Spausdinti

     Praėjusį kartą rašėme apie mūsų planuojamą ekskursiją dviem savaitėms į Rio de Janeiro. Kai kurie asmenys pareiškė nepasitenkinimą, kad vienoj vietoj būti dvi savaites yra per daug. Tad dabar ekskursijos pobūdį pakeitėme — vyksime ne tik į Braziliją, bet ir į Argentiną. Iš Čikagos išvykstame balandžio mėn. 17 d., o grįžtame balandžio 29 d. Septynias naktis būsime Rio de Janeiro mieste, gražiame Sheraton viešbutyje prie jūros. Vieną dieną ir vieną naktį praleisime prie garsiųjų Iguacu krioklių, paskui skrisime į Buenos Aires, kur nakvosime tris naktis. Kelionė su viešbučiais ir pusryčiais iš Čikagos kainuos apie 1400. o iš Miami — 1200 dol. Užsakėme vietas tik 35 asmenims, tad skubėkite registruotis šiuo adresu: American Travel Service Bureau, 9727 S. Western Avė., Chicago, IL 60643. Tel. (312) 238-9787.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636. Telef. 737-8400. Nekaltai Pradėtosios Svenč. M. Marijos seserų spaustuvė, Putnam, Connecticut 06260. Metinė prenumerata — 8 dol., atskiras numeris — 80 centų.