religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1987 / GRUODIS - DECEMBER / VOLUME XXXVIII, NO. 11

UŽGIMIMO GLORIA

361

 Bernardas Brazdžionis

KALĖDŲ NUOTAIKOMIS

363

 P. Daugintis, S.J.

MES ESAME VIEŠPATIES

364

 Chiara Lubich

MARIJOS APSIREIŠKIMAI MEDJUGORJE?

365

 Kun. dr. K. Trimakas

“MEILĘ ĮŽIEBEI ŠALIES BEGALINIĄJĄ”

371

 Irena Slavinskaitė

DEVINTOJI EKSKURSIJA

374

 Ekskursantai

DVIKALBIŠKUMAS SVETUR

378

 Dr. Algis Norvilas

ŠIRDIS IR GALVA

380

 Kun. Jonas

AR VERTA DALYVAUTI LIETUVIŠKOJE VEIKLOJE?

383

 Lilė Gelažytė

LITUANISTIKOS KURSAI

385

 Linas Simonaitis

MANO KELIONĖ Į ISPANIJĄ

387

 Vaiva Vygantaitė

TĖVYNĖJE

388

 Gediminas Vakaris

KALBA

391

 Juozas Vaišnys, S.J.

TRUMPAI IŠ VISUR

392

 Juoz. Pr.

“Laiškų lietuviamsskaitytojams, rėmėjams ir bendradarbiams linkime prasmingų Šv. Kalėdų ir laimingų ateinančių metų!

Šis numeris iliustruotas nuotraukomis iš “Laiškų lietuviams” ekskursijos Vengrijoje ir Jugoslavijoje. Viršelio piešinys Rasos Sutkutės.

Laiškai Lietuviams — Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July/ August, when bimonthly, for $10.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636. Second class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636.