Spausdinti

Alfonsas Nyka-Niliūnas. ŽIEMOS TEOLOGIJA. Eirėraščiai. Knygos apipavidalinimas—Henrieta Vepštienė. Išleido Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas 1985 m. Kieti viršeliai, 136 psl., kaina 8 dol. Leidyklos adresas: 7338 S. Sacramento Avė., Chicago, IL 60629.

ATSKLĘSTOS DURYS. Kristijono Donelaičio aukštesniosios lituanistinės mokyklos moksleivių metraštis. 1984—1985 mokslo metai. Spaudai paruošė ir redagavo Regina Kučienė. Viršelis — Jono Maleiš-kos. Nuotraukos — Jono Tamulaičio. Piešiniai — Rimos Polikaitytės. Spaudė Mykolo Morkūno spaustuvė Čikagoje. Didelis formatas, 192 psl.

PIRMIEJI ŽINGSNIAI. Kr. Donelaičio lituanistinių mokyklų mokinių laikraštėlis. Nr. 4(104). Spauda' paruošia Danutė Bindokienė. Rašo ir iliustruoja patys mokiniai. Nuotraukos — Jono Tamulaičio. Išeina keturis kartus per metus.

■    JAV-se yra 52.286.000 katalikų, sudarančių apie 22% visų gyventojų. Narių skaičiumi po katalikų eina baptistai, kurių yra 15 mil. 1985 m. pradžioje JAV-se buvo 57.317 katalikų kunigų, 7.204 nuolatiniai diakonai ir 115.386 vienuoliai. Didžiausia vyskupija — Los Angeles, turinti 2.561.162 katalikų; antroji didumu yra Čikagos su 2,362.162 katalikais. Šias žinias paskelbė oficialus katalikų žinynas.

■    Popiežius Jonas Paulius II savo Velykų kalboje priminė 40 metų sukaktį nuo II Pasaulinio karo pabaigos. Tą karą pavadino smurto uraganu, neapykantos audra. Priminė, ir dabar dar laužomas žmogaus teises, ginklavimosi lenktynes, gresiančias nauju sunaikinimu. Velykų sveikinimus popiežius perdavė 46 kalbomis, pradėdamas nuo kambodiečių. Apgailestavo, kad pasaulyje dar yra daug vietų, kur viešpatauja prievarta.