Spausdinti

religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1987 / BALANDIS - APRIL / VOLUME XXXVIII, NO. 4

PRISIKĖLIMAS (eil.)

109

 Leonardas Andriekus

KRIKŠČIONYBĖS KELIAS Į LIETUVĄ

111

 Paulius Rabikauskas, S.J.

KAS SENAS IR KAS JAUNAS

113

 MacCarthy

EILĖRAŠČIAI

114

 Kazys Bradūnas

LIETUVIŠKOSIOS KATALIKYBĖS
ŠAKNŲ BEIEŠKANT

117

 Vytautas Bagdanavičius, M.I.C.

IŠGANINGOJI LIETUVOS ISTORIJA

120

 A. Saulaitis, S.J.

GYVĄJA KRIKŠČIONIŠKA DVASIA
PRIPILDYTAS GYVENIMAS

125

 P. Daugintis, S.J.

MEDICINOS DAKTARĖ ĮSTOJO Į VIENUOLYNĄ

129

 Juozas Prunskis

NUO LOPŠIO LIGI KARSTO

131

 A. S.

KO LAUKIAME IŠ PAMOKSLININKŲ

132

 Kostas Paulius

NEINU Į BAŽNYČIĄ, NES IŠ MIŠIŲ NIEKO NEGAUNU

133

 Asta Kižytė

PLIUSAI IR MINUSAI BŪTI LIETUVIU
SVETIMAME KRAŠTE

134

 Audra Bankutė
ir Jolanta Salytė

TĖVYNĖJE

135

 GEDIMINAS VAKARIS

KALBA

138

 JUOZAS VAIŠNYS, S.J.

ĮVAIRYBĖS

140

 Red.

ŠYPSULIAI 

141

 Red.

ATGARSIAI

142

 Skaitytojai

TRUMPAI IŠ VISUR

143

 Juoz. Pr.

Šis numeris iliustruotas Z. Zilevičienės išmargintų ir jos pačios nufotografuotų velykinių margučių nuotraukomis. Skyrių vinjetės ir viršelio piešinys — Rasos Sutkutės.

Laiškai Lietuviams — Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July / August, when bimonthly, for $10.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636. Second class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636.