Spausdinti

“Laiškų lietuviams” ekskursija

    Šių metų ekskursija bus nuo birželio 11 iki liepos 2 dienos. Alitalia lėktuvu pasieksime Milaną o iš ten autobusu važiuosime į Vieną (Austriją), vienai dienai sustodami Venecijoje. Iš Vienos Dunojaus upe plauksime į Budapeštą (Vengrija). Iš Budapešto važiuosime į Jugoslaviją, aplankydami Zagreb, Split, garsiąją Marijos pasirodymo vietą Medjugorje ir gražųjį pajūrio kurortinį miestą Dubrovnik. Iš Jugoslavijos laivu persikelsime į Italiją, atvyksime į Sorrento, kur bus proga aplankyti senovės Pompėją ir kitas įžymybes. Pagaliau atvažiuosime į Romą, kur išbusime visą savaitę, dalyvaudami Lietuvos krikščionybės jubiliejaus ir arkiv. Jurgio Matulaičio beatifikacijos iškilmėse. Ši ekskursija (kelionė lėktuvu, laivu, autobusu, viešbučiai ir maistas du kartus per dieną) kainuos apie 2300 dol. Žinoma jei doleris nukris, tai kainos gali šiek tiek pasikeisti. Kai šią žinutę skaitysite, daugelis, be abejo, jau būsite gavę mūsų brošiūrą su smulkesniu akskursijos aprašymu.

    Jau dabar patariame registruotis šiuo adresu: American Travel Service Bureau, 9727 S. Westen Ave., Chicago, IL 60643. Tel. (312) 238-9787.

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KONKURSAS

    600 metų Lietuvos krikšto sukakties proga skelbiame dvidešimt aštuntąjį straipsnio konkursą. Daugumas siūlomų temų turi ką nors bendra su krikščionybe, bet pridedame vieną kitą ir kitokios rūšies temą, tinkančią ypač jaunimui.

    Siūlome šias temas:

    1.    Ką krikščionybė davė Lietuvai?
    2.    Ką man reiškia būti krikščioniu?
    3.    Gyvos krikščioniškosios dvasios bruožai.
    4.    Bažnyčios reikšmė krikščionio gyvenime.
    5.    Krikščioniškosios dorovės pagrindai.
    6.    Bažnyčia ir pasaulis.
    7.    Lietuvių išeivijos religiniai uždaviniai.

     8.    Krikščioniško gyvenimo pavyzdys (čia galima aprašyti, kad ir beletristine forma, kokį nors pavyzdingą, idealų krikščionį, tikrą ar fantazijos sukurtą).
    9.    Ar mūsų jaunimo organizacijos padeda ugdyti gyvąją krikščionybę?
    10.    Ar verta dalyvauti lietuviškoje veikloje ir lietuvių organizacijose?
    11.    Kiek įtakos turi tėvų nuomonė, pasirenkant studijų šaką, profesiją ir gyvenimo draugą ar draugę?
    12.    Ko dabartinis mūsų jaunimas labiausiai trokšta ir siekia?

    Šiame konkurse dalyviams paliekame daugiau laisvės, griežtai neskiriame temų suaugusiems ir jaunimui. Visas temas gali rašyti ir suaugusieji, ir jaunimas, tik jaunimas turi paminėti, kad straipsnis skiriamas jaunimo konkursui. Mat jaunimui bus taikomi švelnesni reikalavimai. Taip pat paliekame laisvę ir šiek tiek kitaip formuluoti temas, laikantis čia nurodytos medžiagos.

    Straipsniai, pasirašyti slapyvardžiu, įdėjus į atskirą vokelį savo tikrąją pavardę, adresą ir telefoną, turi pasiekti redakciją iki 1987 m. kovo 1 dienos. Laimėtojams premijos bus įteiktos “Laiškų lietuviams” metinėje šventėje, kuri bus Jaunimo centro didžiojoje salėje gegužės mėn. 17 dieną. Premijoms turime 15C0 dol. Premijų skaičių ir didumą nustatys konkurso vertinimo komisija, kurią sudaro: D. Bindokienė, R. Kučienė, A. Markelis, N. Užubalienė ir L. Zaremba, S.J.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Stasys Šalkauskis. RINKTINIAI RAŠTAI. I tomas. Filosofinės studijos. Redagavo dr. Juozas Girnius. Išleido Lietuvių katalikų mokslo akademija 1986 m. Romoje. 690 psl., kaina nepažymėta. Užsakymus siųsti šiuo adresu: L. K. M. Akademijos reikalų vedėjui, Piazza della Pilotta 4, 00187 Roma, Italy.

Marijus Blynas. TIKROJI PRAEITIS. II tomas. Politinių, kultūrinių, istorinių straipsnių rinkinys. Išleido “Laisvosios Lietuvos” knygų leidykla 1986 m. 224 psl., kaina 6 dol. Gaunama ir “Drauge”.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, SJ. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636. Telef. 312-737-8400. Nekaltai Pradėtosios Švenč. M. Marijos seserų spaustuvė, Putnam, Connecticut 06260. Metinė prenumerata — 10 dol., atskiras numeris — 1 dol.