Spausdinti

     Vienas jaunuolis studijavo meną, bet paskui apsigalvojo ir meną pakeitė į mediciną. Draugas paklausė, dėl ko jis taip pasielgęs.

     —    O, labai paprasta, — atsakė naujasis medikas, — paveiksle kiekvienas tuoj pastebi net ir mažiausią dailininko klaidelę, o visos mediko klaidos palaidojamas kartu su pacientu. . .

*

     Maža mergytė, parėjusi iš mokyklos, pasigyrė mamai, kad jau išmokusi “Sveika, Marija”.

     —    Na, pakalbėk! — susidomėjo motina.

     Mergaitė labai gražiai pradėjo kalbėti, tik pačioje pabaigoje jai šiek tiek kitaip išėjo. Ji taip kalbėjo: “Šventoji Marija, Dievo Motina, melsk už mus susidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą...”

*

     Žmona skundėsi advokatui, kad jokiu būdu negalinti sugyventi su savo vyru.

     —    Na, tai skirkitės, — patarė advokatas.

     —    Ką? Skirtis? Aš jau dvidešimt metų kenčiu o dabar jį turėčiau padaryti laimingą?!

*

     Per tikybos pamoką kunigas klausia vaiką:

     —    Pasakyk man, kaip ilgai Adomas ir Ieva išbuvo rojuje?

     —    Kol prinoko obuoliai. . .

*

     Kalbasi du beveik to paties amžiaus berniukai Vienas sako kitam:

     —    Man ką tik suėjo septyneri metai, o kiek tau?

     —    Nežinau...

     —    Gerai. Tuojau pamatysim. Ar tu rūkai?

     —    Ne.

     —    Ar bėgioji paskui mergaites?

     —    Ne.

     —    Tai labai aišku — tu dar esi tik šešerių metų amžiaus!

*

     Pranukas sako savo draugui:

     —    Kuris žodis yra pats ilgiausias?

     —    Sunku pasakyti, — atsakė draugas, bet pagaliau susigriebė ir tarė: — O, dabar atsimenu! Viename pokylyje mano tėvelis pasakė svečiams: “Norėčiau jums tarti tik vieną žodelį”. Tas žodelis užsitęsė daugiau kaip pusantros valandos!

*

     Motina sako sūneliui:

     —    Petriuk, juk tau daviau saldainių ir prašiau, kad pasidalintum su sesute.

     —    Taip, mamyte, bet aš norėjau ją apsaugoti; juk tu sakei, kad saldainiai kenkia dantims.

*

Vyras sako žmonai:

—    Kiekvieną dieną tu vis bari mane, kad aš išgeriu. Bet niekad tu man nepadėkojai, kad už parduotus tuščius butelius tau nupirkau naują paltą.