Algimantas Kezys. NATURE: FORMS AND FORCES. Loyolos leidykla neseniai išleido A. Kezio, S.J., naują fotografijų knygą. Joje yra 111 meniškų nuotraukų iš įvairių Amerikos vietovių, ypač parkų. Šis “Laiškų lietuviams” numeris iliustruotas keliomis nuotraukomis iš minėtos knygos.

     Visos nuotraukos yra iš gamtos. Jos knygoje yra suskirstytos į šešias dalis: i. Vandenys ir kriokliai, 2. Įvairios žemės formos, 3. Uolos ir akmenys, 4. Smėlio kopos ir pajūriai, 5. Įvairios medžių formos, 6. Yellowstone parko vaizdai.

     Knygai įžangą parašė meno žinovas Brian Byrn. Jisai sako, kad kiekvieno menininko siekimas yra parodyti ir išaiškinti tą galią, kuri keičia ir formuoja pasaulį. Menininkas bando sustabdyti laiką, atsakyti į mūsų klausimus, duoti mums progą pagalvoti ir pajusti tą pasaulį, kurį jis mato savo akimis. Ypač fotografijos menininkas gali vienu mygtuko paspaudimu sustabdyti ir "užšaldyti” įvairias besikeičiančio pasaulio formas, kad mes galėtume jį patyrinėti ir pastudijuoti.

     Nors pati gamta yra didžiausia menininkė ir skulptorė, bet vien tik paprastai fotografijos aparatu užfiksuotos jos formos gali būti šaltos, bejausmės. Jos įgauna mintį ir gyvybę, kai fotografijos menininkas jas pagauna tokiose situacijose, kurios tartum pradeda mąstyti ir kalbėti. A. Kezio fotografijose dažnai prie plikų uolų ar prie ramaus vandens pamatai žmogų ir pradedi galvoti apie jo santykį su gamta, lyg išgirsti, ką jam kalba gamta ir ką jis jai nori pasakyti. Gamta jam parodo dabartį, pasakoja apie praeitį ir veda į ateitį.

Audra Kubiliūtė. NEPAPRASTI ĮVYKIAI AŠTUONIOLIKTOJE GATVĖJE. Apysaka. Išleido JAV LB Švietimo taryba 1986 m. Išleidimą parėmė Lietuvių Fondas. Spausdino “Draugo” spaustuvė. Iliustracijos dail. Dianos Kizlauskienės. 117 psl., kaina nepažymėta.

     Tai jaunos mergaitės, dar ne taip seniai Pedagoginį lituanistikos institutą baigusios, debiutinis kūrinys. Reikia labai džiaugtis, kad atsiranda ir jaunimo, kuris ryžtasi ir mėgina atkasti rašytojo talentą. Kai kurie vis dejuoja, kad iš mūsų jaunosios kartos neatsiras rašytojų, nes jiems neperžengiama kliūtis yra lietuvių kalba. Audra įrodė, kad tai netiesa.

     Knygelė paaugliams bus įdomi, ją galima perskaityti "vienu atsikvėpimu”. Ieškant "priekabių”, gal būtų galima pasakyti, kad kai kurios komplikuotos situacijos per lengvai išsisprendžia, kai kas nelabai įtikina, bet skaitytoją suintriguoja jau patys pirmieji skyreliai, ir jis godžiai skaitys, laukdamas, kaip tos jaunos mergaitės detektyviški žygiai pasibaigs.

     Atrodo, kad kalbos beveik niekas netaisė, tad autorė įrodė, kad ją pakankamai moka. Gal vienoje kitoje vietoje galima pastebėti anglų kalbos įtaką, kai kur skyryba šiek tiek šlubuoja, bet jeigu visų dabar išeivijoje pasirodančių knygų būtų tokia kalba, tai negalėtume per daug skųstis.

Jonas Vizbaras-Sūduvas. KUR BĖGA ŠEŠUPĖ. Romanas. Sūduva ir Marijampolės gimnazija priešaušryje. Išleido Lietuvių istorijos draugija 1986 m. Aplanko piešinys ir vinjetės Vytauto Dilbos. Kalbą peržiūrėjo Apolinaras P. Bagdonas. Spausdino M. Morkūno spaustuvė. 245 psl., kaina 10 dol.

     Autorius rašo apie Marijampolės gimnaziją tais laikais, kada ją lankė Basanavičius, Kudirka, Jablonskis... Romano veikėjai daugiausia kalba ta kalba, kurią tada vartojo Lietuvoje: su įvairiausiomis svetimybėmis ir barbarizmais. Tačiau kalba vaizdinga, su visokiais įdomiais palyginimais. Nemaža vartoja ir rusiškų žodžių bei posakių. Dažniausiai jų neišverčia, tad daugumui skaitytojų jie liks nesuprantami. Paminėta, kad kalbą peržiūrėjo Apolinaras Bagdonas, bet jis pražiūrėjo nemaža rašybos, skyrybos ir kitokių kalbos klaidų. Štai tik keli pavyzdžiai: popierio (8 psl.) — popieriaus; kolioja (8 psl.) — plūsta, koneveikia; susipažinau puikų jaunuolį (183) —susipažinau su puikiu jaunuoliu; tautiniai atgimęs (191) — tautiškai atgimęs; aštuonerių šimtų (236) — aštuonių šimtų. Taip pat gana dažnai prieveiksmis dėl to (reiškiant priežastį) rašomas vienu žodžiu. Skyryba labai šlubuoja, ypač netobula tiesioginės kalbos skyryba, pvz., 197 psl. ne visur aišku, kuris iš trijų kambaryje esančių jaunuolių kalba. Daugeliui mūsų plunksnos darbuotojų tiesioginės kalbos skyryba sudaro daug neaiškumų, bet šiai problemai išaiškinti jau turime dvi neseniai išleistas knygas: J. Masilionio "Lietuvių kalbos sintaksė” (146-149 psl.) ir J. Vaišnio "Praktinė lietuvių kalbos vartosena” (48-51 psl.). Nemanytume, kad jau būtų taip sunku tai pasiskaityti ir pagaliau išmokti.

     Knygą mielai skaitys suaugusieji, ypač marijampoliečiai, bet ją duoti jaunimui į rankas gal būtų šiek tiek pavojinga — jis taip lengvai neatskirs grūdų nuo pelų ir išmoks nevartotinų žodžių bei posakių.

Jonas Gutauskas. TIKIU GYVENIMĄ — NE MIRTĮ. Eilėraščiai. Išleista Toronte 1986 m. Viršelis ir iliustracijos dail. Editos Nazaraitės. Kalbą tikrino Juozas Vaišnys, S.J. Spausdino “Tėviškės žiburiai” Anapilyje. 96 psl., kaina nepažymėta.

     Kun. dr. Jonas Gutauskas yra parašęs keletą religinio turinio knygų, bet jau nuo gimnazijos laikų kartais rašydavo ir eilėraščius. 1984 m. buvo išleistas pirmasis eilėraščių rinkinys — "Tik vienas šuolis”. Dabar išėjusiame rinkinyje autorius rašo įvairiomis temomis, bet daugiausia apie šio žemiško gyvenimo pabaigą ir apie amžiną gyvenimą. Visi eilėraščiai trumpučiai, bet autorius sugeba keliais žodžiais daug pasakyti. Pvz.:

     Tirpsta mano dienos,
     Lyg dienojant ledas.
     Sunku pasakyti, kas širdyje dedas.
     Žinau, šalna kanda
     Ir gražiausią gėlę.
     Kada, paukščiu skridus,
     Sustos valandėlė?

Arba:

     Kasdien aš Tau kalbu.
     Kad būtų dialogas,
     Kalbėkime abu.
     Kai atsakai tylos kalba,
     Sunku suprast jos mintį.
     Ištark tik vieną gyvą žodį —
     Lengviau man bus numirti.

Liuda Rugienienė. PASIKALBĖKIM, DIEVE. Eilėraštukai-maldos mūsų tautos jaunimui. Išleido Lietuvos krikščionybės jubiliejaus komitetas 1986 m. Spaudė M. Morkūno spaustuvė. Iliustravo dail. Birutė Rauckienė. Kalbą peržiūrėjo Juozas Vaišnys, S.J. 94 psl., kaina 2 dol.

Autorė rašo mūsų jauniesiems įvairiomis temomis: apie nuostabų Dievo pasaulį, apie vasarą ir stovyklas, apie įvairias Dievo dovanas ir t.t. Skaitydamas šiuos eilėraštukus, jaunimas gal išmoks ir įpras melstis savais žodžiais, visur įžiūrėti Dievo veikimą, rūpinimąsi mumis, jo gerumą ir meilę. Šių eilėraštukų - maldų pobūdis gal geriau paaiškės iš poros pavyzdėlių:

     Mano mėgstamiausias metų
     laikas yra vasara.
     Nereikia anksti keltis
     ir skubėti į mokyklą.
     Nors man mokykla patinka,
     tačiau nusibosta...
     Vasarą galiu žaisti
     su draugais lauke
     ir nedaryti nieko;
     vakarais kieme
     su mama ir tėte pabūti.
     Kartais sukanda uodai. . .
     Bet vis tiek smagu!
     Tu gerai sugalvojai,
     kad vasarai daug laiko
     palikai. Ačiū!

Arba:

     Seneliai pasakoja,
     kad Lietuva labai labai graži.
     Ten vasara nuostabiai žalia,
     dangaus mėlynė neišbrendamai gili.
     įdomūs Nemuno krantai,
     Kuršių marios ir Baltijos jūra,
     smėlio kopos ir pušų miškai.
     Viešpatie, pasaulyje tiek daug
     gražių ir įspūdingų vietų,
     bet ačiū, kad ir mūsų Lietuva graži.

ŠVENTASIS RAŠTAS. Komentarai-aiškinimai. Antroji - ketvirtoji Mozės knyga. Paruošė Kostas Burbulys. Išleista 1986 m. Čikagoje. Spausdino ViVi spaustuvė. 256 psl., kaina nepažymėta.

CHRONICLE OF THE CATHOLIC CHURCH IN LITHUANIA. No. 67. Išvertė ir paruošė spaudai kun. K. Pugevičius ir Marian Skabeikis. Išleido Liet. katalikų šalpos fondas, 351 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207.

LITUANUS. Vol. 32, No. 2 ir 3. 2-rą nr. redagavo Antanas Klimas, 3-čią — Jonas Zdanys. Knygynams ir įstaigoms metinė prenumerata — 15 dol., kitiems — 10 dol. Redakcijos ir administracijos adresas: Lituanus, 6621 S. Troy St., Chicago, IL 60629.

TĖVYNĖS SARGAS. Nr. 1(63). Redaguoja Algirdas J. Kasulaitis. Leidžia Popiežiaus Leono XIII literatūrinis fondas. Redakcija: 894 East 223rd Street, Euclid, OH 44123. Administracija: 4050 S. Campbell, Chicago, IL 60632.

PIRMIEJI ŽINGSNIAI. Kr. Donelaičio lituanistinių mokyklų mokinių laikraštėlis. Nr. 4(108). Spaudai paruošia mokyt. Danutė Bindokienė.