Spausdinti

     Grįžta senutė iš kelionės po Šv. Žemę. Niujorko muitinėje paklausta, ką iš ten vežasi, muitininkui atsako, kad nieko neleidžiamo lagamine neturinti, nes nerūko, negeria ir net jokių vaisių nesusigundžiusi įsidėti. Vežasi tik du butelius šventinto vandens ir vieną (leidžiamą) butelį džino. Muitininkas, patikrinęs ir suradęs, kad ir kituose dviejuose buteliuose yra džinas, jai sako:

     —    Betgi ir šituose buteliuose džinas!

     —    Na, matot, ir vėl įvyko stebuklas! — sušunka senutė.

*

     Vyskupas nuvyko į parapijos pradžios mokyklą pažiūrėti, kaip vaikai laiko egzaminus iš tikybos. Klebonas iššaukia mažą mergytę ir klausia:

     —    Pasakyk, vaikeli, kas yra vedybos?

     Mergaitė pamirksi akutėmis, paskui užsimerkia ir vienu atsikvėpimu išdrožia:

     —    Tai yra tokia bausmės vieta arba toks stovis, kai išganymo teisės nepraradusios sielos, prieš patekdamos į dangų, atgailauja už savo mažas nuodėmes. ..

     —    Bet, mano vaikeli, tu gi kalbi apie skaistyklą, — nutraukia mergaitę klebonas.

     —    Kunige klebone, — besijuokdamas sako vyskupas, — gal mergaitė iš tikrųjų pasakė teisybę. Mudu gi niekad nebuvome vedę ir apie tuos dalykus, atvirai kalbant, nedaug težinome.

*

     Sakome, kad Maskvoje yra paplitęs toks anekdotas. Jį pasakoja į ausį, prieš tai gerai apsidairę.

     —    Kokios valstybės piliečiai buvo Adomas ir Ieva?

     —    Kam dar klausi — aišku, kad jiedu buvo tikri sovietų piliečiai.

     —    Bet iš kur tu žinai?

     —    Argi tau neaišku? Jie abu buvo nuogi, pavalgyti teturėjo vieną obuolį ir gyveno rojuje. Argi ne lygiai taip, kaip ir mes?

*

     —    Vakar mačiau tave su kažkokia moterimi — turiu pasakyti, kad tavo skonis ne per geriausias.

     —    Tik tu, susimildamas, neprasitark apie tai mano žmonai.

     —    Gali manim visiškai pasitikėti. O kas gi buvo toji moteris?

     —    Tai mano žmona, broleli!

*

     —    Apie ką kalba vyrai, kai vieni tarpusavy pasilieka? — paklausia moteris vyrą.

     —    Apie tą pat, kaip ir moterys.

     —    O tai begėdžiai! — su panieka veide atsako moteris.

■ Antigvos-Barbudos valstybė Karibų jūros rytuose sutarė su Vatikanu užmegzti diplomatinius santykius. Ši valstybė yra viena iš mažųjų. Jos plotas tik 440 kv. mylių. Gyventojų turi per 80.000, daugiausia anglikonų tikybos. Nepriklausoma tapo 1981 m. Anksčiau priklausė D. Britanijai.