ŠEŠIOS KRIKŠTO ANTIFONOS

Kazys Bradūnas

ANTIFONA I

Nei kunigas, nei žynys nesu, Viešpatie,
O semiu krikšto vandenį giesmei.

Mėnulis ir saulė tebūna
Krikšto tėvai mano žodžiams.

Prie šaltinių ir upių šventųjų
Jie stovi baltais drabužėliais.

Kas paims iš sausos ašaruvės
Žodžiams ašarų druską?

Kas palygins jiems ant galvelės
Pirmųjų ramunių vainiką?

Prie šaltinių ir upių šventųjų
Jie laukia baltais drabužėliais.

ANTIFONA II

Tarp Vilniaus miesto ir Karaliaučiaus
Keleliai brukavoti.

Tarpu Vilnelės ir tarpu marių
Knygų lapai pakloti.

Ant vieno lapo angelas gieda,
Antram jauteliai baubia.

Prie vieno lango sėdi karalius,
Prie antro
kunigaikštis.

O prie šio trečio mano mergelė
Rankoj bijūną laiko.

Bijūną laiko, žiedą kvėpina,
Knygų knygelę skaito.

ANTIFONA III

Pro Aušros Vartus ir per Šiluvą
Praėjau nusiėmęs kepurę.

O prie Oršos ir prie Salaspilio
Užsidėjau blizganti šalmą.

Nusivaikščiojau, nusiklajojau
Kur dabar galvą priglausti?

Tai sustodamas ir atsiklaupdamas
Prašau žemės, dangaus ir Dievulio

Paklot patalą pilkojo grumsto
Trumpam vyturėlio miegui

Ten, kitame pasauly,
Noriu anksti atsikelti.

ANTIFONA IV

Nuo maro, bado, ugnies ir karo
Neišgelbėjai, Viešpatie.

Nuo namų padalinimo
Neišgelbėjai.

Nuo baudžiavos jungo
Neišgelbėjai.

O “Tėve mūsų"gimtąja kalba
Išgelbėjom, V iešpatie.

Ir Aušros Vartus Vilniaus sienoje Išgelbėjom.

Sandoros skrynią Šiluvoje
Išgelbėjom.

Išgelbėk mus, Viešpatie.

ANTIFONA V

Ant karalių ir imperatorių kelio
Užstoki mus.

Po sukilėliu kartuvėm
Apverki mus.

Nuo Kražių kruvino grindinio
Pakeiki mus.

Iš peršautos lietuviškos maldaknygės
Melskis už mus.

Į Kryžių Kalną
Palydėk mus.

Mindaugo katedros pogrindy
Prisaikdink mus.

ANTIFONA VI

Ir atėjau prie šaltinio
Be kepurės, be kepurėlės.

Ir suburkavo vanduo,
Tartum būtų balandis:

Kur tavo krikšto drabužis,
Drobės marškinėliai?

Šimtai metų praėjo,
Nė vienas nesustojo.

Ten mano krikšto drabužis,
Visų marškinėliai. . .

Ir lenkiuos į šaltini
Be kepurės, be kepurėlės.

(Iš leidžiamos naujos knygos “Krikšto vanduo Joninių naktį”. Leidžia Ateities literatūros fondas).