Spausdinti

REDAKCIJOS PRANEŠIMAI

     Ateinančiame numeryje jau paskelbsime konkurso laimėtojus. Jiems premijos bus įteiktos “Laiškų lietuviams” metinėje šventėje gegužės 17 d. Jaunimo centre.

     Mūsų ekskursijoje jau visos vietos užimtos — turime pilną didelį autobusą — 53 keleivius. Išvykstame birželio mėn. 11 dieną, grįžtame—liepos mėn. 2 dieną.

HENRIKO NAGIO POEZIJA ANGLIŠKAI

     Jonas Zdanys, dėstąs Yale universitete ir pats rašąs poeziją, jau yra išvertęs nemaža lietuvių poezijos į anglų kalbą. Pažymėtina jo redaguotoji reprezentacinė antologija “Selected Post-war Lithuanian Poetry” (1979). Joje taip pat yra išspausdinti penki Henriko Nagio eilėraščiai. Šiuo metu jis ruošia Henriko Nagio poezijos rinktinę anglų kalba. O apie J. Zdanio verstus H. Nagio eilėraščius antologijoje “Contemporary East European Poetry” (1983) žymus ir įtakingas Londono dienraščio “Times” kultūrinio priedo (“Literary Supplement) recenzentas rašė, kad tai yra vieni geriausių visoje antologijoje.

     To paties vertėjo versti H. Nagio eilėraščiai šiais metais pasirodys amerikiečių akademiniuose ir kultūriniucse žurnaluose: “Stone Country” ir “The Atavist”, o žurnalo “Crosscurrents” ruošiamoje antologijoje, kuri vadinsis “Literary Olympians” ir bus išleista dar prieš 1988 metų Kanados žiemos olimpiadą, bus įdėti taip pat trys Henriko Nagio eilėraščiai, versti J. Zdanio. Antologijos redaktorius, pasirinkdamas dėtinuosius poetus, vertėjui rašytame laiške paaiškina: “It is planned to include the best living writers from around the world and will be published in hardcover in time for distribution prior to the 1988 winter Olympics. It will, however, be a tribute to literature, not sports”.

Nuoširdi padėka “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” rėmėjams 25 dol. aukojo A. Babickienė.

22 dol. aukojo V. Bildušas.

Po 20 dol. aukojo: A. Gylienė, G. Mitsevitz.

Po 15 dol. aukojo: kun. A. Bernatonis, kun. P. Ragažinskas, V. Gečas.

Po 10 dol. aukojo: J. Steponaitis, R. Boris, V. Kupcikevičius, V. Šniuolis, S. Kamarauskienė, S. Vilimas, B. Morkūnienė, B. Kūkalis, M. Užgirienė, L. Laukienė.

6 dol. aukojo S. Pumputis.

Po 5 dol. aukojo: V. Bubnys, V. Šaulys, A. Šembrotas, S. Grigaliūnas, A. Adams, I. Kazlauskas, G. Kudžma, F. Galdikas, prel. V. Balčiūnas, P. Simanauskas, J. Čiuberkis, J. Stravinskas, J. Stanislovaitienė, J. Leiberis, V. Kubilius, E. Kezys, K. Keblys, V. 2ebertavičius, J. Kačkelis, A. Stonys, R. Andrijauskienė, A. Stukas, A. Jadviršis, O. Pranckevičiūtė, J. Ališauskas, T. Šakienė, B. Stangenberg, J. Juška, S. Leikienė, E. Vaišnys, A.    Zalubas, E. Šilgalis, M. Andriušienė, E. Jokubkienė, K. Valiuškienė, kun. D. Kenstavičius.

Po 3 dol. aukojo: J. Gobužis, J. Rutkienė, G. Baltrušaitis, P. Macnoius, J. Abraitis.

Po 2 dol. aukojo: A. Smilga, J. Stočkus, B. Apanavičius, S. Barmus, J. Vilkas, J. Andrašūnas, K. Butkus, M. Sodonis, E. Vaišnienė, A. Varekojis, B.    Neverauskas, A. Pretkelis, S. Riškienė, J. Gepneris, B. Žvinakis, E. Strungys, V. Urbonas, S. Vilūnas, L. Padgurskis, S. Ilginis, A. Kavaliūnas, G. Žukauskas, B. Baublys, M. Menkus, V. Sidabras, I. Ulpaitė, E. Tutinas, V. Grėbliūnas, E. Čibirienė, J. Prunskis, J. Stasiūnaitis, V. Lelis, A. Dikinis, E. Olšauskas, M. Strungys, Č. Kondrošas, B. Balčiūnas.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636. Telef. 312—737-8400. Nekaltai Pradėtosios Švenč. M. Marijos seserų spaustuvė, Putnam, Connecticut 06260. Metinė prenumerata —10 dol., atskiras numeris — 1 dol.