis, S.J. ............... 325
ADVENTAS - Vincas Kolyčius ..................................... 329
VĖLINĖS — Alė Rūta ............................................. 330
ŠVENTIEJI IR VĖLINĖS — A. D. ................................... 331
VISKAS IŠEINA Į GERA ... — Chiara Lubich ....................... 331
DIDYSIS STEBUKLAS - Aleksandras Mauragis ....................... 332
NAUJASIS LIETUVIU VYSKUPAS — A. Saulaitis, S.J. ................ 333
JĖZAUS DIEVIŠKUMAS — P. Daugintis, S.J. ................... 335, 366
PERSIJOS BAŽNYČIA — RYTŲ KRIKŠČIONIJOS CENTRAS — John Stevvart . 342
UŽUOT KEIKUS TAMSA...  — Aldona Bielskienė ..................... 348
KRISTUS. KOMERCIJA IR KALĖDOS — Danutė Bindokienė .............. 361
KALĖDŲ PRASMĖ ŠIANDIEN — A. D. ................................. 364
KĄ PADĖS ŽMOGUI. . . — Chiara Lubich ........................... 365
BRAZDZIONIS IR ČIURLIONIS — Bruno Markaitis, S.J. .............. 372
KOKĮ AŠ NORIU MATYTI KUNIGĄ — K. Garuckas, S.J. ................ 373
DEIMANTAS IŠ GRANITO — Henrikas Stasas ......................... 374
 
ŠEIMA
 
AR PASTEBĖJOTE, KOKIAME PASAULYJE GYVENAME? — Kun. Jonas ........ 17
JIS APVYLĖ MANO VIENUOLIŠKĄ MEILĘ — Vytautas Kasniūnas .. 21, 62, 97
KODĖL JŪS TIKITE? - Kun. Jonas  59
VĖŽYS, ŠIRDIS, MEILĖ.  — Vytautas Kasniūnas  134,169,241,304,349,383
SKAUSMAS. VAIKAMS NUKLYDUS — P. Daugintis, S.J. ................ 164
TIKĖJIMAS PRASIDEDA ŠITAIP — Kun. Jonas ........................ 166
MANO VAIKAS — Mama    .......................................... 202
DIEVO ĮTAKA KIEKVIENAM ŽMOGUI — Kun. Jonas ..................... 203
VIS TIE VARGŠAI TĖVAI KALTI — Juozas Vaišnys, S.J. ............. 276
ŽODŽIUI ĮSIKŪNIJUS — Kun. Jonas ................................ 379
 
JAUNIMAS
 
KURIUO KELIU PASUKTI? — Redaktorius ............................. 25
Į KĄ KREIPTI DĖMESĮ, RENKANTIS PROFESIJĄ — Z. Jūraitė-Šelmienė . 172
MERGAITĖMS NEAPSIMOKA SIEKTI PROFESIJŲ — Snieguolė Zalatorė .... 205
KAIP LIETUVIŲ SPAUDĄ PADARYTI JAUNIMUI ĮDOMESNĘ— Rima Navickaitė 206
MERGAITĖMS NEAPSIMOKA SIEKTI PROFESIJŲ...— Ramona Steponavičiūtė 242
KAS MAN TIKĖJIME MALONIAUSIA IR SUNKIAUSIA — Snieguolė Zalatorė  281
KAS MAN TIKĖJIME MALONIAUSIA IR SUNKIAUSIA — Aleksandra Gražytė  308
MERGAITĖMS NEAPSIMOKA SIEKTI PROFESIJŲ. . . — Danutė Račiūne ... 309
KAIP LIETUVIŠKĄ SPAUDĄ PADARYTI ĮDOMESNĘ 
— Auris Jarašiūnas ir Tauras Radvenis  ......................... 311
KAS MAN TIKĖJIME MALONIAUSIA IR SUNKIAUSIA — Gailė Eidukaitė ... 351
VINCAS - Audrė Budrytė ......................................... 352
KAS MAN TIKĖJIME MALONIAUSIA IR SUNKIAUSIA — Živilė Tomkutė .... 385
Į KĄ KREIPTI DĖMESĮ, RENKANTIS PAŠAUKIMĄ AR PROFESIJĄ 
— Aušra Jasaitytė .............................................. 385
 
KNYGOS
 
DIEVAS IŠĖJO IEŠKOTI PAKLYDUSIO ŽMOGAUS — Nina Gailiūnienė ...... 26
“VĖJAS IŠ RYTŲ” — A. R. ......................................... 29
K. GRIGAITYTĖS “TYLOS DOVANA” — Alė Rūta ....................... 101
PREMIJUOTAS ALĖS RŪTOS ROMANAS - Jurgis Gliauda ................ 246
RAIBOS AGAVOS - A. T. .......................................... 283
“MAŽŲJŲ DIENOS” MAŽIEMS IR DIDELIEMS — Nijolė Jankutė .......... 312
 
EILĖRAŠČIAI
 
ZENTA TENISONAITĖ ............................................... 57
JONAS GUTAUSKAS ................................................. 83
ADA KARVELYTĖ .................................................. 115
FELIKSAS BREIMERIS ............................................. 145
POEZIJA IŠ LIETUVOS ............................. 161, 259, 319, 328
ŽIVILĖ JURAITĖ ................................................. 189
J. EICHENDORF .................................................. 222
A. P. BAGDONAS IR KLEMENSAS JŪRA ............................... 296
BERNARDAS BRAZDŽIONIS .......................................... 370
 
TĖVYNĖJE    ... 30, 65, 102, 138, 173 , 208, 244, 286, 313, 353, 387
 
KALBA    ....... 33, 69, 105, 136, 176, 212, 248, 284, 320, 355, 390
 
ŠYPSULIAI    ................. 70, 106, 140, 178, 214, 250, 321, 391
 
ATGARSIAI    ..... 142, 213, 356
 
TRUMPAI IŠ VISUR — visuose numeriuose yra trumpų žinučių iš katalikiškojo pasaulio.
 
“Laiškai lietuviams” — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaguoja Juozas Vaišnys, S.J. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Redakcijos ir administracijos adresas: 2345 W. 56th Street, Chicgo, IL 60636. Tel. 737-8400.