Spausdinti

Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS, S.]. Patarėjas—PROF. PETRAS JONIKAS

KALBOS TAISYMAI

     l y g y j e — nevartotina būdui, kokybei reikšti: Paskaita buvo labai aukštame lygyje ( = aukšto lygio). Mokiniams reikia dėstyti jų lygyje ( = derintis prie jų pajėgumo).

     l y g s v a r apusiausvyra: Einant tuo siauru liepteliu, buvo labai sunku išlaikyti lygsvarą ( =pusiausvyrą'). Jis neišlaikė lygsvaros (=pusiausvyros) ir pargriuvo. Po tėvo mirties jis ilgai neatgavo dvasinės lygsvaros (_ =pusiausvyros).

     l y g    t a i — nevart, vertinys: Man atrodo, kad tave lyg tai ( =lyg ir) būčiau kur nors sutikęs.

     l i n k — geriau vartoti polinksniu: Jie nuėjo link miško ( = miško link).

     k a s   l i n k  nevart. vertinys, jį galima pakeisti kilmininku arba prielinksniu dėl su kilmininku: Kas link ( =Dėl) jo sugebėjimų tai neturiu jokių abejonių. Kas link pinigų ( = 0 pinigų) tai jis turi pakankamai.

     l i t e r a t ū r i n i a i  priev. — l i t e r at ū r i š k a i: Tas jo veikalas literatūriškai buvo labai stiprus.

     l i ū d y m a s ,   l i ū d i n i n k a s ,  l i ū d yt iliudijimas, liudininkas, liudyti.

     m a d o j e nevart. vertinys — mada, madinga: Dabar jau visai ne madoje ( = ne mada, ne madinga) trumpi sijonai.

     m a r i n a v o t imarinuoti:. Man labai patinka marinavoti ( = marinuoti) grybai. Mama šiandien grybus marinavoja (= marinuoja)

     m a s i n i a i  priev. masiškai: Jau pradėjo tas prekes masiniai (=masiškai) gaminti.

     m a t o m a i  — nevart. reikšme "matyt”: Jis, matomai ( = matyt), susirgęs. Aš, matomai ( = matyt), tavęs nesuprantu. Žinoma, žodį matomai galima vartoti, pavyzdžiui, tokia prasme: Padėk raktus matomai, kad parėjęs juos lengvai rasčiau.

     m a ž i a u  arba d a u g i a u  — nevart. prielinksniu tiesiog šalia kilmininko ar galininko; reikia sakyti mažiau arba daugiau kaip: Jis uždirba per dieną mažiau penkiolikos dolerių ( = mažiau kaip penkiolika dolerių). Ten buvo susirinkę daugiau šimto žmąnių (=daugiau kaip šimtas žmonių). Manau ten pabūti ne mažiau dviejų mėnesių ( =ne mažiau kaip du mėnesius). Ligoninėje turėsi gulėti ne mažiau mėnesį ( = ne mažiau kaip mėnesį).

     m ė g i a m a s  — mėgstamas. Forma mėgiamas yra esamojo laiko neveikiamosios rūšies dalyvis. Į bendrinę kalbą tas dalyvis turbūt yra atklydęs iš tų lietuvių tarmių, kuriose veiksmažodžio mėgti esamasis laikas taip asmenuojamas: aš mėgiu, tu mėgi, jis mėgia. Tačiau bendrinei kalbai toks asmenavimas nėra priimtinas. Mes sakome: aš mėgstu, tu mėgsti, jis mėgsta. Esamojo laiko neveikiamosios rūšies dalyviai padaromi iš esamojo laiko trečiojo asmens, pridėjus galūnę -mas, -ma: mėgsta+mas — mėgstamas-, mėgsta+ma—mėgstama. Aišku, kad, pridėjus šią galūnę prie tarmiškos formos mėgia, gauname mėgiamas, mėgiama. Užtat taisytini, pavyzdžiui, tokie sakiniai: Jis visų labai mėgiamas ( = mėgstamas ) .Sportas yra jo mėgiamiausias (=mėgstamiausias) užsiėmimas.

     Kai kas gal pasakys, kad nėra reikalo baidytis ir tarmybių. Dėl ko jų negalima įvesti į bendrinę kalbą? Juk bendrinėje kalboje mes turime nemaža ir iš įvairių tarmių paimtų žodžių. Jie mūsų kalbą tik praturtina. Pvz., šalia plačiau vartojamo žodžio kiškis mes turime ir kitą jo sinonimą zuikis. Jie abu yra vartotini. Tad dėl ko šalia mėgstamas negalėtume vartoti ir mėgiamas? Į tai reikia atsakyti, kad atskirus žodžius mes galime imti iš tarmių, bet morfologinės tarmy-bės bendrinei kalbai nėra nei reikalingos, nei priimtinos. Mūsų bendrinė kalba turi pastovią formų darybos sistemą, jos ir turime laikytis. Visokių rūšių tarmybės gali būti toleruojamos tik grožinės literatūros kalboje.

     m e i l ė j e  p r i s i p a ž i n t i  nevart. vertinys — prisipažinti meilę; prisipažinti, kad myli.

     m ė s a  — nevart. su priesagos -iena žodžiais, kurie patys pasako mėsos rūšį: Nusipirkau kelis kilogramus jautienos mėsos ( = jautienos). Sakoma, kad kiaulieną mėsa ( = kiauliena) nesveika valgyti.

     m e t a i   ir m e t a s  Metas, vartojamas vienaskaitoje, reiškia laika: Jau metas (laikas) keltis. Jau metas (laikas) baigti pamoką. Metai, vartojami tik daugiskaitoje, reiškia dvylikos mėnesių laikotarpį. Žodis metai, kaip ir kiti daugiskaitiniai daiktavardžiai, pvz.: durys, žirklės, marškiniai, kelnės ir kt., vartojamas tik su dauginiais skaitvardžiais. Daugelis šį žodį klaidingai vartoja su paprastais kiekiniais skaitvardžiais: Atvažiavau prieš du (= dvejus) metus. Po trijų ( = trejų) metų vėl išvažiuosiu. Jis čia gyveno keturis ( =ketverius) metus. Septyniems ( =Septyneriems) metams praėjus, viskas kitaip atrodo.

     m y l ė t i  negalima tapatinti su mėgti. Mylėti reiškia jausti meilę, o mėgti — jausti pasitenkinimą kuo arba patikti. Mylėti galima Dievą, tėvynę, žmones, o mėgti sportą, kiną, meškeriojimą, vyną, grybus ir pan., t.y. objektus, kurie patinka, bet kuriems nereiškiamas meilės jausmas. Tad būtų netikslu sakyti aš myliu kumpį; reikėtų sakyti aš mėgstu kumpį arba man patinka kumpis.

     m i n t i n a i  — atmintinai. Pirmiau visuomet mūsų tėvai sakydavo: Vaikas jau atmintinai poterius išmoko. Gaidys užsimerkęs gieda, nes atmintinai moka. Tačiau vėliau kai kurie mokytojai, kažkokio "filosofavimo” paveikti, pradėjo mokiniams aiškinti, jog esą negera sakyti atmintinai, reikią sakyti mintinai. Tai buvo tikras nesusipratimas. Atmintinai reiškia iš atminties, pvz., Mokiniams buvo užduota eilėraštį atmintinai išmokti. Kalbėtojas atmintinai prakalbą išdrožė. Žodis mintinai visai ką kita reiškia, pvz.: Viščiuką mintinai numynė. Jis tą mįslę mintinai atminė. Taigi mintinai yra kilęs iš veiksmažodžių minti (numinti) arba minti (atminti, atspėti).

     m o d e r n i š k a smodernus: Jie pasistatė labai moderniškus ( =modernius) namus. Ji labai moderniškai ( = moderniai) apsirengusi.

     m o d e r n i z u o t imoderninti, m o k i n t i , m o k i n a , m o k i n o. Tai yra tarmybės. Bendrinėje kalboje reikia sakyti mokyti, moko, mokė. Pvz.: Mokytojas mokina (=moko) tautinius šokius. Šie mokiniai labai gerai mokinasi ( =mokosi'. Veiksmažodis mokyti (taip pat mokytis) vartojamas su kilmininku arba galininku: Mokykloje mokomasi kalbų, literatūros, istorijos, matematikos. Pernai aš mokiau istoriją ir geografiją.

     m o k s l i n i a i  priev. — moksliškai: Šį savo teigimą turėtum moksliniai (= moksliškai) pagrįsti.

     m u š t ar d agarstyčios, m u t e r k ėveržlė m u z ė j u smuziejus, n a b a š n i n k a snumirėlis, velionis.

■ Austrijoje yra įsikūręs vadinamasis Gimusiųjų sąjūdis už dar negimusių teises. Ta sąjunga 1984 m. spalio 24 d. įteikė parlamentui peticiją su 200.000 parašų. Peticija ragina politinius veikėjus ginti žmogaus gyvybę, net ir dar negimusią. Spalio 26 d. Australijoj buvo gyvybės apsaugai skirta diena, pavadinta Ateities diena.

■     Romoje 1985 m. įvyks pasaulio katalikų jaunimo suvažiavimas. Jis šaukiamas kovo mėnesį. Suvažiavimo tema: “Kristus — mūsų taika”. Suvažiavimo metu bus svarstomi katalikiškojo jaunimo uždaviniai dabarties pasaulyje.

■    Rhode Island valstijoje nauju generaliniu prokuroru išrinkta Arlene Violet, buvusi Mercy vienuolijos seselė.

■    Popiežiškoji komisija, autentiškai aiškinanti bažnytinį teisyną, išaiškino, kad, dalyvaujant vienose ir paskui kitose šv. Mišiose, galima abudu kartus priimti šv. Komuniją, tačiau ne daugiau kaip du kartus tą pačią dieną. Trečiu kartu dalyvaujant mišiose tą pat dieną, tektų nuo Komunijos susilaikyti.