Spausdinti

Nuoširdi padėka “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” rėmėjams

50 dol. aukojoLietuvių moterų federacijos Čikagos klubas.

25 dol. aukojoSkaučių “Aušros Vartų” tuntas Čikagoje.

16 dol. aukojoT. Vildžius.

Po 12 dol. aukojo: G. Bielskus ir A. Stulpinas.

Po 10 dol. aukojo:M. Utz ir R. Shatas.

9 dol. aukojoJ. Vadopalas.

8 dol. aukojoL. Bendoraitis.

Po 7 dol. aukojo: M. Šilkaitis, K. Meškauskienė, A. Razutis.

6 dol. aukojoP. Burokas.

5 dol. aukojoM. Pranckevičius.

Po 4 dol. aukojo: V. Tauras, K. Stašaitis, J. Lukoševičius, J. Virbalis, L. Razgaitis, G. Baltrušaitis, M. Bajoraitienė.

Po 2 dol. aukojo:M. Galeckienė, T. Kazlauskas, A. Laucius, kun. T. Žiūraitis, V. Maurutis, A. Kižienė, A. Dzirvonas, O. Peterienė, S. Ilginienė, D. Pareigienė, B. Čyvienė, S. Pusvaškis, V. Bartaškienė, B. Kazlauskienė, E. Sinsinienė, V. Gaidelis, M. Bumbulienė, A. Sočkus, F. Brazaitis, S. Dargis, T. Kaminskas, V. Statkus, K. Nenortas, V. Vaitkus, S. Mickevičius, O. Kukarskas, V. Navickas, V. Kažemėkaitis, O. Stonkus, A. Balčyttis, P. Galėnas, S. Graužinienė, F. Jurjonas, D. Petkauskienė, T. Siutas, J. Arštikys, I. Laučienė, R. Malėla, E. Olšauskas, J. Putrius, V Vizgirda, J. Morkūnas, E. Gimžauskienė, P. Mileris, kun. V. Pikturna, A. Grinius, P. Antanavičius, A. Jadviršis, J. Arštikaitis, J. Prunskis, E. Radzevičiūtė, A. Bigelis, A. Prapuolenytė, A. Belickas, M. Damiįonaitytė, S. Grigaliūnas, J. Samaitis, M. Kudirka, J. Lašinskas, A. Lipnickas, V. Matulionis, A. Barzdukas, J. Biliūnas, S. Bartuškienė, A. Burokas, G. Gaurilius, J. Gepneris, E. Vilimaitė, P. Žitkus, M. Šalučka, P. Simanauskas, V. Gliosas, A. Grigalauskas, B. Žemaitis, J. Bujauskas, P. Lekutis, V. Butvydas, V. Taraška, K. Valinskas, K. Mašiotienė, F. Masaitis, A. Ragelis, B. Raugas, J. Jurkus, A. Rūkas, M. Barienė, R. Merkys, H. Moliejienė, E. Dubickas, A. Brazauskas, J. Lapšys, J. Penčylienė, K. Puskunigis, S. Butkūnienė, J. Laucius, B. Bartkus, V. Dailidienė, E. Šlekys, Č. Grincevičius, D. Mieliulis, K. Miliūnas, L. Rumšas, A. Marchertas, V. Barius, A. Dragūnevičius, S. Rudys, kun. J. Pakalniškis, L. Gailiušienė, S. Baltūsienė, V. Miškinis, V. Butkus, kun. F. Kireilis, M. Bajoraitienė, B. Graužinis, D. Norkaitytė, A. Paužuolis, S. Vaškys, T. Merkevičienė, R. Čepulis.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 West 56th Street, Chicago, IL 6063G. Telef. 737-8400. Nekaltai Pradėtosios ŠvenC. M. Marijos seserų spaustuvė, Putnam, Connecticut 0G260. Metinė prenumerata — 8 dol., atskiras numeris — 80 centų.