Spausdinti

Venancijus Ališas. ANAPUS MARIŲ. Poezijos rinktinė. Redagavo Kazys Bradūnas. Aplankas Vytauto O. Virkau. Išleido Ateities Literatūros Fondas, 10000 S. Bell Avė., Chicago, IL 60643. Šiuo adresu galima užsisakyti knygą, kurios kaina 7 dol. Knyga gražiai išleista, kieti viršeliai, keletas iliustracijų, 190 psl Šioje rinktinėje yra charakteringesnieji poeto Venancijaus Ališo (prel. Aleksandro Armino) eilėraščiai iš jo trijų knygų: “Sao Bento varpai”, “Pietų Kryžius” ir “Cascata cristalina”. Knyga išleista poeto 10 metų mirties sukakties proga. Mecenatas, užmokėjęs visas spausdinimo išlaidas, yra poeto jaunystės metų bendraklasis, artimas draugas, čikagietis Petras Kasulaitis.

PIRMIEJI ŽINGSNIAI. Nr. 1(101). Kristijono Donelaičio lituanistinių mokyklų mokinių laikraštėlis. Redaguoja Danutė Bindokienė. Išeina keturis kartus per metus.

ŠVIETIMO GAIRĖS. Lietuviškojo ugdymo žurnalas mokyklai ir šeimai. Nr. 32. Redaguoja Stefanija Sta-sienė, 18112 Windward Rd., Cleveland, OH 44119. Administratorius Juozas Plačas, 3206 W. 65th PI., Chicago, IL 60629. Žurnalas išeina du kartus per metus, prenumerata — 4 dol., atskiras numeris — 2 dol.