Spausdinti

1986 / BIRŽELIS - JUNE / VOLUME XXXVII, NO. 6

religinės ir tautinės kultūros žurnalas

PAŽIŪRĖKIT (eil.)

181

 Jonas Aistis

MŪSŲ VISUOMENĖS SKALDYMOSI PRIEŽASTYS
IR SANTYKIAI SU LIETUVA

183

 Viktoras Nakas

JĖZAUS SEKĖJAI KLAUSO JO ŽODŽIŲ

186

 Chiara Lubich

EILĖRAŠČIAI

187

 Nijolė Jankutė

TEOLOGINIAI MĄSTYMAI

188

 Vytautas Bagdanavičius

LIETUVIŲ IR ŽYDŲ SANTYKIAI
HITLERIO OKUPACIJOS METU (II)

191

 M. Krupavičius

IŠ ISTORINIŲ VERSMIŲ

197

 Paulius Rabikauskas

VIENIŠUMAS IR ATVIRUMAS ŠEIMOJE

201

 Dalia Staniškienė

PLIUSAI IR MINUSAI BŪTI LIETUVIU
SVETIMAME KRAŠTE

204

 Vida Brazaitytė

TĖVYNĖJE

206

 Gediminas Vakaris

KALBA

210

 Juozas Vaišnys, S.J.

ĮVAIRYBĖS

211

 Red.

ŠYPSULIAI

212

 Red.

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” METINĖ ŠVENTĖ

213

 Red. ir Adm.

PARAMA KRIKŠČIONYBĖS JUBILIEJUI

214

 Komitetas

TRUMPAI IŠ VISUR

215

 J. Pr.

Šis numeris iliustruotas nuotraukomis iš “Laiškų lietuviams” metinės šventės. Visos nuotraukos — Algirdo Grigaičio. Viršelio piešinys — Rasos Krokytės.

Laiškai Lietuviams — Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July / August, when bimonthly, for $10.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636. Second class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636.