“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KONKURSAS

     Konkurso vertinimo komisija, susidedanti iš Apolinaro Bagdono (pirm.), Ritos Likanderytės (sekr.), Danutės Eidukienės, Antano Saulaičio, S.J., ir Nijolės Užubalienės, suaugusiems paskyrė keturias premijas, o jaunimui — septynias.

Suaugusieji:I (150 dol.) — Viktoras Nakas, II (100 dol.) — Dalia Staniškienė, III (75 dol.) — Nina Gailiūnienė, IV — (50 dol.) — Nijolė Gražulienė.

Jaunimas: I (100 dol.) — Rima Polikaitytė, II (80 dol.) — Vida Brazaitytė, III (70 dol.) — Paulius Bindokas, IV (po 60 dol.) — Audra Kubiliūtė ir Kęstutis Gorodeckas, V (po 50 dol.) — Gailė Radvenytė ir Andrytė Giedraitytė.

Premijų mecenatai:Pranas Zilaitis — 500 dol., Jonas ir Bronė Veselkai — 150 dol., Stefanija Rudokienė — 100 dol., Ona Siliūnienė — 100 dol.

     Dėkojame mecenatams, sveikiname laureatus ir jau galvojame apie naują konkursą, kurio temos turės turėti kokį nors sąryšį su Lietuvos krikštu ir krikščionybe. Premijų didumas ir gausumas priklausys nuo mecenatų dosnumo.

“Laiškų lietuviams” ekskursija, dėl visiems suprantamų priežasčių, yra atšaukta.

ELENOS CIPLIJAUSKIENĖS STIPENDIJŲ FONDAS

     Prof. dr. Birutė Ciplijauskaitė savo motinos atminimui įsteigė stipendijų fondą. Stipendija yra kasmetinė 1.500 dol., skiriama studentei ar studentui, ruošiančiam doktoratą iš Lietuvos istorijos. Suinteresuoti studentai prašomi kreiptis į Lietuvių Katalikų Mokslo Akademiją šiuo adresu: Piazza della Pilotta 4, 00187 Roma, Italy.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

PORTUGALŲ NOVELĖ. Sudarė Povilas Gaučys. Išleido Lietuviškos knygos klubas 1985 m. Viršelis, ir aplankas dail. V. O. Virkau. 416 psl., kaina 12 dol.

LITUANUS. Vol. 32, No. 1. Šį numerį redagavo Jonas Zdanys. Redakcijos ir administracijos adresas: Lituanus, 6621 S. Troy, Chicago, IL 60629.

PIRMIEJI ŽINGSNIAI. Kr. Donelaičio lituanistinių mokyklų mokinių laikraštėlis. Nr. 3(107). Spaudai paruošia mokyt. Danutė Bindokienė.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636. Telef. 737-8400. Nekaltai Pradėtosios Švenč. M. Marijos seserų spaustuvė, Putnam, Connecticut 06260. Metinė prenumerata — 10 dol., atskiras numeris — 1 dol.