Spausdinti

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” EKSKURSIJA

     Šių metų ekskursija bus nuo birželio 11 iki liepos 2 dienos. Alitalia lėktuvu pasieksime Milaną, o iš ten autobusu važiuosime į Vieną (Austriją), vienai dienai sustodami Venecijoje. Iš Vienos autobusu važiuosime į Vengrijos sostinę Budapeštą. Iš Budapešto važiuosime į Jugoslaviją, aplankydami Zagreb, Split, garsiąją Marijos pasirodymo vietą Medjugorje ir gražųjį pajūrio kurortinį miestą Dubrovnik. Iš Jugoslavijos laivu persikelsime į Italiją, pernakvosime Bari mieste ir kitą rytą važiuosime į Neapolį, kur aplankysime Pompėją. Pagaliau atvyksime į Romą, kur išbusime visą savaitę, dalyvaudami Lietuvos krikščionybės jubiliejaus ir arkiv. Jurgio Matulaičio beatifikacijos iškilmėse. Ši ekskursija (kelionė lėktuvu, laivu, autobusu, viešbučiai ir maistas du kartus per dieną), dabartiniu apskaičiavimu, kainuos 2395 dol. Žinoma, jei doleris nukris, tai kainos gali šiek tiek pasikeisti.

     Kas nori daugiau informacijų, parašykite. Atsiųsime brošiūrą su smulkesniu maršruto aprašymu. Prašome jau dabar registruotis šiuo adresu: American Travel Service Bureau, 9727 S. Western Ave., Chicago, IL 60643. Tel. (312) 238-9787.

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KONKURSAS

     Konkursas baigiasi kovo 1 dieną. Premijoms yra 1500 dol. Vertinimo komisija tuoj pradės skaityti atsiųstus straipsnius. Plačiau apie konkursą yra aprašyta praėjusiuose “Laiškų lietuviams” numeriuose.

Nuoširdi padėka “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” rėmėjams 250 dol. aukojo G. Kijauskas, S.J.

90 dol. aukojo A. ir S. Domeikos.

30 dol. aukojo O. Vilėniškienė.

25 dol. aukojo A. Šležas.

Po 20 dol. aukojo: Vytauto Didžiojo Šaulių rinktinė, kun. J. Pavalkis, J. Butikas, V. Petkienė, B. Žemaitienė, A. Josiukienė.

Po 15 dol. aukojo: I. Jasys, A. Šležienė, M. Vygantas, A. Sutkuvienė, kun. P. Ragažinskas, B. Jankauskas, S. Jagėlienė, J. Jodelė, J. Skrinska.

Po 12 dol. aukojo: B. Sadauskienė, J. Želvys.

Po 10 dol. aukojo: S. Žilevičius, A. Gauronskas, A. Barkauskienė, M. Ambrozaitienė, A. Kaspariūnas, S. Kasnickas, P. Dirda, Z. Didžbalis, M. Tarvydienė, J. Adomaitis, M. Venckus, G. Gražienė, N. Norris, L. Šimaitis, J. Daunoras, A. Pužauskas, V. Dalinda, O. Jagėla, S. Juškus, L. Kupcikevičius, T. Varanka, H. Stasas, kun. J. Kluonius, V. Skabeikis, J. Janušauskas, A. Lesevičius, J. Miečius, R. Mikelevičius, A. Valavičius, S. Damašienė, A. Šenbergienė, kun. I. Urbonas, S. Pusvaškis, I. Kyras, M. Vilutis, M. Kušlikienė, P. Pajaujis, G. Kaufmanas, Z. Venclauskienė, M. Krasauskas, kun. P. Katauskas, J. Siaurusaitis, A. Milmantienė, L. Griniūtė, N. Kaveckienė, P. Balčiūnas, A. Radžius, A. Masionis, J. Klimaitienė, P. Prankienė, T. Radzienė, S. Vaišvila, E. Jasaitienė, G. Stančius, E. Kvedaras, J. Skladaitis, O. Kuliešienė, V. Sinkus, S. Nutautas,

S. Plėnys, P. Mikalauskas, G. Reškevičius, prel. L. Peck, V. Šoliūnas,

B. Kronienė, L. Zurlis.

Po 7 dol. aukojo: M. Kasniūnas, E. Vaitkūnas.

Po 5 dol. aukojo: I. Kairytė, L. Kybartienė, R. Pranckienė, kun. K. Trimakas, O. Literskienė, B. Konauka, E. Situtienė, E. Diminskienė, V. Milavickienė, A. Nelsas, L. Kraįauskas, S. Riekutė, J. Budreika, V. Gudaitis, L. Zurlis, A. Venclovas, J. Puteris, M. Ostarauskas, V. Laniauskas, O. Damienė, J. Gramas, K. Lietuvninkas, J. Vaičeliūnas, A. Juodvalkis, J. Vaineikis, G. Dambras, V. Gailiūnas, V. Kežinaitis, E. Šlekys, A. Garkūnas, O. Girnienė, J. Briedis, M. Kapačinskas, B. Kasakaitis, D. Korzonas, J. Latvys, S. Slipavičius, A. Lauraitis, L. Vensauskienė, A. Paulius, P. Lukoševičius, P. Augaitis, A. Stonkus, S. Bražionis, A. Jokūbaitienė, A. Malinauskas, B. Podienė, M. Pranckevičius, E. Susmarienė, F. Valaitis, T. Zailskienė, Z. Grybinas, I. Smieliauskienė, O. Karosienė, A. Lipčius, J. Mikaila, V. Urbonas, B. Jakniūnienė, J. Laucius, J. Radas, A. Tumosa, K. Mileris, P. Gluosnys, S. Paketuras, J. Aglinskas, B. Balys, J. Gaigalas, P. Sošienė, S. Strokienė, K. Račiūnas, M. Jasaitis, V. Garbenis, K. Puskunigis, J. Ambrizas, A. Smolinskas, K. Sragauskas, E. Jurkėnas, V. Milavickienė, J. Stanaitis, J. Žadeikis, A. Žemaitis, A. Karaliūnas, J. Samaitis, R. Banionis, J. Motiejūnas, V. Mikuckis, M. Jurgutis, O. Michelevičius, Ch. Laukaitis, kun. A. Babonas, A. Karaitis, G. Juškėnas, P. Kaufmanas, J. Vaidotas, O. Bakaitis, B. Baras, K. Rožanskas, A. Paulius, H. Milaknis, S. Nyerges, A. Situtis, A. Svotelis, F. Jurjonienė.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636. Telef. 312-737-8400. Nekaltai Pradėtosios Svenč. M. Marijos seserų spaustuvė, Putnam, Connecticut 06260. Metinė prenumerata —10 dol., atskiras numeris — 1 dol.