■ Niujorko arkivyskupas kardinolas John O’Connor, kuris savo arkivyskupijoje turi 2.427 kunigus, nusprendė su jais praleisti daugiau laiko: vieną dieną per savaitę priiminės tik kunigus. Jie galės pas jį ateiti kada tik nori.

■ Europos parlamento pirmininkas yra prancūzas Pierre Pflimlin, krikščionis demokratas. Politinės komisijos pirmininku išrinktas R. Formigoni, italas, irgi krikščionis demokratas.

■    Pasaulyje yra 855 milijonai katalikų. Daugiausia Brazilijoje — 118 mil., Meksikoje — 73 mil., Italijoje — 55 mil., JAV-se — 52 mil., Prancūzijoje — 44 mil.

■    Škotijos katalikų vyskupas Thompson dalyvavo krikščioniškųjų Bažnyčių tarybos delegacijoje, kuri praeitą vasarą lankėsi Sovietų Sąjungoje. Jis norėjo aplankyti ir Lietuvą. Jam buvo leista nuvykti į Rygą, bet vykti į Lietuvą nebuvo leista. Kaip skelbia škotų katalikų laikraštis “Observer”, vyskupą sujaudino Leningrade po pamaldų gauta lelijų puokštė, perjuosta kaspinu, kuriame buvo įrašyta: “Lietuva — Marijos žemė. Mes visad jus mylime ir esame su jumis”. Puokštę įteikė viena moteris.

■    Vakarų Vokietijos katalikų labdaros organizacija “Adveniat” per 25 metus yra surinkusi daugiau kaip vieną bilijoną dolerių pagalbai Lotynų Amerikos kraštams. Rinkliava vykdoma kasmet Kalėdų metu.

■    Nuo baisiosios AIDS ligos neturima vaistų. Tokių ligonių nelabai nori priimti ligoninės ir jų vengia net artimieji, tačiau Motinos Teresės įsteigto vienuolyno — Meilės misininkių — seserys yra jau nuo 1985 m. įsteigusios prieglaudą tokiems ligoninis Jungtinėse Valstijose, Niujorko Greenwich Village rajone.

■    Specialia premija apdovanota vienuolė seselė Rosalie Bertell, kuri tyrinėja atominės energijos pavojus. Ji yra epidemiologe, Tarptautinio instituto direktorė rūpintis visuomenės sveikata. Ji darbuojasi Toronte, Kanadoje.

■    Vengrijoje pirmą kartą per 35 metus vyriausybė davė leidimą steigti naują vienuoliją — Vengrijos Dievo Motinos seselių vardu. Jos narės dirbs su invalidais, seneliais, ligoniais, o taip pat dalyvaus dvasinio ugdymo programose. Naujos vienuolijos statutai buvo patvirtinti apaštališkojo administratoriams, o taip pat ir religinių reikalų tvarkytojo Imre Miklos. Dvasinė vyriausybė tuo džiaugiasi. Vienuolija dabar galės priiminėti naujas nares. Tik bijomasi, kad Vengrijos vyriausybė per daug nesikištų į vienuolijos darbą.

■    Į lietuvių pranciškonų vienuolyną JAV-se praeitais metais įstojo 9 kandidatai. Vienas jų — Portlando vyskupijos kunigas R. Raymundas Lauson, o kitas — diakonas iš Norwich, CT vyskupijos.

■    JAV-se 1985 m. 23% vaikų, jaunesnių kaip 18 m., gyveno tik vieno iš tėvų globoje. Devyni iš dešimties buvo motinos globoje. Tais 1985 m. 54% juodukų vaikų gyveno tik su vienu iš tėvų, 29% Lotynų Amerikos kilmės vaikų gyveno tik su vienu iš tėvų, o iš baltųjų — 18% vaikų gyveno tik su vienu iš tėvų.

■    Čikagoje teismas nusprendė, kad protestuojantieji prieš negimusių žudymą turi teisę piketuoti prie abortus darančio gydytojo namų. Federalinio teismo sprendimu — tai negali būti uždrausta.

■Guamo saloje aklas prel. Oscar L. Calvo buvo apdovanotas aukštu Japonijos ordinu už tai, kad, nežiūrint susilaukto pasipriešinimo, įstengė pastatyti paminklą toje saloje žuvusiems II pasauliniame kare japonams. Paminklas vaizduoja maldai į dangų iškeltas rankas. Tą paminklą lanko daugelis ten žuvusių Japonijos karių artimų giminių.

■    Italijoje socialistai įsteigė naują knygų leidyklą. Steigėjas yra Franco Zagato, venecijietis. Vienu pirmųjų jo leidinių buvo Karolio Wojtylos, dabartinio popiežiaus Jono Pauliaus II, poezijos antologija.

■    Kanados vyskupų konferencijos delegacija pirmą kartą po Castro įsigalėjimo aplankė Kubą, kur turėjo pasikalbėjimus su Kubos vyskupų konferencijos atstovais ir su ten dirbančiaias misininkais.

■Popiežius Jonas Paulius II rugsėjo 10-18 d. lankysis JAV-se. Popiežius susitiks ir su kitų religijų vadais bei dalyvaus ekumeninėse pamaldose Columbia mieste, S.C. Numatoma, kad Miami mieste susitiks ir kartu melsis su žydų bendruomenės vadovais. Los Angeles mieste, Japonų kultūros centro patalpose, susitiks su nekrikščioniškų religijų vadais. Čia bus musulmonų, žydų, budistų ir hindų religijų atstovai.

■    Aklieji ar kiti, turintieji sunkumų su regėjimu, gali gauti nemokamai juosteles su įkalbėtais Šv. Rašto tekstais. Jų yra paruoštų 25-mis kalbomis. Prašant reikia atsiųsti pažymėjimą, kad turima sunkumų su regėjimu. Norint gauti tų kasečių, kreiptis adresu: Bible Alliance, Inc. P.O. Box 1549, Bradenton, FL 33506.    Juoz. Pr.