Nuoširdi padėka “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” rėmėjams

142 dol. aukojokun. S. Gaidelis, S.J. (Australija).

30 dol. aukojoVytauto Didžiojo Šaulių rinktinė.

Po 20 dol. aukojo: I .Kyrienė ir J. Sungaila.

18 dol. aukojoJ. Mališka.

Po 17 dol.aukojo: kun. V. Pavalkis, J. Butikas, A. Šlažas.

16 dol.aukojo V. Karoblis.

15 dol. aukojo M. Užgirienė.

14 dol. aukojoJ. Žiūraitis.

Po 12 dol. aukojo:O. Siliūnienė, E. Kaminskas, N. Norris, S. Tarasevičius, V. Valantinas, V. Mikuckis, D. Šatas, kun. J. Staškevičius, P. Juodikis, O. Žukas, S. Urbonas, kun. L. Dieninis, H. Bagdonienė, A. Dagilis, J. Jagėla, R. Boris, B. Podienė, O. Pranckevičiūtė, K. Linkus, A. Domanskienė, J. Klimaitienė.

Po 10 dol. aukojo:Gr. Gražienė, P. Prankienė, G. Kaufmanas, L. Oksas. Po 9 dol. aukojo: M. Kupcikevičienė, A. Šaulytė, B. Čiurienė, A. Ivanauskas.

Po 8 dol. aukojo:D. Kikas, O. Kremeris, S. Cinikas, L. Griniūtė, E. Jakubaitienė, M. Svotelienė, A. Matulionis, F. Cerniuvienė, E. Tamošiūnienė. Po 7 dol. aukojo: M. Mėlienė, J. Vaičeliūnas, V. Laniauskas, A. Bliūdžius, P. Augaitis, V. Garbenis, O. Girnys, P. Gluoksnys, M. Ostrauskas, S. Vaišvilienė, J. Adomaitis, A. Stropienė, kun. J. Tautkus, A. Zalubas, J. Janušauskas, V. Gečas, V. Janulaitis, B. Bužinskas, O. Skrėbūnas, B. Baras, Z. Brencius, kun. P. Katarskas, kun. I. Urbonas, H. Žitkus, S. Zatorskis, prel. A. Bačkis, R. Vabolis, S. Brizgys, V. Širmulienė, A. Valavičius, B. Kronienė, S. Latvys, S. Blynas, J. Stanaitis, M. Krasauskas, J. Skladai-tis, O. Ščiukaitė, T. Varanka, V. Norvilas.

Po 6 dol. aukojo:E. Mikalajūnienė, Z. Sinkevičienė, S. Paketuras, A. Stonienė, A. Karaliūnas, S. Rutkauskas.

Po 5 dol. aukojo:E. Venclovienė, V. Gailiūnas, M. Jasaitis, S. Kikilas, E. Susmaras, J. Rūkas, S. Nutautas, O. Bakaitienė, V. Bubnienė, K. Valiuškis, kun. V. Katarskis, J. Leščinskas.

Po 4 dol. aukojo:Z. Jelionienė, S. Masiulienė, J. Vaineikis, J .Paulėnas, S. Zulpa, J. Arvydas, E. Jokubka, J. Vailokaitis, T. Zailskienė, P. Abromaitis, V. Kezinaitis, A. Juodvalkis, G. Musteikienė, J. Žadeikis, K. Marijošienė, J. Petronis, E. Graibus, A. Klupšas, J. Andrulis, G. Biskis, M. Kapočienė, J. Brazys, J. Kolis, G. Mitsevitz, I. Šalčius, kun. J. Velutis. E. Nemickas, J. Gylienė, A. Lauraitis, J. Paovys, S. Daučanskas, B. Sadauskas, J. Turčinskas, P. Balčiūnas, E. Gaižutienė, S. Balutis, B. Kripkauskienė, J. Puteris, M. Maskoliūnienė, O. Jomantas.

Po 3 dol. aukojo:R. Žiogarys, D. Bubelienė.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636. Telef. 737-8400. Nekaltai Pradėtosios Švenč. M. Marijos seserų spaustuvė, Putnam, Connecticut 06260. Metinė prenumerata — 8 dol., atskiras numeris — 80 centų.